Administrar


Estadisticas de visitas

SEGONA SENTENCIA JUDICIAL CONTRA EL MUNDO

grosske | 20 Març, 2007 16:54

Juzgado de 1ª instancia nº 15. En Palma de Mallorca, a quince de marzo de dos mil siete. FALLO  Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE las acción de rectificación deducida por la procuradora Sra. Font Jaume, en nombre y representación de D. EBERHARD GROSSKE FIOL contra la entidad "REY SOL SA", empresa editora de la publicación diaria "EL MUNDO EL DIA DE BALEARES" y contra D. EDUARDO INDA, director de la publicaciópn diaria EL MUNDO EL DIA DE BALEARES. DEBO ORDENAR Y ORDENO la publicación íntegra en El Mundo El Dia de Baleares de la rectificación soilicitada por D. Eberhard Grosske Fiol en escrito de fecha 12 de febrero de 2007, y recibida por los demandados en fecha 14 de febrero de 2007, obrante en autos a los folios 5, 6 y 7 dentro de los tres días siguientes a la notificación de la presente resolución, con relevancia semejante a aquélla en que se publicó la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas, con expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento a la parte demandada

Aquesta sentència correspon a les "informacions" aparegudes en El Mundo els passats dies 7, 8, 9 i 10 de febrer.

Com que la campanya fou llarga encara estic a l'espera d'altres 3  judicis. Per tant, si no s'ha comés una errada formal a alguna de les altres demandes, esper fer-li una "manita" al Mundo, com diuen al fútbol, pel que fa al dret de rectificació

Després vendrà la demanda al honor, que és un altra cosa i que tendrà un procediment més llarg.

El Mundo incompleix la llei i assumeix el pagament de les costes judicials per tal de passar les eleccions sense haver publicat les meves rectificacions. A fi de comptes d'això es tracta no?, d'incidir en les eleccions.

A continuació vos public un resum d'allò que El Mundo ja hauria d'haver publicat si es preocupàs tant de la llei com diu:  

PRIMERA RECTIFICACIO

Afirmació núm 1. Edició de 25 gener. En Portada. Titular : « Grosske vive en un CHALE de 680 m2 aunque sólo ha declarado 312. Su CASA en Sencelles es 6 veces mayor que una vivienda media » 

Afirmació núm. 2. Edició de 25 de gener. Pàgina 10. Titular : « Grosske vive en un CHALE con piscina de 680 m2 y sólo ha escriturado oficialmente menos de la mitad : 312 m2 » 

Afirmació núm. 3. Edició de 25 de gener. Pàgina 10. « A ambos lados de la residencia de los Grosske  y adosadas a ella se levantan una serie de EDIFICACIONES que conforman el total de los 680 m2 con los que se han topado los técnicos de la Oficina del Catastro » 

Afirmació núm 4. Edició de 25 de gener. Pàgina 11. Titular. « El CHALE de Grosske está en suelo rústico y es seis veces mayor que una vivienda media » 

Afirmació núm.5. Edició de 25 de gener. Pàgina 11. sota el titular de « El Mundo Opina. Investigación Oficial ya ». « Eberhard Grosske tiene escriturado en el Registro de la Propiedad una casa rural de 312 metros cuando en realidad lo que adquirió en 2005 fue una EDIFICACION de 680 metros cuadrados con ciertas pretensiones » 

Afirmació núm. 6. Edició de 26 de gener. Pàgina 10  : « A ambos lados de la residencia de los Grosske y adosadas a ella se levantan una serie de EDIFICACIONES que conforman el total de 680 metros cuadrados con los que se han topado los técnicos de la Oficina del Catastro » 

Afirmació núm.7. Edició de 27 de gener. Pàgina 12 :  « A ambos lados de la residencia de los Grosske y adosadas a ella se levantan una serie de EDIFICACIONES que conforman el total de 680 metros cuadrados con los que se han topado los técnicos de la Oficina del Catastro » 

Totes aquestes afirmacions són absolutament falses. Ni l’habitatge (casa o xalet) ni el conjunt de les edificacions existents al meu domicili medeixen 680 m2. 

Sobre la superfície de l’HABITATGE (CASA O CHALÉ)  hi ha una certificació d’un arquitecte contractat pels anteriors propietaris de la casa de desembre de 2004 que la sitúa en 312,68 m2); la medició de l’arquitecte municipal de maig de 2005  la sitúa en una quantitat lleugerament inferior i el Registre Cadastral en una quantitat lleugerament superior. En qualsevol cas, cap de les esmentades medicions ni tan sols s’aproxima als  680 m2 invocats reiteradament per El Mundo 

Fins i tot si consideram el concepte més ample d’EDIFICACIONS – que incluiria l’habitatge i uns antics magatzems agrícoles de 90 m2 aproximadament – la suma d’una i altra superfície seria només lleugerament superior a la meitat dels repetits 680 m2    

SEGONA RECTIFICACIO 

Afirmació núm.8. Edició de 25 de gener pág 11. Sota el Titular « El Mundo Opina. Investigación oficial ya » : « El chalé está edificado en suelo rústico y las obras de ampliación se han realizado en una parcela que teóricamente no reúne la superficie mínima, dos cuarteradas, para edificar en un suelo calificado como rústico. El líder rojiverde debe explicar ante la opinión pública los pasos que ha seguido para CONVERTIR SU VIVIENDA de Sencelles en un inmueble seis veces mayor que la vivienda media » 

Aquesta afirmació és absolutament falsa donat que, d’ençà que som propietari no s’ha realitzat cap obra d’ampliació de l’habitatge  

TERCERA RECTIFICACIO 

Afirmació núm 9. Edició de 27 de gener . Pàg.12 : « El chalé se construyó en la década de los setenta cuando tanto la normativa del Govern como la del propio Ayuntamiento fijaban en una cuarterada (7.103 metros cuadrados) la superficie mínima para para edificar en suelo rústico… la parcela sólo mide 6.458 metros cuadrados » 

Aquesta afirmació és absolutament falsa. En la dècada dels 70, el Govern no existia i la normativa per a la construcció en sòl rústic depenia del Plan Provincial de Ordenación de las Islas Baleares, el qual tenia criteris molt permisius quant a la construcció en sòl rústic.

Quant a la superfície de la parcel.la existeix una certificació del Cadastre de 1980 que li atribueix 7137 m2. La darrera medició, inclusa a un informe del Gerent del Cadastre de 1er de fevrer de 2007, és de 7118 m2  

QUARTA RECTIFICACIO 

Afirmació núm.  10 . Edició de 27 de gener. Pàgina 12 : « Así Grosske debía saber que adquiría un chalé ilegal que era ilegalizable y que sobre el mismo se habían realizado también ilegalmente obras de ampliación » 

Aquesta afirmació és absolutament falsa. Les úniques referències que jo tenia sobre la legalitat de la casa abans de comprar-la eren les següents : Un certificat  del Secretari de l’Ajuntament, sol.licitada per mí mateix, on s’afirma que la casa mai no havia estat objecte de cap expedient d’infracció urbanística i el resultat d’una inspecció de l’arquitecte municipal el maig del 2005 – realitzada a instàncies meves -  on s’acredita que no hi havia cap motiu per obrir un expedient d’infracció urbanística   

CINQUENA RECTIFICACIO 

Afirmació núm. 11. Edició de 30 de gener . Pàgina 12. Titular : « Hacienda dice que el chalé de Grosske ha crecido de 132 a 680 m2 en dos años y el sostiene que sólo mide 312 » Aquesta afirmació és absolutament falsa . Ni « Hacienda » ni la Gerència del Cadastre han efectuat cap declaració pública ni comunicat ni han realitzat cap acte administratiu que confirmi allò afirmat al titular  

SISENA RECTIFICACIO 

Afirmació núm.12. Edició de 30 de gener. Pàgina 12, sota el titular « El Mundo Opina. Embarra las evidencias » : « Ahora resulta que según Grosske los almacenes agrícolas anexos a su casa de Sencelles « ni son vivienda ni tienen efectos urbanísticos ni catastrales ni económicos », lo cual no se sustenta habida cuenta de que la propia Oficina del Catastro sí los computa como tales por razones obvias ». 

Aquesta afirmació és absolutament falsa. Deixant de banda que la cita entrecomillada del meu bloc personal no és correcte, els magatzems agrícoles  no són considerats pel Registre del Cadastre com a habitatge sinó exactament com això : « almacén »  

SETENA RECTIFICACIO 

Afirmació núm. 13. Edició de 26 de gener. Titular en portada : « Hacienda ‘pilla’ a Grosske : su CHALE tiene 680 m2 y no los 312 que el declaró » 

Aquesta afirmació és absolutament falsa.  Els 312 m2 d’habitatge no es corresponen amb cap declaració davant Hisenda sinó a la inscripció en el Registre de la Propietat de la mateixa i, com s’ha expressat més adalt, coincideixen amb els expressats a la certificació de l’arquitecte aportada pels venedors. D’altra banda, és impossible que Hisenda m’hagi « pillado » perquè som jo mateix qui, sense tenir obligació legal de fer-ho, he instat revisió cadastral de la finca.  

VUITENA  RECTIFICACIO 

Afirmació núm 14. Edició de 27 de gener. Pàg. 12 sota el titular « El Mundo opina. Su propia medicina » : « Años atrás el edil de EU en Palma, Joan Font, no tuvo más remedio que dimitir de su cargo al descubrirse que habitaba en una vivienda ilegal en suelo rústico en Marratxí. El máximo responsable entonces del partido en el que militaba Font, Eberhard Grosske, le instó a que abandonara el cargo en el Ayuntamiento de Palma » 

Aquesta afirmació és absolutament falsa. El Sr. Joan Font, habitaba, i habita, a una casa en sòl urbà perfectament legal. Quan es va saber que, abans de ser regidor, va realitzar obres de reforma a ca seva que excedien allò autoritzar a la llicència (obres posteriorment legalitzades), EU va examinar el cas i va concloure que NO hi havia motiu suficient per sol.licitar la seva dimissió   

NOVENA RECTIFICACIO 

Afirmació núm 15. Edició de 1er de febrer de 2007. pág  8 : «El candidato del Bloc al Ayuntamiento de Palma no fue capaz ayer de demostrar ante los numerosos informadores congregados la legalidad de su vivienda en suelo rústico. La parcela propiedad de Grosske no tiene la superficie suficiente para alojar la vivienda de marras. Se ponga como se ponga 

Afirmació núm.16. Edició de 2 de febrer de 2007. pàg. 7: "La vivienda de Grosske está ubicada en una parcela rústica de 6458 metros cuadrados en la que según la normativa urbanística no podia edificarse ninguna vivienda" 

Aquestes afirmacions són absolutament falses. Segons informe del Cadastre de 1er de febrer de 2007 la parcel.la té 7118 m2 de superfície, superfície sobrada per construir en sòl rústic amb la normativa vigent els anys 70, data d'ampliació de l'antiga casa de pagés  

DESENA RECTIFICACIO 

Afirmació núm 17. Edició de 3 de febrer. En titular : « Grosske 'engañó a la inmobiliaria para no pagar la comisión de 18.000 € al comprar su chalé" 

Aquesta afirmació és absolutament falsa . Com és habitual entre els que aspiren a comprar un inmoble, mai no vaig contractar els serveis d'una agència inmobiliària per a la compra de la meva casa ni vaig adquirir mai el compromís de pagar cap tipus de comisió quan es formalitzés l'operació . Per tant, és impossible que pogués enganar a cap agència furtant-li el cobrament de 18.000 euros                          

ONZENA RECTIFICACIO 

Afirmació núm 18. Edició de 7 de febrer. En portada i en  titular : «Grosske paga el IBI por 132 m2 cuando él habla de 312 m2 y el Catastro de 680. Abona el impuesto como si su casa ilegal midiera menos de la mitad de lo que él mismo declaró y la quinta parte de lo que midió Hacienda” 

Afirmació núm. 19. Edició de 7 de Febrer pàg. 10: “El IBI se deduce en función de las dimensiones de la vivienda que previamente ha calculado el Catastro . Sin embargo, Grosske paga religiosamente su contribución como si su casa midiera cinco veces menos de lo que realmente mide” 

Afirmació núm 20. Edició de 7 de Febrer pàg 10: “Este periódico reproduce de nuevo los documentos que prueban de manera inapelable que el complejo que habita el líder de izquierdas tiene las medidas que apuntó la información de este diario. Esto es, casi 700 metros cuadrados construidos. El informe elaborado por los técnicos del Ministerio de Hacienda explica que el complejo está dividido en cuatro partes diferenciadas destinadas todas ellas a “vivienda”. La principal cuenta con unas dimensiones de 209 metros cuadrados  y a ella le suman tres de 132, 193 y 40 metros cuadrados” 

Afirmació núm.21.  Edició de 7 de Febrer, pàg. 11: “… la Oficina del Catastro ha certificado que la vivienda mide exactamente 680 metros cuadrados”. 

Aquesta afirmacions són absolutament falses .Hisenda no ha afirmat mai que la meva casa medís 680 m2, ni tan sols en el document reproduit per El Mundo, corresponent a la “Oficina virtual del Catastro” 

D’altra banda, aquest document no és, com afirma el diari, una prova inapel.lable de les dimensions de la meva propietat i va ser rectificat amb posterioritat. De fet, dia 1er de Febrer, sis dies abans de la publicació del diari,  les dades  cadastrals de la meva propietat contemplaven 355 m2 d’habitatge, 193 m2 de superficie pavimentada, 82 m2 de magatzem i 24 m2 de piscina. 

DOTZENA RECTIFICACIO 

Afirmació núm 22.

Edició de 7 de Febrer pàg.11, Subtitular: “Pidió una revisión catastral pero se ‘olvidó’ de pagar la diferencia” 

Afirmació núm.23. Edició de 7 de Febrer pàg 11 “…el edil de Cort no alertó en ningún momento al Consistorio de Sencelles de que estaba pagando de menos” 

Afirmació núm 24. Edició de 8 de Febrer pàg 10. En subtitular: “El cabecilla del Bloc admite que abona el Impuesto de Bienes Inmuebles por 132 m2 de chalé cuando el catastro le obliga a responder por 680 m2” 

Aquestes afirmacions són absolutament falses. La sol.licitud de revisió de les dades cadastrals la vaig fer dia 4 de maig del 2005 – un dia després d’haver comprat la casa - precisament  a través de l’Ajuntament de Sencelles.

Per tant, de cap manera es pot afirmar que jo vaig intentar ocultar a l’Ajuntament la situació de la meva propietat. Igualment, no és cert que hagi “oblidat” pagar la diferència entre allò que fins ara ha pagat la finca en concepte d’IBI i allò que es derivarà de la revisió cadastral per mí sol.licitada. Aquesta diferència la determinarà l’Ajuntament quan culminin els tràmits administratius pertinents i jo no tenc possibilitat material d’avançar el resultat dels mateixos  

 TRETZENA RECTIFICACIO

 Afirmació núm 25. Edició de 9 de Febrer. Titular En portada: “El ala este del chalé de Grosske es una nave agrícola convertida en vivienda” Afirmació núm. 26  Edició de 9 de Febrer pàg.10, Subtitular: “El líder del Bloc engorda su chalé con unas antiguas dependencias agrícolas hechas sin licencia”

 Afirmació núm. 27. Edició de 9 de Febrer pàg.10, Subtitular: “Los celadores del Ayuntamiento ya han certificado que allí sólo se pueden custodiar vehículos y utensilios agrarios” 

Aquestes afirmacions són absolutament falses. Sobre el segment de l’edifici que el diari descriu com a “ala este” i que apareix fotografiat a la mateixa pàgina no només no existeix cap certificat dels zeladors municipals que determini que allà només es poden custodiar vehicles i utensilis agraris sinó que s’el considera explícitament  com a habitatge als següents documents: a)   Certificat d’un arquitecte contractat pels antics propietaris l’any 2004b)    Informe de l’arquitecte municipal de Sencelles, instat per mí mateix, del mes de maig del 2005c)    Registre del Cadastre

QUATORZENA RECTIFICACIO 

Afirmació núm 28. Edició de 10 de Febrer. Titular En portada: “Grosske convierte su gallinero en un edificio con forma de vivienda” 

Afirmació núm 29. Edició de 10 de Febrer. Subtitular en portada: “ El líder de EU/Els Verds” reforma el ala oeste de su chalé en Sencelles dando apariencia de vivienda al gallinero ilegal” 

Afirmació núm 30. Edició de 10 de Febrer. En portada: “ Después de las obras acometidas por el líder del Bloc durante los últimos tiempos los antiguos corrales adoptan ahora la apariencia de varios apartamentos” 

Afirmació núm 31. Edició de 10 de Febrer. Pàg 10. : “El líder de ezquerra Unida- Els Verds (EU-EV) amplía de esta manera la superficie habitable de su chalé” 

Afirmació núm 32. Edició de 10 de Febrer. Pág.10: “ Grosske se ha saltado de nuevo la ley al convertir en viviendas unas edificaciones destinadas a uso agrícola”  

Aquestes afirmacions són absolutament falses. L’edificació referida per El Mundo és descrita com a magatzems tant a l’informe de l’arquitecte municipal de Sencelles del 2005 com al Registre del Cadastre. Les obres que he realitzat no canvien ni l’estructura ni el volum, ni la distribució interna,  ni la naturalesa de l’edificació i s’han limitat -. d’acord amb la llicència concedida per l’Ajuntament - a posar teula sobre la uralita, arreglar les finestres, arreglar l’enratjolat  i pintar. Per tant, de cap manera es pot afirmar que això hagi suposat convertir un galliner en un edifici en forma de vivenda ni, molt manco, en una part més de l’habitatge   

Comentaris

 1. Re: SEGONA SENTENCIA JUDICIAL CONTRA EL MUNDO

  Enhorabona Eber, més d'un et deu una disculpa per aquí.

  Animalista Convencido | 20/03/2007, 17:49
 2. Nuevos aires

  Después de cuatro años de opresión y asfixia PPeras, empieza a respirarse una cierta sensación de que los vientos empiezan a soplar favorables a la izquierda.

  Enhorabuena Eber por esta seguna victoria y sobretodo enhorabuena por tu resistencia ante la mentira y la difamación. Los apoyos han sido muchos pero el sufrimiento solo tuyo y de los tuyos.

  J | 20/03/2007, 18:11
 3. Enhorabona nin, has estat molt valent

  esper que això només sigui el començament del que li espera al "panflet" aquest. A molts els hauria de caure la cara de vergonya, si és que en tenen clar ...50.000 persones al carrer i sense cap pancarta en contra de galliners i solls, els hauria de fer reflexionar i veure que la gent no és tan beneita com se pensen.

  Conxa | 20/03/2007, 18:46
 4. els dobbers

  reclama'ls els dobbers que això si que els farà mal. el jutge hauria d'obligar-los a publicar la rectificació abans de les eleccions.

  Sara | 20/03/2007, 18:57
 5. Re: SEGONA SENTENCIA JUDICIAL CONTRA EL MUNDO

  Alguién debería explicar que la sentencia no entra a refutar ni la verdad de las informaciones de El Mundo ni la verdad de las explicaciones del señor Grosske.

  Concos | 20/03/2007, 19:04
 6. -

  Bé, Grosske, estam amb tu!!!

  Gerry | 20/03/2007, 19:18
 7. Re: SEGONA SENTENCIA JUDICIAL CONTRA EL MUNDO

  Tienes razón, pero deja dos cosas muy claras :
  1ª- que el Mundo ha incumplido una ley , la que le obliga a publicar las rectificaciones y que ellos se pasan por el forro sistematicamente, por eso le condenan.
  2ª- Que si no ha publicado las rectificaciones tal y como la ley le exigia es por miedo a que se supiera la verdad y se pudieran contrastar sus mentiras. Hay algunas mentiras tan evidentes que no me extraña que le preocupe publicar la version de la otra parte: como el hecho de que ellos ignoren las cerificaciones del catastro etc.
  De momento, sólo El Mundo ha sido condenado en los tribunales.

  anonimo | 20/03/2007, 19:23
 8. Concos

  crec que tots som prou vius per sebre de que va la cosa, mos tractes com si fossim nins de parvulari, ningú ha d'explicar res, sabem llegir, no sé amb quina casta de gent et fas, però aquí no necessitam aquestes explicacions qui més qui manco té el certificat d'estudis primaris.

  Conxa | 20/03/2007, 20:01
 9. Bingo!!!

  Ostres!!! Quina setmaneta. Que duri i duri i duri....fins el 27 de maig. I ara, que s'inventaran?. ¿Las gallinas de Grosske no tienen DNI?

  sense nom | 20/03/2007, 20:05
 10. UNA PROPOSTA PELS LECTOS DEL BLOG DE JOANA MARIA

  mirau la plana janihaprou.org

  http://www.janhihaprou.org/

  Miquel Angel | 20/03/2007, 20:13
 11. Solución Final al problema de Mallorca

  Mallorca ha de tener tantos parques naturales como polígonos industriales(especulación y narcotráfico)tiene.

  Jucef ben Maimó Aletzar | 20/03/2007, 20:54
 12. Re: SEGONA SENTENCIA JUDICIAL CONTRA EL MUNDO

  Enhorabuena!!!!Grosske batle!!!

  cristo | 20/03/2007, 23:26
 13. Tardanzas

  Ya están tardando las Dolors, los Rics y demás compañia prescindible de este blog en explicarnos el verdadero significado de la sentencia, dejando claro que a Grosske no le han dado la razón en el fondo, que la sentencia no es firme, y que hoy no es lunes...
  Ya están tardando en explicarnos la única verdad, esos peones negros de la agitación.
  Queremo de sabe!!

  JoMateix | 21/03/2007, 07:59
 14. Sentencia

  Efectivamente jo maeteix, la demanda no entra a valorar el fondo del asunto, simplemente Eber tiene la oportunidad de decir su versión del asunto en El Mundo.
  Por cierto, también tienes razón, hoy no es lunes, es miércoles.
  Soy persona, y aunque piense diferente a ti no soy prescindible, tengo opinión y tengo el derecho a decir lo que pienso, al igual que Eber, no tengas ramalazos fascistoides que luego nos acusais de eso a los que pensamos diferente a ti.

  RIC | 21/03/2007, 10:20
 15. Aclaración, con pequeño cambio.

  Efectivamente jo maeteix, la demanda no entra a valorar el fondo del asunto, simplemente Eber tiene la oportunidad de decir su versión del asunto en El Mundo.
  Por cierto, también tienes razón, hoy no es lunes, es miércoles.
  Soy persona, y aunque piense diferente a ti no soy prescindible, tengo opinión y tengo el derecho a decir lo que pienso, al igual que Eber en El Mundo. No tengas ramalazos fascistoides que luego nos acusais de eso a los que pensamos diferente a ti.

  RIC | 21/03/2007, 10:35
 16. a veure si ho he entès

  És a dir, que el Mundo està obligat a publicar qualsevol rectificació que demani l'afectat per una informació, INDEPENDENTMENT que aquesta rectificació sigui certa o no?

  és això el que dieu ?

  no fa falta que el jutje doni per bona la informació que se presenta com a rectificació?

  ignorant | 21/03/2007, 10:42
 17. Re: SEGONA SENTENCIA JUDICIAL CONTRA EL MUNDO

  Exacto.

  Concos | 21/03/2007, 11:28
 18. I que?

  Con ja diuen per aquí es veritat que El Mundo no ha fet les coses be en alguns aspectes però això no vol dir que el que deien no fos veritat. Que el Mundo faci unes acusacions i resulti que ha fet coses malament en fer-ho no exculpa al senyor Grosske...

  DVD | 21/03/2007, 13:18
 19. DVD

  Exacto. Pero quién ha inculpado al Sr. Grosske aparte del Mundo?. Esta es la cuestión. Si al Sr. Hidalgo (y al alcalde de Santa Margalida y al de Ses Salines,etc.) sólo lo hubiera inculpado el Diario de Mallorca os aseguro que los nervios del PP estarían mucho más relajados

  CD | 21/03/2007, 13:37
 20. a ignorante y concos

  No es exactamente como decis ,hay una sentencia del Constitucional y jurisprudencia al respecto que dice que el derecho de rectificación no procederá cuando la información publicada que se quiere rectificar sea cierta de toda evidencia. Por lo tanto aún sin entrar en el fondo del asunto , el juez debe ponderar si las rectificaciones aportadas tienen visos de credibilidad y si se tiene derecho a ellas o no . La aportación de documentos como certificados, etc ayuda al juez a tomar la decisión.
  Por lo demás tiene razón CD , además el Mundo no ha llevado la denuncia ante los tribunales , ningún particular ni ninguna administración tampoco, el PP dijo que estudiaria el caso por si veía indicios y no ha piulado. Así que a buen entendedor.....

  anonimo | 21/03/2007, 14:34
 21. Curiós però comprovat

  Els primers lectors del Mundo són els "progres". Curiosa paradoxa!

  comentarista en off | 21/03/2007, 14:48
 22. el farolillo rojo

  el Mundo ja perd 2-0!!!!!!!!!

  a segona, oé
  a segona, oé
  a segona, oé
  a segona oé oéééééééé´!!!!!

  Ramon | 21/03/2007, 15:49
 23. Solución Final al problema de Mallorca

  No volem titelles de ses màfies criminals a ses instituçions.No votis PP-UM.

  Jucef ben Maimó Aletzar | 21/03/2007, 16:12
 24. Lecciones

  Lecciones las justas, Ric, las justas, y menos de fascismo. Y admito que me provoca risa que defiendas ahora el derecho de Grosske a rectificar lo dicho por El Mundo. Hasta ahora no había tenido ocasión de leer de ti esa opinión. En todo caso, al igual que tu das tu opinión, yo doy la mia: Me resultas totalmente prescindible. Es más, llevo vividos muchos años prescindiendo de ti, y estoy seguro que podré seguir viendo otros cuantos más prescindiendo igualmente. De tus opiniones ya ni te cuento, e insisto en lo dicho: Las opiniones de aquellos que se visten de peones negros de la agitación, que en multitud de ocasiones no saben pasar del copia y pega de lo dicho por libertad digital y algunos de los panfletos de similares consignas y que habeis pretendido crucificar en este mismo blog a su creador sin más base que las estupideces dichas por El MUndo son, para mi, prescindibles hasta decir basta.
  Y tu sigue opinando, claro, que yo seguiré considerando tu presencia en este blog como infinitamente prescindible.

  JoMateix | 21/03/2007, 17:11
 25. Taurons

  El “cabreig” contra la politica destructora del PP esta muy bien, pero el “cabreig” solo contra el pp, es entrar en un juego y espectaculo con pocas luces y muchas sombras.

  Pongo la tele y los políticos dicen barbaridades.
  Salgo a la calle y la gente entra en el juego que los políticos quieren.
  Los pisos cuestan 60 millones de pesetas,pero yo mi piso no lo vendo por menos de 70.
  Ronaldinho y Capello son capaces de hacer olvidar los problemas de la gente de mónima inferior a 850 €.
  Recordamos a todas/os.
  manifestación estatal por la vivienda para el próximo 24 de marzo de 2007.
  VOLVEMOS A LA CALLE PARA QUE LA VIVIENDA SEA UN DERECHO Y NO UN NEGOCIO
  De nuevo nos encontramos en la calle los excluidos del acceso a una vivienda, los hipotecados, los que ya no se extrañan de la corrupción de cada día, los que seguimos sin entender que haya más de tres millones de casas vacías en el estado y los que pretendemos impedir que el afán de lucro de unos pocos secuestre los derechos de todos.
  Esta vez nos movilizamos en tiempos pre-electorales, de promesas, de mentiras… en tiempos en los que todos los que no han hecho NADA nos intentarán convencer de que a partir de ahora sí se van a tomar en serio el problema de la vivienda, sí van a actuar y sí van a defender los derechos que el mercado les ha hecho olvidar.
  Por todo ello, el 24 de Marzo se convoca una macro-manifestación en todas las ciudades por el derecho a una vivienda digna para todos.

  Ràdio Uc | 21/03/2007, 17:59
 26. Taurons

  Si es fa una manifestació, jo m’hi apunto i portaré més gent.
  Ara bé: penso que hauríem de cercar maneres alternatives de fer les nostres propostes: fa un temps vaig llegir alguna cosa sobre la convocatòria de “contrainauguracions”.
  Si el pp inaugura un tram (encara no acabat, per cert) d’autopista, nosaltres podríem convocar la “contrainauguració” de cadascuna de les cases tombades, dels pous eixugats, fer un monument al les restes arqueològiques arrasades, etc. Tot molt publicitat com si d’un acte oficial es tractés.

  Anónimo | 21/03/2007, 18:14
 27. La ignorancia, con lectura, se cura.

  Dentro de mis ideas, pretendo ser lo más objetivo posible. No defiendo el derecho de Grosske a rectificar ahora, lo hice ya en el post: "Primera sentencia judicial contra El Mundo". Pero como tienes mis opiniones como prescindibles, pues no te enteras de lo que digo...
  Por cierto yo no he dicho nada sobre lo que opines o dejes de opinar, leo, opino y punto,lo tuyo y lo de los demás, y lecciones pretendo dar las mínimas, no me dedico a la enseñanza como otros.

  RIC | 21/03/2007, 18:20
 28. Taurons

  Que pecado hay en no echarse atrás por que Otro Modelo de Comunicación i de sociedad es posible, que los movimientos sociales lo están trabajando diariamente a nivel internacional y que todavía les queda a estos grupos un buen recorrido por mejorar sus propuestas comunicativas.

  A Eivissa hi ha un corral de dreta i esquerra d´allò més interessant.
  yatoooooo quan guanyeu aneu-vos a observar: El partido contra la pobreza;
  1. David Beckham (GBR/Real Madrid) 25 millones euros.
  2. Ronaldo (BRA/Real Madrid) 19,6.
  3. Zinedine Zidane (FRA/Real Madrid) 13.
  4. Christian Vieri (ITA/Inter Milán) 12.
  5. Alessandro del Piero (ITA/Juventus) 9,5.
  6. Frank Lampard (ING/Chelsea) 9,4.
  7. Raúl González (ESP/Real Madrid) 9,3.
  8. Thierry Henry (FRA/Arsenal) 9,2.
  9. John Terry (ING/Chelsea) 8,6
  10. Luis Figo (POR/Real Madrid) 8,5
  11. Ruud van Nistelrooy (HOL/Manchester) 8,46
  12. Ronaldinho (BRA/Barcelona) 8,2
  13. Olivier Khan (ALE/Bayern Múnich) 8,095
  14. Roy Keane (IRL/Manchester) 7,92
  15. Patrick Vieira (FRA/Arsenal) 7,8
  16. Michael Owen (ING/Real Madrid) 7,5
  17. Francesco Totti (ITA/Roma) 7,4
  18. Sol Campbell (ING/Arsenal) 7,3
  19. Michael Ballack (ALE/Bayern Múnich) 6,83
  20. Rio Ferdinand (ING/Manchester) 6,42.

  Os dejo con este documental de visualización prácticamente obligatória.
  La Isla de la Flores
  Este video mustra el valor que le damos a las cosas

  http://video.google.com/videoplay?docid=4670557832710277491&hl=es

  Ràdio Uc | 21/03/2007, 18:24
 29. Re: SEGONA SENTENCIA JUDICIAL CONTRA EL MUNDO

  El derecho a rectificación se puede ejercer siempre que lo que se aporte tenga relación con lo que se desea rectificar.

  Así de simple.

  Ignoro si en la demanda de rectificación se solicitaba que se diera por ciertas las aportaciones del demandante o erroneas las informaciones de El Mundo. De ser así, el juez no entraría a analizar, y menos a sentenciar, ya que no es la finalidad de la demanda sobre el derecho a la rectificación.

  Además, por regla general, los medios de comunicación no acuden a los juzgador a denunciar lo que publican. No lo hizo El Mundo al publicar lo de Filesa o el Gal, no lo hizo El País al publicar sobre la guerra de Irak y no lo hizo Diario de Mallorca sobre los vuelos y secuestros de la CIA.

  Por otro lado, las administraciones responsables de urbanismo no tienen como finalidad la de actuar de oficio, si no a través de las denuncias que reciben. Es el caso de Omniprint, que el Consell actuó tras la denuncia un particular. Y cuando este particular acudió a denunciarloa a la justicia, el juez le solicitó una fianza de 30.000 € al denunciante, ya que no era parte afectada de las presuntas infracciones que cometidas por la rotativa.

  Concos | 21/03/2007, 18:24
 30. A RIC i DVD

  Si jo digués que sou uns fills de la gran puta, un grapat de dies seguits, a primera plana i amb lletres grossotes i després fes el colló a publicar la vostra rectificació -malgrat la sanció- dient i demostrant que la vostra mare és una santa, n'hi hauria molts que com a mínim dubtarien de la seva innocència. O no?
  Aquesta és la finalitat i el mètode emprat per aquesta tropa contra en Grosske, en March o na Nájera. Mètode conegut, senzill, bastard i -per ells- barat.

  MP3 | 21/03/2007, 19:04
 31. Solución Final al problema de Mallorca

  PP-UM:Mercaderes de la basura.

  Jucef ben Maimó Aletzar | 21/03/2007, 20:06
 32. Ladrones y mentirosos en el Gobierno Balear

  Día 27 de mayo hay que acabar de una vez con la irresponsable política del PP-UM.

  Jucef ben Maimó Aletzar | 21/03/2007, 20:06
 33. La Mafia PP-UM.

  PP-UM:Imperio de la máfia

  Jucef ben Maimó Aletzar | 21/03/2007, 20:07
 34. Re: SEGONA SENTENCIA JUDICIAL CONTRA EL MUNDO

  mirau mirau, el que faltava.
  http://eivissadigital.blogspot.com/
  http://ibizaliberal.blogspot.com/
  http://eivissa.wordpress.com/

  anonim | 21/03/2007, 22:34
 35. Re: SEGONA SENTENCIA JUDICIAL CONTRA EL MUNDO

  Em pregunto si les retificacions les posaran també en portada i si el senyor Ramis TAMBÉ rectificarà les seves calumnies basades en les informacions del Mundo

  Siurell | 22/03/2007, 19:52
Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.

Els comentaris són moderats per evitar spam. Això pot fer que el teu escrit tardi un poc en ser visible.

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS