Administrar


Estadisticas de visitas

EL PACTE PER PALMA

grosske | 15 Juny, 2007 21:43

ACORD PER A LA GOVERNABILITAT I EL FUTUR SOSTENIBLE DE LA CIUTAT DE PALMA

Els sotasignats es comprometen a garantir la governabilitat i un futur de progrés, d’avenços i de modernitat per a Palma mitjançant un nou govern municipal amb capacitat de gestió i sota els principis irrenunciables de la transparència i la major cura en la gestió econòmica i administrativa, sempre en l’exclusiva defensa dels interessos generals de la ciutadania de Palma.
Per tant, es comprometen amb els següents acords:
Model de ciutat i eixos d’actuació del govern de la ciutat.
El govern de la ciutat girarà en torn als següents eixos d’actuació:
- El diàleg permanent i la voluntat d’acord entre els propis grups del Consistori i amb la ciutadania.
- La dinamització de la societat civil i la implementació d’instruments potents de participació ciutadana.
- La honestedat i la transparència en la gestió dels interessos públics.
- Una actuació planificada front a una política improvisada i desordenada.
- La modernització i descentralització de l’administració municipal.
- El desenvolupament de la Llei de Capitalitat i l’enfortiment financer i competencial de l’Ajuntament. La Llei de Capitalitat serà reformada per tal de retornar la competència
d’urbanisme al Consell de Mallorca.
- La revisió del Pla General i la revalorització d’aquest instrument al servei d’una ciutat ordenada, equilibrada i sostenible, amb uns equipaments suficients i pròxims als ciutadans.
- Exercici eficaç i rigorós de la disciplina urbanística.
- El desenvolupament de polítiques potents en matèria d’habitatge i gestió del sòl a partir d’un conjunt edificat de densitat mitjana i de qualitat
- La resolució dels problemes de mobilitat mitjançant la millora de la xarxa viària, el reforçament del transport públic i dels mitjans de transport alternatius, i la construcció
d’aparcaments dissuasius i per a residents.

- L’increment dels recursos destinats a la cohesió social, el suport a les famílies i persones amb dificultats especials, la desaparició de les barreres arquitectòniques i el
desenvolupament comunitari.
- El suport decidit a la igualtat en el marc d’uns valors respectuosos amb la llibertat i la tolerància.
- L’impuls de polítiques actives d’ocupació concertades amb els agents socials i lligades al foment de l’economia productiva i les polítiques de cohesió social.
- El foment del petit comerç urbà i d’un turisme de qualitat i no estacional.
- El desenvolupament d’una política cultural activa, arrelada a la nostra realitat i projectada cap a l’exterior
- La millora de la neteja i el manteniment al conjunt de la ciutat.
- La millora de la seguretat ciutadana a través de les necessàries polítiques de prevenció, la generalització i millora del servei de policia de barri i l’increment dels
efectius de la policia nocturna.
- La protecció efectiva del nostre patrimoni, la nostra llengua i la nostra cultura tradicional.
- El desenvolupament de l’Agenda Local 21 i dels compromisos que se’n deriven en matèria de renous, contaminació, residus, gestió de l’aigua i l’energia, espais naturals, àrees recreatives, zones verdes, etc.
- Una política fiscal guiada per criteris d’equitat social i de sostenibilitat mediambiental.
Aquests elements constitueixen un punt de partida que s’ha de veure complementat per una reflexió continuada i compartida sobre la ciutat pensada a llarg termini.

Amb aquesta pretensió, des de la presidència del govern municipal i amb la implicació directa del Consell Social, s’impulsarà la reflexió sobre el planejament de la ciutat a llarg termini amb la participació activa dels diferents agents socials de la ciutat i amb el compromís d’arribar a
diferents acords estratègics.
Mobilitat
- Es reforçarà l’ús de l’espai públic seguint les següents prioritats: vianants, ciclistes, transport públic i taxis, distribució de mercaderies i finalment motos i cotxes privats.
- Es crearà una xarxa de bicicletes radial i una altra perimetral amb continuïtat
- Es durà a terme una forta inversió en els sistemes de transport col·lectiu a fi que doni servei a tota la ciutat augmentant-ne notablement les freqüències i la velocitat.
- S’incrementarà el nombre de carrils bus en la mesura d’allò possible per tal de garantir la rapidesa i eficàcia del transport públic.

- Es fixarà una despesa màxima diària, per als usuaris de la targeta ciutadana, a partir de la qual la resta de viatges que es facin siguin gratuïts.
- Es potenciarà la xarxa transversal de transport públic en el sentit dels anells de l’Eixample.
- Es posarà en marxa el Tramvia de la Badia
- La signatura i el desenvolupament immediat del Conveni viari de l’Estat-Consells Insulars serà un instrument essencial per resoldre el problema dels accessos a Palma, en funció
de l’estudi de mobilitat que contempla, així com la millora de la xarxa secundària i variants previstes.
- Es crearan tres grans espais d’aparcaments (dissuasius) a les entrades de la ciutat, gratuïts i vigilats, enllaçats amb el centre per un sistema de transport públic a través d’un bitllet combinat.
- Es potenciarà la construcció d’aparcaments a zones de la ciutat on això representa un problema important, com és el cas de l’Eixample, Gènova, Son Sardina, Son Dameto, Son Canals, etc...
- Millorar els accessos i facilitar la mobilitat a barris com El Molinar, La Soledad-Polígon de llevant, S’Indioteria, Son Rapinya, Coll d’en Rabassa, Establiments i Son Rullan.
Millora dels barris i creació d’espais lliures
- D’acord amb la Llei de barris, l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma, realitzarà un Pla integral de millora de barris, per a la rehabilitació d’aquells barris que requereixin
especial atenció o presentin majors problemes socials o estructurals.
- Es preservaran la fisonomia, identitat i valor patrimonial de barris tradicionals de Palma com Santa Catalina, Es Rafal, La Soledat, Son Espanyolet, Son Cotoneret, El Terreno, Es
Molinar...) i dels que conformen la corona externa de la ciutat, com Son Ferriol, S’Indioteria, Son Sardina, Establiments, Sa Vileta, Son Rapinya, Gènova.
- Es recuperarà Torre d’en Pau al Coll d’en Rebassa
- Es crearà una xarxa de carrers (eixos cívics) on el vianant sigui el protagonista, s’ampliaran les voravies i s’hi incorporaran carrils-bici. Aquests carrers connectaran el centre amb els grans equipaments de Palma (poliesportius, centres culturals...) i vertebraran la vida interior dels grans barris de la ciutat.
- S’incrementaran les zones verdes de la ciutat:
· Es crearan diferents corredors verds: Torrent Gros, Sa Riera, Torrent de San Magí, Torrent des Mal Pas, Sèquia de Sant Jordi i es crearà el gran Parc del Torrent Gros com a gran espai lliure del sector de llevant de la ciutat

· Es transformarà Jacint Verdaguer en un Parc
· S’executarà el projecte de construcció del passeig per vianants al camí dels Reis de Gènova des de la rotonda de Base General Asensio fins al poliesportiu de Sant Agustí.
· Protegir adequadament els espais naturals de la Serra de Na Burguesa, es Carnatge i ses Fontanelles. En el cas de Ses Fontanelles s’estudiarà la viabilitat jurídica i financera d’estendre el més possible aquesta protecció
· Es crearan àrees recreatives que suposin un lloc d’esbarjo i d’encontre amb la naturalesa al voltant de la ciutat.
- Es suspendran les llicències de la urbanització de la Façana Marítima de Palma i s’iniciaran negociacions per un nou projecte de gran parc públic.
- En el marc de la descentralització municipal es contemplarà la possible creació d’entitats locals menors als pobles de Palma que així ho reclamin.
- Es liderarà la reforma de la Platja de Palma, dins el marc del consorci creat a tal efecte, per aconseguir refer els espais urbans degradats, recuperar el liderat turístic de la zona amb un turisme de qualitat, millorar els accessos i la connectivitat de la zona i implicar tots els agents socials que hi intervenen.
- Es dinamitzarà l’oferta de lleure a la Platja de Palma i al centre de la ciutat, afavorint el desenvolupament d’aquestes iniciatives empresarials i respectant al mateix temps la
qualitat de vida dels veïnats.
- Dotació de subministre d’aigua i clavegueram a Establiments (zona rural), S’Indioteria rural, Casablanca, Sa Garriga i Ca’n Moreno, i dotar de canalització d’aigües pluvials a la
carretera de Llucmajor a S’Aranjassa.
Urbanisme, Edificació i habitatge
- S’elaborarà el Pla estratègic de sòl i habitatge de Palma amb els objectius, d’una banda, d’impulsar la construcció d’habitatges dignes, distribuïts harmònicament pel conjunt de la ciutat i evitant la construcció de guetos. D’una altra, donar prioritat a l’habitatge en règim de lloguer amb una reserva específica per a joves i una especial atenció a famílies monoparentals i dones amb càrregues familiars, persones dependents i famílies nombroses.
- El Pla donarà prioritat a la inclusió de fórmules per a la creació d’habitatges per a joves a preu taxat pel que es promourà, si és necessari, nou sòl urbanitzable.
- Es traslladarà a una altra localització de la ciutat una part dels habitatges prevists a Son Busquets i s’incrementaran els equipaments esportius i culturals per compensar les deficiències existents a la zona.

- S’executaran les obres de reforma i millora dels habitatges del Generalíssim al Camp Rodó.
- Es crearà un Patrimoni Municipal de Sòl destinat a la construcció d’habitatge de protecció publica, per la via de la incorporació de la cessió per aprofitament, l’adquisició, el conveni o l’expropiació.
- Es crearà la Societat Municipal de Sòl i Habitatge de Palma, que serà l’encarregada de controlar i dinamitzar totes les iniciatives sobre sòl i habitatge en venda i en lloguer en
l’àmbit municipal.
- Es retornarà al sòl industrial l’ús inicial d’emmagatzematge, transformació de matèries primes i distribució de mercaderies al polígons. S’eliminarà la darrera modificació de
normativa del PGOU que ha augmentat significativament l’edificabilitat dels polígons.
- S’aplicaran criteris rigorosos i objectius en la concessió d’interessos generals.
- Es posaran en marxa mesures per promoure l’ocupació dels habitatges buits: ajudes per rehabilitació, pla d’avals públics que assegurin els propietaris enfront d’impagats i
deterioraments, creació d’un registre d’habitatges buits i fiscalització especial per a habitatges desocupats.
- Es participarà activament en els programes d’actuació concertada en sòl de titularitat pública estatal desafectats, per aconseguir-ne la reutilització preferent per a habitatges de preu assequible i especialment per a lloguer a preus baixos.
- Es promouran habitatges de lloguer destinats a sectors concrets, prioritàriament: joves, famílies monoparentals i dones amb càrregues familiars, persones dependents i famílies nombroses.
- S’informarà desfavorablement davant les instàncies competents l’ampliació de l’aeroport, a través de la tercera pista.
- Donarem suport a l’adequació del Port a la zona del Dic de l’Oest, a les necessitats reals de creixement de la ciutat i mininitzant els impactes i manteniment els usos portuaris.
- Pel que fa a l’entrada del gasoducte a la ciutat s’adoptaran totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de les persones.

Neteja i manteniment
- Serà una acció de govern immediata fer extensiva la neteja diària a tots els barris de Palma. Dins del primer quadrimestre de mandat es posarà en marxa el Pla de xoc de neteja urbana, per donar solució als principals problemes de la ciutat en aquest aspecte.
- Es reforçaran les tasques de manteniment de l’espai públic, voravies, mobiliari urbà, jardins, poda d’arbres, etc. tot i garantint al màxim l’accessibilitat de la via pública.

- Es remodelarà el mobiliari urbà per tal de garantir la qualitat, la minimització de l’impacte i l’accessibilitat.
Seguretat ciutadana
- Es potenciarà i dotarà dels instruments necessaris a la policia local per al bon desenvolupament de la seva tasca.
- S’incrementarà i garantirà la presència continuada de policies locals a tots els barris de Palma i es reforçarà la presència al carrer en hores nocturnes.
- Es reforçarà la plantilla de la policia local i crearan les condicions laborals necessàries per a l’assoliment dels objectius prevists al present acord.
- Des de la proximitat, la policia de barri actuarà en la prevenció de conflictes, podrà esdevenir intermediària i col·laborar directament en la resolució dels problemes quotidians de la zona així com garantir-ne la seva seguretat. A més de participar en l’ordenació de l’ús de les vies urbanes, es veurà reforçat el seu paper en la prevenció de la sinistralitat laboral.
Educació
- Es posaran en marxa mesures urgents per al manteniment dels centres educatius de Palma començant per la realització d’un peritatge a totes els centres públics d’Educació
Infantil i Primària per tal d’avaluar quin és el seu estat actual.
- Es duplicaran el nombre de places escolars d’educació infantil per a nins i nines menors de 3 anys.
- En col·laboració amb altres institucions es garantirà la gratuïtat dels llibres de text de l’ensenyament obligatori, públic i concertat.
- Es posaran les instal·lacions dels Centres escolars a disposició de les barriades, fora de l’horari lectiu, per a l’organització d’activitats culturals, socials i esportives i s’adaptaran els horaris dels centres educatius, amb el personal qualificat necessari, per atendre les necessitats de les famílies treballadores amb fills.
- S’incrementaran els recursos pels infants amb necessitats educatives especials i amb situació de risc d’inadaptació social.
- Es dotarà amb més i millors biblioteques públiques i mediateques els centres educatius perquè puguin atendre les demandes dels estudiants i de la població en general.
- Es col·laborarà amb la UIB en la creació de programes per a fomentar la transició dels ciutadans als estudis universitaris i perquè els edificis de la Universitat al centre de serveixin per a apropar la vida universitària i les activitats culturals i acadèmiques a tota la ciutadania.

Esports
- Es revisarà el Pla d’Equipaments Esportius i es dotarà a tots els barris de Palma de les infrastructures adequades d’ús públic a fi de garantir la igualtat d’oportunitats per a la
pràctica esportiva i la pràctica de l’esport d’oci. Entre d’altres, es preveu la creació de nous equipaments esportius a Santa Catalina, Son Sardina, Can Pastilla, Son Dameto, Son
Ferriol, Son Cladera, Son Oliva, Son Canals etc.
- Es facilitarà a les federacions esportives i clubs federats l'ús d'unes instal·lacions adients, dotades amb els mitjans tècnics adequats i els serveis professionals necessaris i es
reforçaran les escoles esportives municipals.
- Es participarà, juntament amb altres entitats responsables de l'esport nacionals i autonòmiques, en el disseny i la creació de centres d'alt rendiment que s’ubiquin a Palma.
- Es desenvoluparà un pla d'actuació i promoció per a la candidatura de Palma com subseu olímpica de vela per als Jocs olímpics de Madrid 2016.
Informació i coneixement
- Es treballarà per convertir l’accés a Internet en un dret de la ciutadania, posant els mitjans pressupostaris per aconseguir que tots els ciutadans i ciutadanes pugin fer ús de les possibilitats d’informació, comunicació, participació i formació que la tecnologia digital ofereix.
Ocupació
- Es promourà un Pacte Social Local per l’Ocupació, la Cohesió Social i el foment de l’Economia productiva amb la implicació dels agents socials i econòmics.
- S’elaborarà el Pla Local d’Ocupació (PLO) per dur a terme un model de desenvolupament local basat en els principis de concertació i interconnexió de polítiques, programes i accions de tots els agents socials i econòmics presents en el territori.
Turisme
- Es potenciarà l’IMTUR des del qual s’elaborarà el Pla Municipal de Promoció i Foment del Turisme i es crearà el Fòrum de Turisme de Palma, com un espai de reflexió,
participació i cooperació de tots els sectors sobre la política turística municipal dirigida cap a consolidar Palma com la capital turística de la Mediterrània.
- Es fomentaran la investigació i la innovació dins del camp del turisme, amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears a fi d’ampliar els mercats turístics tradicionals i desenvolupar estratègies per a l’excel·lència turística.
- S’impulsarà la construcció del Palau de Congressos, revisant-ne el projecte previst, i d’un Recinte Firal ubicat a un lloc consensuat amb el sector, valorant la proposta d’ubicació al Polígon de Llevant.

Comerç i consum
- Es crearà una marca diferenciada que identifiqui el comerç de Palma amb la qualitat, de manera coordinada amb les polítiques de consum.
- Es posarà en marxa un Pla Integral del Comerç de Palma amb l’objectiu d’eradicar la proliferació d’establiments comercials que incompleixen la normativa vigent, establir
mesures per a evitar la competència deslleial i coordinar polítiques que garanteixin la dotació dels serveis mínims indispensables a les zones comercials (neteja, enllumenat,
etc).
- Es prendran les mesures necessàries per evitar la proliferació de grans superfícies i centres comercials.
- Es duran a terme polítiques de protecció del consumidor, i especialment aquelles relacionades al control de grans operadors i sobreendeutament familiar.
- Es potenciaran els mercats municipals en col·laboració amb la resta d’administracions insular i autonòmica.
Cultura i Patrimoni
- Es convocarà el Primer Congrés Municipal de Cultura a partir de les conclusions del qual s’elaborarà un Projecte Cultural per a la ciutat i es crearà el Consell de la Cultura de
Palma.
- Es posaran en marxa polítiques de promoció dels creadors i artistes locals habilitant espais per a l’assaig i per a la creació i facilitant-ne la projecció internacional.
- Es revisaran els criteris i les bases actuals dels Premis Ciutat de Palma per tal de recuperar el seu caràcter de referent cultural i es crearan noves categories.
- S’acostarà als barris i pobles de Palma l’Escola Municipal de Música.
- Es posarà en marxa un estudi de viabilitat per a la transformació l’edifici de GESA en un espai cívic, cultural i artístic que esdevengui un referent a la Mediterrània.
- S’impulsarà la creació a Palma d’una Filmoteca Pública
- S’impulsarà la celebració d’esdeveniments culturals amb projecció internacional
- S’elaborarà un pla de biblioteques.
- Es construiran nous centres Socioculturals a l’Eixample, Son Espanyolet, etc.
- S’aplicarà escrupolosament tota la normativa vigent pel que fa a la protecció del Patrimoni.
- Es modificarà la toponímia de llocs, carrers i instal·lacions vetllant per la seva adequació a la nostra llengua, cultural i història, i als valors democràtics.

- S’elaborarà amb caràcter d’urgència un pla de protecció del patrimoni moble que sigui propietat o responsabilitat de l’Ajuntament i que inclogui mesures per a la conservació,
tractament i difusió del patrimoni bibliogràfic, documental, fotogràfic, etc., i per a la gestió del patrimoni artístic.
- S’elaborarà la Carta Arqueològica de la ciutat.
- Es preservarà i recuperarà el patrimoni etnològic, tant en la seva concreció material (construccions tradicionals, especialment les de l’àmbit rural del terme municipal) com en el seu aspecte immaterial (festes i tradicions pròpies de Palma).
Normalització Lingüística
Es garantirà i es vetllarà pel compliment de la Llei de Normalització Lingüística i s’elaborarà un Pla de Normalització Lingüística.
Salut
- Es donarà prioritat a les accions de promoció de la salut i es crearà el Centre Municipal de Salut que es responsabilitzarà de les polítiques i de les activitats municipals dirigides a la prevenció de malalties i riscs i a la promoció de la salut individual i col·lectiva
- Se col·laborarà amb les institucions competents per tal d’ampliar la xarxa de centres de salut.
- Es crearà el Consell Municipal de la Salut, cercant la participació real de les associacions de veïns, associacions de malalts, sindicals, de col·lectius poblacionals (dones, joves, jubilats ...), societats científiques, col·legis professionals, etc.
- Es vigilaran i controlaran la contaminació atmosfèrica (industrial, trànsit, ...), la gestió de l’evacuació, el tractament i la reutilització de les aigües residuals, renous, etc. I s’elaborarà un mapa de renous de la ciutat.
- S’elaborarà una ordenança municipal de regulació de les antenes de telefonia mòbil garantint l’aplicació de les màximes restriccions sanitàries i de protecció del medi ambient, dins el marc de la normativa vigent i la seva actualització permanent.
- Es durà a terme un control periòdic de les emissions a les estacions base per tal de clausurar de manera immediata aquelles que no compleixin els requisits establerts a la
normativa vigent i puguin suposar un risc per a la salut.
- Es duran a terme campanyes d’informació i sensibilització al conjunt de la ciutadania sobre el tracte i la tinença correcta dels animals de companyia i s’actualitzaran les normatives municipals que assegurin el control de les condicions de la tinença d’animals i la penalització de les infraccions. Es marcarà l’objectiu del sacrifici zero a través del foment de l’adopció i mesures d’esterilització i control.

Drets socials
- Es crearà la Regidoria d’Igualtat i Drets Cívics que vetllarà per a que la igualtat tant des de la perspectiva de gènere com d’altres, sigui present al conjunt de polítiques
municipals.
- Es revisarà el Pla Municipal d’Igualtat i lluita contra la Violència de Gènere.
- Es crearà el Consell de Dones.
- Es reactivarà el Consell d’Acció Social Municipal com a òrgan assessor de les distintes polítiques i actuacions municipals, amb l’objectiu de conèixer de primera mà les diferents problemàtiques i circumstàncies que hi estan relacionades o que afecten les persones amb discapacitat i d’altres col·lectius amb necessitats de suport.
- Es garantirà la reserva del 5% de places públiques d’ocupació per a persones amb discapacitat.
- Es treballarà per garantir l’accessibilitat de la via pública, el transport públic i els edificis i dependències municipals. Es treballarà activament per eliminar les barreres auditives i visuals.
- Es facilitarà la permanència de les persones majors a casa seva, millorant el servei d’ajuda domiciliària, així com el d’alarma telefònica i el de teleassistència.
- Es col·laborarà amb la resta d’administracions en la creació de centres de dia, residències i equipaments sociosanitaris.
- Es duran a terme mesures planificades per evitar la discriminació per sexe, orientació sexual i identitat de gènere.
- Es promouran ajudes i programes per facilitar l’accés dels i les joves a l’habitatge, combatre la precarietat laboral, promoure formes alternatives de lleure i millorar la seva mobilitat.
- Es dinamitzaran els casals de joves fent-los autèntics espais de trobada i de creació artística i musical del jovent de Palma.
- S’elaborarà, amb la participació dels i les joves, un pla jove municipal que serà l’instrument de referència en polítiques de joventut municipals.
- S’exonerarà del pagament de les taxes de l'Ajuntament les persones amb rendes mínimes.
- Es dedicarà el 0,7% del pressupost total de l'Ajuntament a la cooperació per al desenvolupament, a través de l'increment progressiu d'iniciatives solidàries i de comerç just.

- Es posaran en marxa mesures que garanteixin que les persones immigrants poden desenvolupar plenament els seus drets de ciutadania i complir amb les seves obligacions ciutadanes tot i facilitant i promovent que s’adaptin a la nostra realitat.
- Es dotaran de més recursos els serveis socials de l’Ajuntament i es reforçaran les xarxes d’Educadors de Carrer, d’Animadors Culturals i de Mediadors Socials.
- En col·laboració amb el Consell de Mallorca es millorarà la xarxa d’albergs per a persones excloses.
- Es treballarà per resoldre el problema dels infrahabitatges i es cercarà la col.laboració institucional per desmantellar el poblat de Son Banya Civisme, Participació i Transparència
- Es promouran polítiques municipals que, front a les conductes incíviques, garanteixin el nostre dret a la convivència dins un espai públic net, tranquil i solidari.
- Es promouran espais de participació a cada barri.
- S’actualitzarà el Reglament de Participació Ciutadana preveient un suport efectiu al teixit associatiu i un procés de participació de la ciutadania i de les seves organitzacions en
l’elaboració dels pressuposts municipals. La participació s’articularà a nivell territorial per barris i a nivell sectorial en funció de la realitat del teixit associatiu (joventut, dona,
exclusió social, esports, immigració, gent gran, etc.).
- Es recuperarà la presència de la societat civil i els grups municipals en els consells d’administració de les empreses públiques i dels organismes autònoms.
- L’acció de govern es durà a terme amb la màxima transparència tant pel que fa a l’accés a la informació com pel que fa al rigor en la tramitació dels expedients administratius.
- S’establiran criteris clars i rigorosos pel que fa a la contractació de personal.
Política fiscal
- S’estudiaran modificacions de les taxes i imposts municipals que vagin en la següent direcció: afavorir els habitatges modests utilitzats com a primera residència i discriminar positivament els habitatges ocupats a través de l’IBI; afavorir l’estalvi d’aigua i la reducció dels residus; afavorir la utilització de vehicles poc contaminants; alleujar fiscalment les obres de rehabilitació.
- S’eliminarà la taxa d’ORA per als residents i se possibilitarà el pagament al temps real d’aparcament.

Gestió i seguiment dels acords polítics
Per tal de garantitzar l’estabilitat del govern municipal s’establirà una comissió de seguiment entre les tres forces polítiques. Cap grup polític o membre del govern farà públiques, presentarà propostes a Ple o a comissió que no tenguin la uanimitat de les forces polítiques sotasignants.
Un cop constituït el Consistori els grups sotasignants acordaran els criteris pressupostaris adequats per tal d’assegurar el finançament de les polítiques acordades.
Subscriuen aquest acord els sotasignants, en nom del Partit Unió Mallorquina (UM), la coalició Bloc per Palma i Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE)
Palma, 15 de juny de 2007.
Miquel Nadal i Buades Eberhard Grosske i Fiol
UM Bloc per Palma
Aina Calvo Sastre
PSIB-PSOE

Comentaris

 1. ànim

  Veig que hi ha molta feina per fer, ànim i força!

  enguillem | 15/06/2007, 21:58
 2. quÈ han deixat

  SORT PERO ES VEU QUE ELS DE UM HAN DEIXAT els Hostalets QUE SÓN DESTROÇATS PER DESENES DE GRAN CONSTRUCCIONS ni tampoc deis res de la retirada de les casestes de vidres que tan estorben al Parc de Les Estacions que és una gàbia

  mm | 15/06/2007, 22:31
 3. Torrada de ses Estacions

  Una pregunta, Eber: no dieu res del Parc de les Estacions (de les Insolacions, diria jo), i més d'un el troba a faltar. Suposo que seria una aberració desfer-ho de nou, amb tot el que s'han gastat.

  Però no seria possible retocar-ho sense aixecar-ho tot? molt més econòmic, pràctic i breu. Plantar més arbres és de sentit comú.

  Quan ho tingueu pensat, feu-lo saber aviat.

  Manel | 15/06/2007, 22:38
 4. El Parc de les Vies

  Efectivament. El Parc de les Vies sense el de les Estacions ( Un parc Central) no s énten. O s'enten massa i fa mal

  Maria | 15/06/2007, 23:58
 5. Re: EL PACTE PER PALMA

  M'ha crida l'atenció el 3r punt:

  - La honestedat i la transparència en la gestió dels interessos públics

  Creia que la honestedat i la transperència anaven incloses de "sèrie" a tots els programes polítics, encara que no es digués explícitament.
  Entenc que s'ha explicitat el punt degut a lo sensible que està la ciutadania en aquest aspecte. Està bé. Ara "només" us falta complir-lo escrupulosament i a més demostrar-ho.
  Ja saps: "la dona del César, a més d'honesta, ho ha de paréixer"
  Ànims i bona feina.

  XYZ | 16/06/2007, 04:28
 6. Eber dimisión

  Y tú cuando dimites Eber???

  Dolors | 16/06/2007, 05:49
 7. Re: EL PACTE PER PALMA

  El Parc de Ses Estacions s'arreglarà malgrat que no s'hagi inclós explícitament al pacte (com tantes coses). Es un compromís dels tres partits als seus respectius programes.

  enteradet | 16/06/2007, 06:35
 8. Metro

  I el metro? S'ampliarà? Perquè una vegada iniciat, no té massa sentit deixar-lo amb una sola línia.

  Ciutadà | 16/06/2007, 06:52
 9. OLE TUS HUEVOS

  M'ha agradat el punt relatiu a una disciplina urbanística eficaç i rigorosa. Meam si li tallau el coll a la cap del departament que en poc menys d'un any ho ha barrinat tot, ha putejat als seus companys i ha fet perdre mil.lions d'euros per no tenir ni punyetera idea de la matèria que li encomanaven. Crec q tan aviat com pogueu us convé desfer aquesta parida de de Don Rodrigo. Molta sort i endavant

  un de palma | 16/06/2007, 06:54
 10. Sobretot

  Sobretot, no molestIU.
  Els Hostalets s'estan renovant. També hi tenen dret, veritat?

  nacionalista a Mallorca | 16/06/2007, 08:48
 11. No podem baixar la guàrdia. La gran batalla de 2008 ja ha començat

  No podem baixar la guàrdia. La gran batalla de 2008 ja ha començat
  Joan | 16/06/2007, 11:51

  Segons ha pogut saber el Lobby, des de Madrid han arribat ordes taxatives a Matas i Inda que ara no se'n poden anar i que han d'aguantar metxa com sigui fins a les properes eleccions generals del 2008. Matas ja ho tenia tot preparat per anar-se'n a Nova York i Inda ja tenia les maletes fetes per tornar-se'n cap a la península a dirigir Marca quan des de Madrid Rahoy i Pedro J. Ramírez els han ordenat que no poden abandonar el vaixell del PP, que fa aigua per tots els costats, i que han d'aguantar encara que no vulguin fins a les eleccions generals de 2008.

  Dins les altes instàncies del PP de Madrid estan aborronars pel desastre sense precedents que han provocat Matas & Inda però pensen que el remei seria pitjor que la malaltia si ara aquesta colla d'ineptes i fracassats tiraven la tovallola i se n'anaven amb la coa enmig de les cames. Per tant, ja podem anticipar l'espectacle grandiós que viurem d'aquí al març de 2008: més crispació, més...

  Continua a www.lobbyperlaindependencia.org

  Joan | 16/06/2007, 09:58
 12. La Nueva Mallorca

  Vosotros habéis pactado con la mayor corrupta de Mallorca.

  Ahora la Nueva Mallorca, tomará el control del Partido Popular.

  Gracias amigos.

  Dolors | 16/06/2007, 14:56
 13. La Nueva Mallorca

  no té res a fer. La xuleria madrilenya no agrada als conservadors mallorquins. Basta veure els resultats a la part forana. A Inca el "catalanista" Rotger ha tornat a treure la majoria, no tot és Calvià. Delgados, Indas, P.J. COPE i demés bestiar no tenen res que veure amb el tarannà dels malorquins. Estau condemnats a fer es ous enterra, no teniu punyetera idea de Mallorca ni dels mallorquins. A Madrid teniu ses feines.

  Conxa | 16/06/2007, 15:45
 14. Pacte

  Una feinada, no sé si quatre anys donen per fer-ho, si es fa només la meitat s'haurà fet més del doble del que s'ha fet en els darrers setze. Bono, sort i "al tajo".

  PD: tant de bo que na dolors vegi complits els seus dessitjos, tindrem pacte pels propers 20 anys. Sort Dolors

  miope | 16/06/2007, 15:49
 15. SALOM= MATAS&MATAS CORPORATION LTD.

  Al fin se desveló el misterio:

  Tantas y tantas especulaciones, tantos sinsabores y desprecio por parte de las instituciones...

  Al final toda trama tiene su desenlace.

  Intuíamos que detrás de Salom Audio y Video y su peculiar forma de adjudicación de subcontrata sin el necesario concurso público pertinente, pasando por lo irregular de la disolución de la UTE con T.S.A. (telefónica servicios audiovisuales) debía tener su intríngulis muy particular (como el patio de algún palasete).

  Esos extraños ocultamientos de las clausulas contractuales entre el ente público RTVIB y Salom Audio y Vídeo tenían por fuerza que ocultar misterios más abracadabrantes que los de las cuevas de Alí Babá. Esas diferencias abismales entre las cantidades anuales asignadas a Salom en la cuenta de explotación de los servicios técnicos de IB3 y los gastos reales en concepto de nóminas y gestión, no podían haber sido asignadas por “lotería” a un mercachifle de electrodomésticos con menos luces que una patera por mera casualidad.

  Todos sospechábamos que todo este montaje no era más que una fachada y que algún personaje importante se estaba llevando la parte del león.

  El mismo personaje que, en las negociaciones concernientes al conflicto laboral de los trabajadores de Salom, actuaba como mano negra y desde todas partes nos llegaban avisos de que alguien del ámbito de las instituciones bloqueaba y entorpecía, a la vez que daba alas a la prepotencia de la empresa Salom y a sus reiteradas negativas a la negociación del convenio.

  El elemento al que Salom hace de hombre de paja, es ni más ni menos que el hermanísimo de Jaume Matas, que a su vez es probable que haga a su vez de testaferro de su hermanísimo el “ex-presidente” Caimito Soprano Matas.

  Imagino que este descubrimiento será solo el cabo del hilo en todos los procesos económicos más que irregulares que han determinado esta etapa negra que ha caracterizado la gestión de las instituciones bajo el mandato del PP.

  Todo ha quedado en famiglia. Así cualquiera se compra palasetes.
  Las pruebas están retenidas por el govern en funciones, POR LA CUENTA QUE LES TRAE.

  Las pruebas están en el pliego de condicciones, el presupuesto y el estado de cuentas de la subcontrata Salom.
  Ese mismo que ha sido pedido por todos los medios, hasta por via parlamentaria (tu grupo parlamentario lo sabe bien Eberhard), y que siempre ha sido denegado alegando escusas totalmente espureas.
  Con lo que no contaban es con las filtraciones habituales en estos casos.
  Consideralo rumor de momento. Pero ya saldrá a la luz toda la mierda.

  AL ISKANDAR AL KABIR | 16/06/2007, 15:52
 16. ObsessIU

  Sempre obsessIUnats amb els altres, amb els del pp. Què deu voler dir això?

  guapo | 16/06/2007, 18:38
 17. Re: EL PACTE PER PALMA

  Ala peperos, ahora a daros de ostias entre Rotgeres y Delgados!!Y tu Grosske mucha suerte en bienestar social y sobre todo en PARTICIPACION CIUDADANA, ponle imaginacion a esto ultimo, se pueden hacer cosillas.

  cristo | 16/06/2007, 18:56
 18. per la tv

  Per la tele ja has sortit a dir que aquest govern és pluuuural. Ai, iu, si no feis bonda...

  telespectador | 16/06/2007, 19:04
 19. Acuerdo de Gobierno (.pdf)

  Para coleccionistas, el .pdf:

  Acuerdo de Gobierno

  Anónimo | 16/06/2007, 19:13
 20. Xenofobia

  Hace cuatro días los de UM eran unos xenófobos inpresentables que fustigaban a los comercios chinos de la zona de Pedro Garau, y de la Plaza de las Columnas.
  Ahora que hay que pactar con ellos, son unos demócratas de toda la vida, y además progresistas.
  Hay que joderse, lo que hace la gestión de unos 100 millones de euros en Cort.
  Que os den a todos los políticos, que sois sino iguales muy parecidos.

  Acrator | 16/06/2007, 20:47
 21. els xinesos

  no som politicament correcte, no som racista, però sabeu el mal que fan els xinesos al petit comerç mallorquí? preus tant baixos que ningú pot competir, gènere molt dolent però barato. No hi ha res més fotut que voler ésser politicament correcte i ignorar la realitat.

  conxa | 16/06/2007, 21:30
 22. Re: EL PACTE PER PALMA

  Si, Conxa y ademas secuestran criaturas en los bajos de los restaurantes.Vaya memeces!!!Esto es un problema por no actuar sobre la economia. La libertad intocable del mercado nos va de coña para explotar al tercer mundo, pero vienen los chinos con sus productos mas baratos y nos cagamos en sus chinas madres.

  pro-chino | 17/06/2007, 08:07
 23. Ironic Mode

  ¿Es que no sabeis que la funeraria ilegal de Porreres es el principal suministrador de carne de los restaurantes chinos de ciutat?
  Bueno de ciutat y de gran parte de la part forana.
  Es que no os enterais de nada.
  Así os pasa luego lo que pasa.
  Hay que saber con quien se juega uno los cuartos y de siempres se ha dicho: "tienes más trampas que una película de chinos".
  Fijaos en Fumanchú, lo malísimo que era, y aplicaos el cuento.
  Además son todos rojos y quieren invadirnos para implantar el comunismo maoista en las Islas. Y más allá, en todo el mundo.

  Anónim | 17/06/2007, 08:43
 24. Progrés

  Conxa, reina, el que hem de fer és ser competitius. No dedicar-nos al que els xinesos poden fer més barat. Ho entens? Hi ha alternatives. Hi ha progrés. Hi ha canvi. Hi ha enginy. Hi ha iniciativa. Però lluny del bloc.

  nacionalista a Mallorca | 17/06/2007, 09:40
 25. El PP mata

  Alguién tiene que enseñar a los inmigrantes a convivir y respetar a sus vecinos con el tema de los ruidos.

  Anónimo | 17/06/2007, 15:20
 26. Eber dimissio

  Parles d'honestad? Si tinguessi una mica de vergonya, fa temps que hauries d'haver dimitit. Tota la vida "sin dar un palo al agua"

  jaujau | 18/06/2007, 08:11
 27. Son Espases

  I que passa amb Son Espases Eber? Hi hauria un nou Son Dureta o deixarem fer?

  Realim | 18/06/2007, 12:12
Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.

Els comentaris són moderats per evitar spam. Això pot fer que el teu escrit tardi un poc en ser visible.

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS