Administrar


Estadisticas de visitas

Categoria: Palma

MES DEL 40% DELS CASALS DE BARRI GESTIONATS PER LES AAVV

                     casals de barri

Es un nou model que hem implementat de manera gradual però que té un enorme potencial. Les entitats que apreixen a la foto han estat contundents: un avanç en la participació, democràcia compartida, força per al moviment associatiu...

Aquesta mesura significa transformar els casals de barri d'acadèmies de l'Ajuntament en  "quarters generals" del moviment associatiu a cada barri on, lliurement i amb el suport de l'Ajuntament, les entitats desenvoluparan tot tipus d'activitats

S'insereix dins un programa que es diu Barris en Marxa, marca "comercial" de l'impúls del desenvolupament social i el treball comunitari als barris.

Barris en Marxa es desenvolupa en les següents actuacions:

1.    Passar d’una ciutadania passiva i consumidora de serveis a una ciutadania activa, que pren part en les decisions que afecten a la seva ciutat i el seu futur

2.-   Enfortir el teixit associatiu de la ciutat

3.    Donar protagonisme a les associacions de veïns.

4.    Dotar els barris d’òrgans de participació directa: els consells de barri.

5.    Fomentar que les entitats desenvolupin projectes de caràcter social amb un línia específica de subvencions.

6.    Dotació d’espais per al treball comunitari als barris entre els quals els Casals de Barri

7.    Posada en valor del treball comunitari a través dels premis Rosa Bueno

Esper que, a finals d'any, tots els Casals de Barri de la ciutat puguin funcionar de la mateixa manera

XIII FESTA DE L'ESQUERRA AL MOLINAR

                                      cartell eav eu

Com cada any, ens trobarem dissabte al Molinar, tot just davora la platja. Festa gratuïta i dret a bany de mitjanit gratuït també.

Per a aquesta XIII edició, Cayo Lara, armament ideològic contra el neolliberalisme, els grups musicals The Hot Rodders i Nuredduna, un video de EAiV-EU Productions, menus anticrisi a 5 euros i sorteig d'una bici sostenible que funciona amb energies renovables. IMPOSSIBLE FALTAR!!!

Parc Bit

Indignat | 26/09/2007, 15:07

No se com fer arribar la meva qüestió, així que demano disculpes per la meva intrusió en aquest fil.

Fa poc varem intentar accedir a l'incubadora d'empresses del parc bit. Segons la direcció del parc: "tot compromes fins al gener".

Tinc companys que fan feina allà i m'han dit que fa temps que hi ha puestos buits.

Es injust, sempre són els fills dels mateixos qui tenen totes ses facilitats.

¿Qui especula amb tot aixó????

D'altra banda m'han dit que el govern del PP va vendre els terrenys colindants del parc bit a l'OPUSDEI al preu de 26€/m2

¿que té de veritat aquesta noticia??? Ningú fa res en tot aixó....

Mallorca està ben podrida, em fa llastima.

¿Quina ganga no???

HA VENGUT PER QUEDAR-SE

Asseguda tota sola a la presidència de la Sala, menuda, prima, el somriure tímid, sobrant-li cadira de per tot, semblava que estava allà aposentada per equivocació. Fins i tot el tòtem icònic "Ancien Régime" que tenia sobre el cap (sobre la batlessa el Rei, sobre el Rei, Déu) accentuava el seu aire de persona fora de lloc.

Res més enganyós i més lluny de la realitat. Transpuà tot el temps una simpatia sincera, una cordialitat gens ni mica embafosa i un coratge mesurat d'acord amb les nosves circumstàncies. El seu discurs fou impecable i em consta que el va escriure ella personalment. Sembla que tenir una batlessa intel.lectualment sòlida formarà part del canvi.

Segur que té punts febles. Ja els trobaré. Però, de moment, sembla obvi que Aina Calvo ha vengut per quedar-se

 

EL PACTE PER PALMA

ACORD PER A LA GOVERNABILITAT I EL FUTUR SOSTENIBLE DE LA CIUTAT DE PALMA

Els sotasignats es comprometen a garantir la governabilitat i un futur de progrés, d’avenços i de modernitat per a Palma mitjançant un nou govern municipal amb capacitat de gestió i sota els principis irrenunciables de la transparència i la major cura en la gestió econòmica i administrativa, sempre en l’exclusiva defensa dels interessos generals de la ciutadania de Palma.
Per tant, es comprometen amb els següents acords:
Model de ciutat i eixos d’actuació del govern de la ciutat.
El govern de la ciutat girarà en torn als següents eixos d’actuació:
- El diàleg permanent i la voluntat d’acord entre els propis grups del Consistori i amb la ciutadania.
- La dinamització de la societat civil i la implementació d’instruments potents de participació ciutadana.
- La honestedat i la transparència en la gestió dels interessos públics.
- Una actuació planificada front a una política improvisada i desordenada.
- La modernització i descentralització de l’administració municipal.
- El desenvolupament de la Llei de Capitalitat i l’enfortiment financer i competencial de l’Ajuntament. La Llei de Capitalitat serà reformada per tal de retornar la competència
d’urbanisme al Consell de Mallorca.
- La revisió del Pla General i la revalorització d’aquest instrument al servei d’una ciutat ordenada, equilibrada i sostenible, amb uns equipaments suficients i pròxims als ciutadans.
- Exercici eficaç i rigorós de la disciplina urbanística.
- El desenvolupament de polítiques potents en matèria d’habitatge i gestió del sòl a partir d’un conjunt edificat de densitat mitjana i de qualitat
- La resolució dels problemes de mobilitat mitjançant la millora de la xarxa viària, el reforçament del transport públic i dels mitjans de transport alternatius, i la construcció
d’aparcaments dissuasius i per a residents.

- L’increment dels recursos destinats a la cohesió social, el suport a les famílies i persones amb dificultats especials, la desaparició de les barreres arquitectòniques i el
desenvolupament comunitari.
- El suport decidit a la igualtat en el marc d’uns valors respectuosos amb la llibertat i la tolerància.
- L’impuls de polítiques actives d’ocupació concertades amb els agents socials i lligades al foment de l’economia productiva i les polítiques de cohesió social.
- El foment del petit comerç urbà i d’un turisme de qualitat i no estacional.
- El desenvolupament d’una política cultural activa, arrelada a la nostra realitat i projectada cap a l’exterior
- La millora de la neteja i el manteniment al conjunt de la ciutat.
- La millora de la seguretat ciutadana a través de les necessàries polítiques de prevenció, la generalització i millora del servei de policia de barri i l’increment dels
efectius de la policia nocturna.
- La protecció efectiva del nostre patrimoni, la nostra llengua i la nostra cultura tradicional.
- El desenvolupament de l’Agenda Local 21 i dels compromisos que se’n deriven en matèria de renous, contaminació, residus, gestió de l’aigua i l’energia, espais naturals, àrees recreatives, zones verdes, etc.
- Una política fiscal guiada per criteris d’equitat social i de sostenibilitat mediambiental.
Aquests elements constitueixen un punt de partida que s’ha de veure complementat per una reflexió continuada i compartida sobre la ciutat pensada a llarg termini.

Amb aquesta pretensió, des de la presidència del govern municipal i amb la implicació directa del Consell Social, s’impulsarà la reflexió sobre el planejament de la ciutat a llarg termini amb la participació activa dels diferents agents socials de la ciutat i amb el compromís d’arribar a
diferents acords estratègics.
Mobilitat
- Es reforçarà l’ús de l’espai públic seguint les següents prioritats: vianants, ciclistes, transport públic i taxis, distribució de mercaderies i finalment motos i cotxes privats.
- Es crearà una xarxa de bicicletes radial i una altra perimetral amb continuïtat
- Es durà a terme una forta inversió en els sistemes de transport col·lectiu a fi que doni servei a tota la ciutat augmentant-ne notablement les freqüències i la velocitat.
- S’incrementarà el nombre de carrils bus en la mesura d’allò possible per tal de garantir la rapidesa i eficàcia del transport públic.

- Es fixarà una despesa màxima diària, per als usuaris de la targeta ciutadana, a partir de la qual la resta de viatges que es facin siguin gratuïts.
- Es potenciarà la xarxa transversal de transport públic en el sentit dels anells de l’Eixample.
- Es posarà en marxa el Tramvia de la Badia
- La signatura i el desenvolupament immediat del Conveni viari de l’Estat-Consells Insulars serà un instrument essencial per resoldre el problema dels accessos a Palma, en funció
de l’estudi de mobilitat que contempla, així com la millora de la xarxa secundària i variants previstes.
- Es crearan tres grans espais d’aparcaments (dissuasius) a les entrades de la ciutat, gratuïts i vigilats, enllaçats amb el centre per un sistema de transport públic a través d’un bitllet combinat.
- Es potenciarà la construcció d’aparcaments a zones de la ciutat on això representa un problema important, com és el cas de l’Eixample, Gènova, Son Sardina, Son Dameto, Son Canals, etc...
- Millorar els accessos i facilitar la mobilitat a barris com El Molinar, La Soledad-Polígon de llevant, S’Indioteria, Son Rapinya, Coll d’en Rabassa, Establiments i Son Rullan.
Millora dels barris i creació d’espais lliures
- D’acord amb la Llei de barris, l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma, realitzarà un Pla integral de millora de barris, per a la rehabilitació d’aquells barris que requereixin
especial atenció o presentin majors problemes socials o estructurals.
- Es preservaran la fisonomia, identitat i valor patrimonial de barris tradicionals de Palma com Santa Catalina, Es Rafal, La Soledat, Son Espanyolet, Son Cotoneret, El Terreno, Es
Molinar...) i dels que conformen la corona externa de la ciutat, com Son Ferriol, S’Indioteria, Son Sardina, Establiments, Sa Vileta, Son Rapinya, Gènova.
- Es recuperarà Torre d’en Pau al Coll d’en Rebassa
- Es crearà una xarxa de carrers (eixos cívics) on el vianant sigui el protagonista, s’ampliaran les voravies i s’hi incorporaran carrils-bici. Aquests carrers connectaran el centre amb els grans equipaments de Palma (poliesportius, centres culturals...) i vertebraran la vida interior dels grans barris de la ciutat.
- S’incrementaran les zones verdes de la ciutat:
· Es crearan diferents corredors verds: Torrent Gros, Sa Riera, Torrent de San Magí, Torrent des Mal Pas, Sèquia de Sant Jordi i es crearà el gran Parc del Torrent Gros com a gran espai lliure del sector de llevant de la ciutat

· Es transformarà Jacint Verdaguer en un Parc
· S’executarà el projecte de construcció del passeig per vianants al camí dels Reis de Gènova des de la rotonda de Base General Asensio fins al poliesportiu de Sant Agustí.
· Protegir adequadament els espais naturals de la Serra de Na Burguesa, es Carnatge i ses Fontanelles. En el cas de Ses Fontanelles s’estudiarà la viabilitat jurídica i financera d’estendre el més possible aquesta protecció
· Es crearan àrees recreatives que suposin un lloc d’esbarjo i d’encontre amb la naturalesa al voltant de la ciutat.
- Es suspendran les llicències de la urbanització de la Façana Marítima de Palma i s’iniciaran negociacions per un nou projecte de gran parc públic.
- En el marc de la descentralització municipal es contemplarà la possible creació d’entitats locals menors als pobles de Palma que així ho reclamin.
- Es liderarà la reforma de la Platja de Palma, dins el marc del consorci creat a tal efecte, per aconseguir refer els espais urbans degradats, recuperar el liderat turístic de la zona amb un turisme de qualitat, millorar els accessos i la connectivitat de la zona i implicar tots els agents socials que hi intervenen.
- Es dinamitzarà l’oferta de lleure a la Platja de Palma i al centre de la ciutat, afavorint el desenvolupament d’aquestes iniciatives empresarials i respectant al mateix temps la
qualitat de vida dels veïnats.
- Dotació de subministre d’aigua i clavegueram a Establiments (zona rural), S’Indioteria rural, Casablanca, Sa Garriga i Ca’n Moreno, i dotar de canalització d’aigües pluvials a la
carretera de Llucmajor a S’Aranjassa.
Urbanisme, Edificació i habitatge
- S’elaborarà el Pla estratègic de sòl i habitatge de Palma amb els objectius, d’una banda, d’impulsar la construcció d’habitatges dignes, distribuïts harmònicament pel conjunt de la ciutat i evitant la construcció de guetos. D’una altra, donar prioritat a l’habitatge en règim de lloguer amb una reserva específica per a joves i una especial atenció a famílies monoparentals i dones amb càrregues familiars, persones dependents i famílies nombroses.
- El Pla donarà prioritat a la inclusió de fórmules per a la creació d’habitatges per a joves a preu taxat pel que es promourà, si és necessari, nou sòl urbanitzable.
- Es traslladarà a una altra localització de la ciutat una part dels habitatges prevists a Son Busquets i s’incrementaran els equipaments esportius i culturals per compensar les deficiències existents a la zona.

- S’executaran les obres de reforma i millora dels habitatges del Generalíssim al Camp Rodó.
- Es crearà un Patrimoni Municipal de Sòl destinat a la construcció d’habitatge de protecció publica, per la via de la incorporació de la cessió per aprofitament, l’adquisició, el conveni o l’expropiació.
- Es crearà la Societat Municipal de Sòl i Habitatge de Palma, que serà l’encarregada de controlar i dinamitzar totes les iniciatives sobre sòl i habitatge en venda i en lloguer en
l’àmbit municipal.
- Es retornarà al sòl industrial l’ús inicial d’emmagatzematge, transformació de matèries primes i distribució de mercaderies al polígons. S’eliminarà la darrera modificació de
normativa del PGOU que ha augmentat significativament l’edificabilitat dels polígons.
- S’aplicaran criteris rigorosos i objectius en la concessió d’interessos generals.
- Es posaran en marxa mesures per promoure l’ocupació dels habitatges buits: ajudes per rehabilitació, pla d’avals públics que assegurin els propietaris enfront d’impagats i
deterioraments, creació d’un registre d’habitatges buits i fiscalització especial per a habitatges desocupats.
- Es participarà activament en els programes d’actuació concertada en sòl de titularitat pública estatal desafectats, per aconseguir-ne la reutilització preferent per a habitatges de preu assequible i especialment per a lloguer a preus baixos.
- Es promouran habitatges de lloguer destinats a sectors concrets, prioritàriament: joves, famílies monoparentals i dones amb càrregues familiars, persones dependents i famílies nombroses.
- S’informarà desfavorablement davant les instàncies competents l’ampliació de l’aeroport, a través de la tercera pista.
- Donarem suport a l’adequació del Port a la zona del Dic de l’Oest, a les necessitats reals de creixement de la ciutat i mininitzant els impactes i manteniment els usos portuaris.
- Pel que fa a l’entrada del gasoducte a la ciutat s’adoptaran totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de les persones.

Neteja i manteniment
- Serà una acció de govern immediata fer extensiva la neteja diària a tots els barris de Palma. Dins del primer quadrimestre de mandat es posarà en marxa el Pla de xoc de neteja urbana, per donar solució als principals problemes de la ciutat en aquest aspecte.
- Es reforçaran les tasques de manteniment de l’espai públic, voravies, mobiliari urbà, jardins, poda d’arbres, etc. tot i garantint al màxim l’accessibilitat de la via pública.

- Es remodelarà el mobiliari urbà per tal de garantir la qualitat, la minimització de l’impacte i l’accessibilitat.
Seguretat ciutadana
- Es potenciarà i dotarà dels instruments necessaris a la policia local per al bon desenvolupament de la seva tasca.
- S’incrementarà i garantirà la presència continuada de policies locals a tots els barris de Palma i es reforçarà la presència al carrer en hores nocturnes.
- Es reforçarà la plantilla de la policia local i crearan les condicions laborals necessàries per a l’assoliment dels objectius prevists al present acord.
- Des de la proximitat, la policia de barri actuarà en la prevenció de conflictes, podrà esdevenir intermediària i col·laborar directament en la resolució dels problemes quotidians de la zona així com garantir-ne la seva seguretat. A més de participar en l’ordenació de l’ús de les vies urbanes, es veurà reforçat el seu paper en la prevenció de la sinistralitat laboral.
Educació
- Es posaran en marxa mesures urgents per al manteniment dels centres educatius de Palma començant per la realització d’un peritatge a totes els centres públics d’Educació
Infantil i Primària per tal d’avaluar quin és el seu estat actual.
- Es duplicaran el nombre de places escolars d’educació infantil per a nins i nines menors de 3 anys.
- En col·laboració amb altres institucions es garantirà la gratuïtat dels llibres de text de l’ensenyament obligatori, públic i concertat.
- Es posaran les instal·lacions dels Centres escolars a disposició de les barriades, fora de l’horari lectiu, per a l’organització d’activitats culturals, socials i esportives i s’adaptaran els horaris dels centres educatius, amb el personal qualificat necessari, per atendre les necessitats de les famílies treballadores amb fills.
- S’incrementaran els recursos pels infants amb necessitats educatives especials i amb situació de risc d’inadaptació social.
- Es dotarà amb més i millors biblioteques públiques i mediateques els centres educatius perquè puguin atendre les demandes dels estudiants i de la població en general.
- Es col·laborarà amb la UIB en la creació de programes per a fomentar la transició dels ciutadans als estudis universitaris i perquè els edificis de la Universitat al centre de serveixin per a apropar la vida universitària i les activitats culturals i acadèmiques a tota la ciutadania.

Esports
- Es revisarà el Pla d’Equipaments Esportius i es dotarà a tots els barris de Palma de les infrastructures adequades d’ús públic a fi de garantir la igualtat d’oportunitats per a la
pràctica esportiva i la pràctica de l’esport d’oci. Entre d’altres, es preveu la creació de nous equipaments esportius a Santa Catalina, Son Sardina, Can Pastilla, Son Dameto, Son
Ferriol, Son Cladera, Son Oliva, Son Canals etc.
- Es facilitarà a les federacions esportives i clubs federats l'ús d'unes instal·lacions adients, dotades amb els mitjans tècnics adequats i els serveis professionals necessaris i es
reforçaran les escoles esportives municipals.
- Es participarà, juntament amb altres entitats responsables de l'esport nacionals i autonòmiques, en el disseny i la creació de centres d'alt rendiment que s’ubiquin a Palma.
- Es desenvoluparà un pla d'actuació i promoció per a la candidatura de Palma com subseu olímpica de vela per als Jocs olímpics de Madrid 2016.
Informació i coneixement
- Es treballarà per convertir l’accés a Internet en un dret de la ciutadania, posant els mitjans pressupostaris per aconseguir que tots els ciutadans i ciutadanes pugin fer ús de les possibilitats d’informació, comunicació, participació i formació que la tecnologia digital ofereix.
Ocupació
- Es promourà un Pacte Social Local per l’Ocupació, la Cohesió Social i el foment de l’Economia productiva amb la implicació dels agents socials i econòmics.
- S’elaborarà el Pla Local d’Ocupació (PLO) per dur a terme un model de desenvolupament local basat en els principis de concertació i interconnexió de polítiques, programes i accions de tots els agents socials i econòmics presents en el territori.
Turisme
- Es potenciarà l’IMTUR des del qual s’elaborarà el Pla Municipal de Promoció i Foment del Turisme i es crearà el Fòrum de Turisme de Palma, com un espai de reflexió,
participació i cooperació de tots els sectors sobre la política turística municipal dirigida cap a consolidar Palma com la capital turística de la Mediterrània.
- Es fomentaran la investigació i la innovació dins del camp del turisme, amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears a fi d’ampliar els mercats turístics tradicionals i desenvolupar estratègies per a l’excel·lència turística.
- S’impulsarà la construcció del Palau de Congressos, revisant-ne el projecte previst, i d’un Recinte Firal ubicat a un lloc consensuat amb el sector, valorant la proposta d’ubicació al Polígon de Llevant.

Comerç i consum
- Es crearà una marca diferenciada que identifiqui el comerç de Palma amb la qualitat, de manera coordinada amb les polítiques de consum.
- Es posarà en marxa un Pla Integral del Comerç de Palma amb l’objectiu d’eradicar la proliferació d’establiments comercials que incompleixen la normativa vigent, establir
mesures per a evitar la competència deslleial i coordinar polítiques que garanteixin la dotació dels serveis mínims indispensables a les zones comercials (neteja, enllumenat,
etc).
- Es prendran les mesures necessàries per evitar la proliferació de grans superfícies i centres comercials.
- Es duran a terme polítiques de protecció del consumidor, i especialment aquelles relacionades al control de grans operadors i sobreendeutament familiar.
- Es potenciaran els mercats municipals en col·laboració amb la resta d’administracions insular i autonòmica.
Cultura i Patrimoni
- Es convocarà el Primer Congrés Municipal de Cultura a partir de les conclusions del qual s’elaborarà un Projecte Cultural per a la ciutat i es crearà el Consell de la Cultura de
Palma.
- Es posaran en marxa polítiques de promoció dels creadors i artistes locals habilitant espais per a l’assaig i per a la creació i facilitant-ne la projecció internacional.
- Es revisaran els criteris i les bases actuals dels Premis Ciutat de Palma per tal de recuperar el seu caràcter de referent cultural i es crearan noves categories.
- S’acostarà als barris i pobles de Palma l’Escola Municipal de Música.
- Es posarà en marxa un estudi de viabilitat per a la transformació l’edifici de GESA en un espai cívic, cultural i artístic que esdevengui un referent a la Mediterrània.
- S’impulsarà la creació a Palma d’una Filmoteca Pública
- S’impulsarà la celebració d’esdeveniments culturals amb projecció internacional
- S’elaborarà un pla de biblioteques.
- Es construiran nous centres Socioculturals a l’Eixample, Son Espanyolet, etc.
- S’aplicarà escrupolosament tota la normativa vigent pel que fa a la protecció del Patrimoni.
- Es modificarà la toponímia de llocs, carrers i instal·lacions vetllant per la seva adequació a la nostra llengua, cultural i història, i als valors democràtics.

- S’elaborarà amb caràcter d’urgència un pla de protecció del patrimoni moble que sigui propietat o responsabilitat de l’Ajuntament i que inclogui mesures per a la conservació,
tractament i difusió del patrimoni bibliogràfic, documental, fotogràfic, etc., i per a la gestió del patrimoni artístic.
- S’elaborarà la Carta Arqueològica de la ciutat.
- Es preservarà i recuperarà el patrimoni etnològic, tant en la seva concreció material (construccions tradicionals, especialment les de l’àmbit rural del terme municipal) com en el seu aspecte immaterial (festes i tradicions pròpies de Palma).
Normalització Lingüística
Es garantirà i es vetllarà pel compliment de la Llei de Normalització Lingüística i s’elaborarà un Pla de Normalització Lingüística.
Salut
- Es donarà prioritat a les accions de promoció de la salut i es crearà el Centre Municipal de Salut que es responsabilitzarà de les polítiques i de les activitats municipals dirigides a la prevenció de malalties i riscs i a la promoció de la salut individual i col·lectiva
- Se col·laborarà amb les institucions competents per tal d’ampliar la xarxa de centres de salut.
- Es crearà el Consell Municipal de la Salut, cercant la participació real de les associacions de veïns, associacions de malalts, sindicals, de col·lectius poblacionals (dones, joves, jubilats ...), societats científiques, col·legis professionals, etc.
- Es vigilaran i controlaran la contaminació atmosfèrica (industrial, trànsit, ...), la gestió de l’evacuació, el tractament i la reutilització de les aigües residuals, renous, etc. I s’elaborarà un mapa de renous de la ciutat.
- S’elaborarà una ordenança municipal de regulació de les antenes de telefonia mòbil garantint l’aplicació de les màximes restriccions sanitàries i de protecció del medi ambient, dins el marc de la normativa vigent i la seva actualització permanent.
- Es durà a terme un control periòdic de les emissions a les estacions base per tal de clausurar de manera immediata aquelles que no compleixin els requisits establerts a la
normativa vigent i puguin suposar un risc per a la salut.
- Es duran a terme campanyes d’informació i sensibilització al conjunt de la ciutadania sobre el tracte i la tinença correcta dels animals de companyia i s’actualitzaran les normatives municipals que assegurin el control de les condicions de la tinença d’animals i la penalització de les infraccions. Es marcarà l’objectiu del sacrifici zero a través del foment de l’adopció i mesures d’esterilització i control.

Drets socials
- Es crearà la Regidoria d’Igualtat i Drets Cívics que vetllarà per a que la igualtat tant des de la perspectiva de gènere com d’altres, sigui present al conjunt de polítiques
municipals.
- Es revisarà el Pla Municipal d’Igualtat i lluita contra la Violència de Gènere.
- Es crearà el Consell de Dones.
- Es reactivarà el Consell d’Acció Social Municipal com a òrgan assessor de les distintes polítiques i actuacions municipals, amb l’objectiu de conèixer de primera mà les diferents problemàtiques i circumstàncies que hi estan relacionades o que afecten les persones amb discapacitat i d’altres col·lectius amb necessitats de suport.
- Es garantirà la reserva del 5% de places públiques d’ocupació per a persones amb discapacitat.
- Es treballarà per garantir l’accessibilitat de la via pública, el transport públic i els edificis i dependències municipals. Es treballarà activament per eliminar les barreres auditives i visuals.
- Es facilitarà la permanència de les persones majors a casa seva, millorant el servei d’ajuda domiciliària, així com el d’alarma telefònica i el de teleassistència.
- Es col·laborarà amb la resta d’administracions en la creació de centres de dia, residències i equipaments sociosanitaris.
- Es duran a terme mesures planificades per evitar la discriminació per sexe, orientació sexual i identitat de gènere.
- Es promouran ajudes i programes per facilitar l’accés dels i les joves a l’habitatge, combatre la precarietat laboral, promoure formes alternatives de lleure i millorar la seva mobilitat.
- Es dinamitzaran els casals de joves fent-los autèntics espais de trobada i de creació artística i musical del jovent de Palma.
- S’elaborarà, amb la participació dels i les joves, un pla jove municipal que serà l’instrument de referència en polítiques de joventut municipals.
- S’exonerarà del pagament de les taxes de l'Ajuntament les persones amb rendes mínimes.
- Es dedicarà el 0,7% del pressupost total de l'Ajuntament a la cooperació per al desenvolupament, a través de l'increment progressiu d'iniciatives solidàries i de comerç just.

- Es posaran en marxa mesures que garanteixin que les persones immigrants poden desenvolupar plenament els seus drets de ciutadania i complir amb les seves obligacions ciutadanes tot i facilitant i promovent que s’adaptin a la nostra realitat.
- Es dotaran de més recursos els serveis socials de l’Ajuntament i es reforçaran les xarxes d’Educadors de Carrer, d’Animadors Culturals i de Mediadors Socials.
- En col·laboració amb el Consell de Mallorca es millorarà la xarxa d’albergs per a persones excloses.
- Es treballarà per resoldre el problema dels infrahabitatges i es cercarà la col.laboració institucional per desmantellar el poblat de Son Banya Civisme, Participació i Transparència
- Es promouran polítiques municipals que, front a les conductes incíviques, garanteixin el nostre dret a la convivència dins un espai públic net, tranquil i solidari.
- Es promouran espais de participació a cada barri.
- S’actualitzarà el Reglament de Participació Ciutadana preveient un suport efectiu al teixit associatiu i un procés de participació de la ciutadania i de les seves organitzacions en
l’elaboració dels pressuposts municipals. La participació s’articularà a nivell territorial per barris i a nivell sectorial en funció de la realitat del teixit associatiu (joventut, dona,
exclusió social, esports, immigració, gent gran, etc.).
- Es recuperarà la presència de la societat civil i els grups municipals en els consells d’administració de les empreses públiques i dels organismes autònoms.
- L’acció de govern es durà a terme amb la màxima transparència tant pel que fa a l’accés a la informació com pel que fa al rigor en la tramitació dels expedients administratius.
- S’establiran criteris clars i rigorosos pel que fa a la contractació de personal.
Política fiscal
- S’estudiaran modificacions de les taxes i imposts municipals que vagin en la següent direcció: afavorir els habitatges modests utilitzats com a primera residència i discriminar positivament els habitatges ocupats a través de l’IBI; afavorir l’estalvi d’aigua i la reducció dels residus; afavorir la utilització de vehicles poc contaminants; alleujar fiscalment les obres de rehabilitació.
- S’eliminarà la taxa d’ORA per als residents i se possibilitarà el pagament al temps real d’aparcament.

Gestió i seguiment dels acords polítics
Per tal de garantitzar l’estabilitat del govern municipal s’establirà una comissió de seguiment entre les tres forces polítiques. Cap grup polític o membre del govern farà públiques, presentarà propostes a Ple o a comissió que no tenguin la uanimitat de les forces polítiques sotasignants.
Un cop constituït el Consistori els grups sotasignants acordaran els criteris pressupostaris adequats per tal d’assegurar el finançament de les polítiques acordades.
Subscriuen aquest acord els sotasignants, en nom del Partit Unió Mallorquina (UM), la coalició Bloc per Palma i Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE)
Palma, 15 de juny de 2007.
Miquel Nadal i Buades Eberhard Grosske i Fiol
UM Bloc per Palma
Aina Calvo Sastre
PSIB-PSOE

CIRER NO VOL PACTAR

Si veis els resultats electorals del Parlament de les Illes Balears, veureu que la correlació de forces esquerra/dreta és ajustada però que està lleugerament escorada cap a la dreta (4 punts, més o menys, i dos diputats). D'aquí que un partit frontissa, amb el 6,7% dels vots i tres diputats, sigui decisiu

Igual passa a Palma, amb un décalage dreta esquerra més estret quant a vots (3%) però més gran quant a regidors (3) i on UM, amb el 6 i pico per cent i dos regidors també és decisiva.

Aquesta correlació de forces té una doble lectura: negativa per a l'esquerra, perquè perd (malgrat que sigui per poc) i també positiva perquè, si un pensa els poderosíssims mecanismes de captació de vot que ha tengut el PP a la seva disposició - econòmics, mediàtics i la utilització clientelar del propi poder -, hom podria esperar uns resultats bastant més brillants per part del partit que lidera  Jaume Matas

Un líder destacat del PP deia aHir a qui el volia sentir que el PP no tenia altre remei que arribar a acords amb UM, que el PP no es podia quedar a Balears només amb quatre Ajuntaments.

Però un dels drames del PP és la seva dificultat per establir aliances. El PP ha anat a cercar a UM sempre que l'ha necessitada però, quan s'ha sentit fort, sempre ha caigut en la temptació d'eliminar-la del mapa; la primera ocasió fou el 92 i la segona ha estat ara, el 2007.

El sentiment antiuemita ha arrelat fort en els sectors més ultraconservadors del PP. D'aquí que una de les notícies més significatives del dia siguin aquestes declaracions de na Cirer que avui publica el Balears en exclusiva: malgrat haver guardat silenci oficial tot lo dia, ahir, a un programa de ràdio sobre fútbol (genio y figura!) es va esplaiar i va dir que o seria batlessa en minoria o cap de l'oposició o s'en aniria a ca seva.  Dit amb altres paraules: es nega taxativament a arribar a qualsevol pacte amb UM, fins i tot un pacte on ella seguís essent la batlessa.

La crònica del Balears parla de com en Rafa Duran va anar al despatx de la batlessa des de la seu del PP sobre el migdia. Casualment,  el vaig trobar en el trajecte i, realment, la seva cara podia ser una bona il.lustració de les tensions internes que viu el PP

DADES IMPRESCINDIBLES ABANS DE VOTAR

La proposta d'habitatges assequibles del Bloc - 142 euros en lloguer i 90.000 euros en venda - no és cap utopia.

Aquí teniu les xifres que està manejant, a Euskadi, la Consejeria de Viviendas y Asuntos Sociales gestionada per IU-EB.

A Euskadi els habitatges protegits són el 33,33% del total dels construits. A Balears no arriba ni al 3%

I algunes dades més sobre polítiques socials:

La despesa de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma són 18,1 M d'euros, només el 2,2% dels recursos municipals totals

El Partit Popular ha presentat tres grans projectes/estrella per a aquestes eleccions: 

1 Palau de l'Opera que ningú no necessita i valdrà 100 M d'euros

1 complexe esportiu i de lleure a les pedreres d'Establiments que tampoc no necessita ningú (legalment, les pedreres han de ser rehabilitades per les empreses explotadores amb cost 0 per a les institucions). Cost: 24 M d'euros

Soterrament d'1 km de la Via de Cintura: 12 M d'euros

Soterrament del Passeig maritim. Cost: 360 M d'euros

(No cont el cost de les tres platges artificials promeses que no ha estat facilitat)

Total dels projectes estrella del PP: 496 M d'euros

 

Es a dir:

27,5 vegades el Pressupost total dels Serveis Social

120 vegades el que es gastas l'Ajuntament en el Servei d'Ajuda a Domicili

708 vegades el que es gasta l'Ajuntament en el Servei d'Educació d'Adults

2.480 vegades el que es gasta l'Ajuntament en subvencions al lloguer de les famíilies amb dificultats

 Enfocat d'un altra manera, heu de saber que, amb aquests 496 M d'euros que el PP vol tudar es podrien construir:

60 poliesportius de barri  (120 M)

80 centres de dia (80)

80 unitats bàsiques de salut (100 M)

10 biblioteques de districte (35 M)

50 biblioteques de barri (40 M)

50 centres culturals (50 M)

20 escoles (70 M)

.. i ara, vota

 

CANVI A PALMA, PLEASE

Aquí vos deix amb 40 raons pel canvi a Palma, és un bon document, recordatori de les principals raons per les quals el dia 27 de maig hauria d'obrir una nova etapa a la nostra ciutat

ENS ROBEN LA CARTERA

Mentres som la darrera comunitat de l'Estat en construcció d'habitatges protegits, mentres som una de les primeres (proporcionalment) en construir habitatges inassequibles, mentres els ciutadans passen gana d'allò més elemental (centres de dia, gratuïtat dels llibres de text, transport públic decent, reciclatge, zones verdes, centres culturals, neteja, seguretat, control dels renous, atenció a la salut mental i a l'altra, aparcaments per a residents, escola pública de qualitat, atenció a les persones grans, promoció cultural, manteniment, etc.) la Factoria PP continúa programant inversions multimilionàries en coses extravagants.

Facem memòria: soterrament d'un km. de la Via de Cintura (la darrera ocurrència de Rosa Estaràs), Palau de l'Opera al Moll Vell, soterrament del Passeig Marítim, soterramernt de la Plaça del Progrés, platges artificials, complexe esportiu i de lleure a la Pedrera d'Establiments...

Tot plegat molts de centenars de milions d'euros (gairebé tot el que es gasta l'Ajuntament en un any) per no arreglar cap problema real de la gent

Totes aquestes extravagàncies tenen  com a denominador comú grans inversions finançades amb doblers públics - per a benefici dels contractistes - i, en algúns casos (sustracció del Moll Vell als usos portuaris i pedrera d'Establiments) afavoriment d'operacions urbanístiques de caire especulatiu. Molttíssims de guanys per a uns pocs que, no puc deixar de sospitar-ho, segur que troben la manera de correspondre a la generositat del partit que ha fet possible els seus negocis

EL RITME DE CAMPANYA I L'ANGINA DE PIT

Tenc unes certes dificultats per continuar administrant aquest bloc.

Ahir a les 17 h. era a Bons Aires i Santa Pagesa formant part d'un cercavila que repartia propaganda i establia contacte directe amb la gent.

A les 20 h era a l'Arenal, Plaça dels Nins, en un acte conjunt amb Llucmajor. Per cert, all`pa vaig poder veure el cotxe d'un company, Miquel Mascaró,  que una vàndals havien pintat amb spray, li havien escrit la paraula Bloc i li havien foradat les quatre rodesde

A les 21,15 h tornava a ser a la Plaça Santa Pagesda per participar a una petita festa amb mítin incorporat.

A les 22,45 era a Urgències per un dolor en el pìt que els meus companys temien que fos una angina de pit. Síndrome de Julio Anguita, I supose. Però que ningú que jo me sé posi cava al fresc: hi ha Grosske para rato.

Avui a les 10 era a la Plaça d'Espanya: un bon grapat de persones protestaven per la inaccessibilitat del Metro. Molta gent i molts de mitjans de comunicació. El més patètic: que na Mabel Cabrer cridàs a l'organitzador de l'acte (per persona interposada) i li digués que el Govern li posava una persona a la seva disposició per ajudar-li a baixar i pujar del Metro... i els altres?... quina barra!!

A les 10,30 bicicletada a Blanquerna i explicació en roda de premsa de la nostra proposta sobre carrils bici.

A les 16 h. visitaré amb en Gaspar LLamazares un grapat d'entitasts del Polígon de Llevant... ja vos ho contaré a l'altre bloc. Realment, no sé quan podré escriure qualque cosa a Grosske Bloc personal!!...

ARREGLAR EL TRANSIT

De vegades es pensa que el Bloc, quan es parla de mobilitat, només sap parlar de transport públic. Completament fals.

Tenim propostes potents de reforma de la xarxa viària que permetran solucionar els accessos a la ciutat i, a més, recuperar l'accés a la mar sense necessitat de soterrar el Passeig Marítim ni fer dois d'aquestes caractetístiques

Podeu veure les propostes aquí

I SI A PALMA S'ESCOLTAS ELS VEINATS?

Algunes idees aquí

QUE PASSA ENTRE NA NANDA I JO?

Abocador de Son Flo

Es consumeix na Nanda en una flama de passió amorosa per la meva humil persona?... o està més cremada que un mixto pel punyetero tandem que forma amb jo?. La solució, aquí

L'OPERA I EN JAUME MATAS

A una pel.lícula fantàstica que es diu "Con faldas y a lo loco" (Jack Lemmon, Tony Curtis, Marilyn Monroe), un grapat de gangsters es reuneixen en solemne assemblea a un hotel de Florida utilitzant com a pantalla un suposat "Ier Congrés de l'Associació Italiana d'Amics de l'Òpera".

No sé perquè m'ha vengut això a la memòria perquè jo, en realitat, el que volia és dir-vos que la meva opinió sobre la proposta den Matas de construir un Palau de Congressos al Moll Vell la podeu trobar aquí

EL DARRER PLE POLITIC ON LINE

Avui es celebra el darrer Ple "polític" de l'Ajuntament d'aquesta legislatura. En trobareu la crònica "on line" al bloc d'Eberhard i Nanda en Bloc per Palma

CIRER NO COMPLEIX

Molta campanya de "complit" amb llàpis vermell inclós però a l'equip de govern de na Cirer li hem trobat 96 incompliments d'acords plenaris adoptats per unanimitat en aquesta legislatura. En trobareu més informació aquí

PLATJA DE PALMA: PLA DE QUE?

Quan totes les institucions es fan fotos signant el consorci per a la Reforma de la Platja de Palma no donen cap explicació de coses com les que trobareu aquí

PALMA DEMOCRATICA

Vivim a una ciutat democràticament trista per moltes raons entre les quals la manca de participació ciutadana, les dificultats del teixit associatiu, l'enxufisme, el tracte de favor, la manca d'equidat en l'aplicació de les normes, etc.

N'hi ha un altre molt important i molt elemental. Estam a una ciutat que encara ret homenatge permanent als lliberticides i nega el reconeixement a les víctimes que ho foren per defensar les seves conviccions democràtiques; una ciutat que renúncia a la seva memòria per tal de no trepitjar-li un call a un segment de l'electorat del PP que, per cert, ara està més viu i més actiu que mai.

Des del Bloc per Palma ens comprometem a canviar radicalment aquesta situació. Trobaràs aquí les nostres propostes i també hi pots fer els teus comentaris 

PALMA, CITÀ APERTA

Palma està com la lliga de futbol des d'ahir: en un mocador.

L'enquesta del DM d'avui no vos prohibiré llegir-la perquè, per damunt del detall, expressa molt bé una idea que em sembla clau: Palma és una ciutat oberta i, ara mateix, és impossible fer un pronòstic mínimament segur.

La majoria absoluta del PP està, efectivament, caig no caig (igual que a d'altres eleccions); UM està entraré no entraré i l'esquerra es manté en les seves posicions amb una lleugera tendència a l'alça.

Podria aprofitar aquest 17 i pico per cent per al Bloc per fer una mica de xovinisme però ni en broma.

També podria dir que estic convençut que el PSOE millorarà posicions respecte al 2003 però no cal.

Allò més important és que el canvi és possible, que està en les nostres mans, que la Vellíssima Mallorca pot ser derrotada, que podem posar rumb cap a la modernitat, el progrés i la decència política... i que hem de posar el màxim entusiasme per no deixar passar aquest tren

EL NOU PARC DE SES ESTACIONS, UNA ESTAFA

D'estafa ha qualificat la Plataforma del Parc de les Vies el que la Sra. Cirer ha tengut la barra d'inaugurar avui matí. La meva opinió la trobareu aquí

MES SOBRE ANTENES DE TELEFONIA MOBIL

Algúns comentaristes del post anterior demanen més posts propositius. En trobareu un ampliant la qüestió de la telefonia mòbil clicant aquí

DESCONTROL EN LES ANTENES DE TELEFONIA MOBIL

Trobareu informació sobre el tema clicant aquí

PLE DE L'AJUNTAMENT ON LINE

Clicant aquí podeu tenir accés a la retransmissió del Ple de l'Ajuntament on line del dia d'avui

EL DESASTRE DEL PARC DE SES ESTACIONS

El títol no és meu, és d'un post del bloc de na Joana Maria. Es un post magnífic que incorpora fotos de diversos anys del Parc.

Si el projecte de remodelació ja no ens agradava - com sempre, parcs amb massa formigó i molt poc habitables en l'estiu - el resultat final ha superat toes les previsions. Clicau aquí i pensau si és raonable tudar 12 milions d'euros per fer això

SALVEM PALMA

Així hem titulat un dossier sobre les amenaces més importants a la sostenibilitat de Palma. No puc deixar de referir-me al Segon Cinturó o a l'ampliació de l'aeroport.

No fa gaire vaig dir que el Segon Cinturó em semblava el "timo de la estampista" pèl que fa a la mobilitat. Una bona mobilitat depen de dos factors: organitzar bé la distribució espacial de la ciutat per tal d'evitar desplaçaments innecessaris i un transport públic ràpid, barato  i suficient que pugui competir en atractiu amb el transport privat. Si no feim cap de les dues coses, ja en podem fer de cinturons: cada cop tendrem una ciutat més caòtica i inhabitable.

Quant a l'aeroport, un creixement del trànsit de fins al 80% pot significar convertir en invivibles barris sencers com Sant Jordi, Casablanca, Coll den Rabassa o Can Pastilla

Però el document parla de més coses: de Ses Fontanelles, del golf de Son Sardina, de Sonb Espases... crec que val la pena donar-li una ullada. El trobareu aquí: Salvem Palma.pdf

ACABAR AMB SON BANYA

Fa vint anys que tothom vol acabar amb Son Banya però tots els programes de reallotjament han fracassat. Crec que per culpa del narcotràfic, autèntic "amo" del poblat. Pensam que hi ha solucions però que requereixen  molt de coratge polític. Si vols més informació clica aquí i, si vols, deixa allà els teus comentaris

PALMA, DESPERSONALITZADA

El pont del tren, la Plaça d'Espanya, el Passeig des Born... Palma no es modernitza, es despersonalitza, que és una cosa molt diferent. Si voleu, feis aquí els vostres comentaris

LA DOBLE MORAL DE CATALINA CIRER

Vos convid a llegir aquest post. Si voleu, feis allà els vostres comentaris

EL CONFLICTE DE LA POLICIA LOCAL

Els conflictes al sí de la Policia Local de Palma són el conte de mai acabar. Així vàrem començar la legislatura i així l'acabarem. El Bloc s'ha compromés a arreglar-ho en 100 dies. Més informació aquí

L'EMT REAL

Una cosa són els folletons de l'EMT (no gaire abundants, per cert) i un altra la crua realitat.

Vos imaginau fer 3,5 kilòmetres - des del carrer Aragó núm 20 a Aragó núm 378 - en 48 minuts?. Això significa una velocitat de 4,9 kilòmetres per hora! (igual que si anassis caminant).

L'EMT només té set línies amb una freqüència inferior a 10 minuts però, en hores punta, el temps es pot duplicar fàcilment.

En definitiva, de l'estudi que el Bloc ha fet de les línies 3, 10 i 15, es despren que, en hores punta, l'opció de l'autobús pot multiplicar o quadriplicar el temps de trajecte respecte al cotxe privat.

En aquestes condicions, el transport públic no passa de ser un mal inevitable enlloc de ser el que hauria de ser: una alternativa atractiva al transport privat. Veureu més detalls al bloc Eberhard i Nanda en Bloc per Palma 

 

PLE ON LINE AL BLOC DEL COSTAT

A Eberhard i Nanda en Bloc per Palma trobareu la crònica del Ple de l'Ajuntament on line. Així mateix, he de comunicar-vos que, per sensibilitat amb el Bloc per Palma,  Sopicaldos La Ponderosa ha deixat de patrocinar aquesta retransmissió i, a partir d'ara, ho farà la coneguda firma "Tàperes Can Pep"

JAVIER ALARCON PLURIEMPLEAT

No deixeu de llegir el post publicat a Eberhard i Nanda en Blob per Palma sobre les noves activitats del Sr. Javier Alarcón;  activista d'IB3 amb un munt de responsabilitats al seu càrrec, ara es treu un sobresou com a Director General de l'Habitatge de l'Ajuntament a mitja jornada!! . Un escàndol

UN AUTO IMPORTANTISSIM DEL TSJB

Palma pot acabar guanyant d'una tacada 220.000 m2 d'equipaments i zones verdes.

De vegades, les pugnes institucionals són estèrils i no fan altra cosa que perjudicar els ciutadans. Aquest no és el cas. El recurs del Consell de Mallorca contra l'adaptació al Pla Territorial de Mallorca del PGOU de Palma ens permetrà, si prospera definitvament, obtenir tres beneficis:

- guanyar els 220.000 m2 d'equipamentsd als quals feia referència

- distribuir harmònicament els equipaments entre els urbanitzables de la ciutat

- evitar que zones sense serveis essencials, com Son Vida, continuin creixent  

Aquesta, com moltes d'altres qüestions, poden ser decidides - definitivament  i amb major solvència, pel sufragi ciutadà emés el proper dia 27 de maig. Però bé està que l'esquilibri entre institucions i la intervenció de la justícia ens dóni, de tant en tant, una alegria.

SEGON MISSATGE PER A UM A PALMA

Avui es publica al DM un episodi realment lamentable: una associació de veïnats a Can Pastilla que permet que un acte de l'associació es converteixi en un mítin d'UM. El preu: el finançament de l'acte per part del Consell

Darrera, naturalment, la llarga mà d'UM que, amb doblers de tots, li monta mítins a Miquel Nadal, candidat d'aquest partit a l'Ajuntament. Diu  lel DM que una càmara de televisió seguia profusament al Sr. Nadal durant tot l'acte. No seria, per casualitat, la televisió que també pagam tots de la nostra butxeca?.

La crònica no és més que un botó de mostra. Hi ha precedents a Santa Catalina i els Hostalets i també em pogut veure com suplements de diari pagats pel Consell s'han convertit en barroeres plataformes partidistes del seu candidat. No és una manera decent de fer campanya electoral.

No sé si el Sr. Nadal serà o no regidor el mes de maig i, si és que sí, no sé quin pes podrà tenir en funció de com quedi el nou consistori. Però igual que fa uns mesos vaig emetre un primer missatge sobre les seves pretensions a la batlia, ara vull emetre un segon missatge sobre eventuals marcs de col.laboració: mai una institució governada pel Bloc impulsarà o tolerarà pràctiques com les descrites ni "piñatas" subvencionadores com les al.ludides al final de l'esmentade crònica del DM 

INDA, LA INFRACCIO, LA DENUNCIA I LA DESTITUCIO

Tot sembla indicar que tenim nou episodi de la guerra político-mediàtica que conmou... als quatre que la protagonitzen, però que té com a rerafons un dèficit democràtic preocupant a la nostra ciutat i jo diria que a la nostra comunitat

Si heu llegit la premsa aquests dies haureu tengut coneixement d'un episodi realment cutre que han protagonitzat el Director de El Dia del Mundo i l'Ajuntament de Palma.

Segons sembla - no tenim encara coneixement directe dels fets - el Sr. Eduardo Inda ha tancat amb vidre una part de la seva vivenda que dóna a la façana de l'edifici i ha provocat una denúncia de la comunitat de propietaris davant el jutjat.

La cosa es publicà a UH per part de Pep Matas i uns quants dies després, El Mundo publiquà unes informacions que perjudicaven la imatge d'un policia local (l'oficial responsable de la Patrulla Verda). Segons sembla, aquest policia local reaccionà posant la informació d'UH en coneixement de Gerència d'Urbanisme perquè enviassin un zelador al domicili del Sr. Inda, cosa que efectivament es va fer. Al dia següent, el Sr. Gijon... destitueíx el policia local com a cap de la Patrulla Verda.

Avui EU-EV i PSM hem anunciat que formularem una bateria de preguntes a l'equip de govern municipal però avui vespre, abans de saber com recolleixen aquest fet els diaris de demà, vos vull dir el següent:

1.- Tot això durà coa perquè, més enllà del fet objectiu que el provoca (no massa rellevant) hi ha una història cutre i triste de diaris que dirigeixen políticament governs municipals, de cridades telefòniques entre responsables polítics i mediàtics, d'intervenció política permanent per part dels regidors en la tasca municipal de repressió de les infraccions urbanístiques i mediambientals, d'atemptats permanents a la dignitat dels funcionaris i de funcionaris que deixen encantats que s'atempti contra la seva dignitat per tal d'estar a bé amb el poder.

2.- Aquesta no és una guerra on faci ganes de situar-se incondicionalment al costat de ningú (especialment, a mí que no em cerquin al costat del Lobby per la Independència analitzant que això és una lluita de regidors forasters i policies mallorquins)  i nosaltres no ho farem. Però tampoc ens amagarem davall la taula per por que ens feri qualque bala perduda. Si, però, que ens volem situar al costat del rigor en la tramitació dels expedients disciplinaris de l'Ajuntament i de la dignitat i independència dels funcionaris. Les nostres preguntes van en el sentit de confirmar el que vos he apuntat al punt primer. I veureu com, quan tenguem totes les dades, ho podrem confirmar plenament 

DEMA DECLARARE A FISCALIA

Serà per la història de les meves declaracions relatives a la corrupciói generada per la màfia de la droga dins l'àmbit judicial. M'he referit al tema en algúns posts anteriors.

No sé com acabarà la cosa però demà em ratificaré en allò expressat fins ara: la màfia de la droga intenta sempre corrompre els poders públics encarregats de perseguir-la (el policial i el judicial); duim vint anys amb una màfia de la droga organitzada a Son Banya... ergo tenc la convicció personal que aquest intent de corrupció no s'ha realitzat amb un grau d'èxit igual a zero.

Particularment pens que la denúncia és una errada per dos raons:

- primera, perquè crec que tenc el dret com a ciutadà (i el deure com a polític) d'expressar aquesta convicció, si la tenc

- segona, perquè si el procediment judicial prospera, el debat que generarà perjudicarà fonamentalment als denunciants

 

PERE MUÑOZ, AI!

Encara no m'he recuperat de la lectura d'aquest article sobre el govern Cirer signat per l'ex-portaveu del PSM a l'Ajuntament de Palma.

No vull entrar a discutir el seu contingut, tan respectable com qualsevol altra opinió democràtica, només és que no fa ni sis mesos que vaig sentir en Pere Muñoz al debat de l'Estat de la Ciutat fent un discurs radicalment distint per no dir radicalment oposat al que ara expressa a l'esmentat article

Passar de portaveu polític a comentarista polític és una transició difícil i, més encara si, com és el cas, es fa sense solució de continuitat.

Llàstima veure una persona tan prometedora com en Pere Muñoz deixant pel camí una cosa tan important com és la coherència

RODRIGO DE SANTOS HA D'ANAR A FISCALIA

Ahir es va despatxar a gust en Rodrigo de Santos posant per carreró que no passa al candidat d'UM Miquel Nadal i a la seva proposta relativa a la façana marítima.

Ja ho vaig comentar a un plenari: d'ençà que està clar que no ha de repetir a les llistes, el Sr. Rodrigo de Santos va més "suelto" i les amolla de grosses. Al darrer ple, per exemple, va dir que la reconstrucció del pont del tren que feia na Cabrer era "una chapuza", que l'enderrocament del pont no es va fer correctament i que la Sra. Munar l'havia amenaçat a la sortida d'un acte públic: "ahí es ná"

Però a les declaracions que publica avui el Diari Balears, Rodrigo de Santos va més enllà i diu que té "indicis, testimonis i gravacions" de possibles delictes de suvorn i prevaricació comesos pel govern del Consell en el cas de Can Domenge.

He parlat amb el periodista signant de la informació i me la ratifica: si és així, és clar que el Sr. Rodrigo de Santos té l'obligació LEGAL (a més de la moral i política) de dur aquestes gravacions, indicis i testimonis a coneixement de Fiscalia o del jutjat. Amb aquestes coses no se juga ni se poden emprar com a un triomf amagat a la màniga.

En tornarem parlar

UNA FOTO ESTRANYA

En un intent lamentable de desestabilitzar-me com a candidat, el grup municipal de Palma del PSM-EN m'ha fet arribar aquesta foto i em repta a publicar-la al bloc

Incapaç de defugir un repte, aquí la teniu amb quatre preguntes que m'atrevesc a formular-vos:

a) Pot produir el Bloc un estat d'eufòria mès enllà d'allò políticament raonable?

b) Es el dissenyador dels seients dels tàndems el que  podriem dir un "graciosillo"?

c) Hi ha entre na Nanda i jo qualque cosa més que una bona amistat

d) Es la mobilitat sostenible una font de salut fins ara insospitada?

 

PRIMERA APARICIO PUBLICA DEL BLOC PER PALMA

 

En tàndem , amb bicis, al carrer, contents... així hem presentat públicament el Bloc per Palma.

Bé està donar-li canya al Sr. Jaume Matas per les seves pràctiques corruptes però les nostres crítiques no serviran per res si, a més, no som capaços de construir, de motivar i d'il.lusionar.

El naixement del Bloc, com tota operació política ambiciosa, no ha estat fàcil i el dia 28 de maig del 2007 reprendrem un debat estratègic apassionant on totes les opinions han de ser convocades.

Però els que creim que la política no està feta per als partits sinó els partits per a la política sabem que ara ha arribat el moment solemne de concentrar tots els esforços en empènyer per canviar les coses,  en empènyer per viure millor, en empènyer per lluitar amb moltes més eines contra la corrupció, per la participació, pel transport públic, per zones verdes que siguin verdes i per polítiques socials i d'habitatge dignes de tal nom. Es el moment, en definitiva,  de demanar-li a la ciutadania que posi les paperetes de vot al servei dels seus anhels

NOVEMBRE 2006 PLE DE L'AJUNTAMENT ON LINE

10 h

Començam constituïts com a "jurat" de les medalles d'or de la ciutat.

Es proposa concedir-la al Patronat Obrer amb motiu del seu centenari, a petició pròpia. Votarem a favor perquè ens sembla una proposta justa i assenyada.

No obstant això, acab d'intervenir per manifestar la meva protesta pel boicot de la majoria a la concessió de la medalla d'or a la Federació d'Associació de Veïnats, també a petició pròpia, amb motiu del seu XXV aniversari. No reconèixer el paper històric que ha jugat el moviment veïnal en la democràcia ciutadana, el foment de la participació i la millora de les condicions de vida dels barris és una prova lamentable del miserable sectarisme polític que caracteritza la batllessa i el seu equip.

11,10 h

Comencen a intervenir els tammborers de la sala acomiadats. Màxima expectació mediàtica i tensió en el Ple

Enfrontaments entre la claque pepera (dic claque perquè molts són assessors que cobren de l'Ajuntament) i membres de la Plataforma Salvem La Real

Inusitat: els tamborers deixen d'intervenir i es posen a tocar la Balanguera enmig del plenari. Crits de Visca la terra i visca La Real. Sens dubta, és la foto de demà

Intervenim els portaveus de l'oposició. He posat de relleu, mira per on, el mateix que deia al punt anterior: el sectarisme patològic de la Sra. Cirer. Acomiadar treballadors municipals per opinions  polítiques o comportamernts polítics duits a terme a l'àmbit privat ens duu directament al franquisme. I hi ha precedents: la sol.licitud de la filiació dels policies locals que es varen manifestar contra Cirer davant els prínceps amb la intenció confesa d'obrir-lis expedient disciplinari.

Cirer té fluixos els perns de les seves conviccions democràtiques

Duran (PP) intervé dient que els tamborers escapen al control de l'equip de govern, que ells no en saben res però que "donen suport" a la decisió dels funcionaris.

Li dic de tot: dic que la seva posició és antidemocràtica perquè defensen represàlies laborals per raons d'opiníó, dic que té mala consciència perquè manté l'errada però sense argumentar-la, que és covard perquè s'escuden en els funcionaris quan és una decisió política i que és ridícula perquè és absurd dir que el govern municipal no controla el que es fa amb els tamborers... quines coses no controlen tampoc: l'urbanisme?

El PP vota en contra de la proposta d'EU-EV i PSM de readmisió

12,15 h

Es veu la proposta del PSM i EU-EV relativa a la façana marítima. El projecte de façana ha estat objecte de continues modificacions que l'han convertit en un vertader naufragi: el recinte firal ha desaparegut i no se sap on ha d'anar a parar; el palau de concressos té problemes d'execució, la mobilitat no està resolta, els comerciants estan en contra de la zona comercial prevista, els veïnats del polígon de llevant i de les veles també estan en contra i l'enfrontament amb el Consell ha arribat fins a l'amenaça d'interposar denúncies penals (Rodrigo de Santos dixit en el dia d'ahir)

Demanam que es repensi un projecte que ja no és un projecte, és un naufragi

Rodrigo de Santosdiu que la façana va bien i aconsegueix, crec, el titular principal dels diaris de demà: diu que ahir vespre, després de la roda de premsa on en de Santos va amenaçar amb accions legals contra el Consell, na Munar li va dir: "me han dicho que esta mañana has sido muy malo con nosotros; ten cuidado, porque yo soy muy peligrosa".. els llops es mosseguen entre ells

13,10 h.

 Es veu una proposta del PSOE sobre la restitució del pont del tren. La Plataforma del Parc de les Vies denuncià fa dies que s'estava fent un nyarro sense qualitat ni fidelitat respecte al pont enderrocat.

De Santos reconeix que el que fa la Conselleria d'Obres Públiques és una chapuza y s'ha compromés personalment en supervisar el tema. També reconeix que el pont va ser destrossat... D'ENÇA QUE NO HA DE REPETIR A LES LLISTES A DE SANTOS SE LI HA AMOLLAT LA LLENGUA

No oibstant això, no voten a favor de la proposta del PSOE. Antes muerto que donant la raó a l'oposició

14,20

S'han vist un munt de temes concrets (que no vol dir pocs importants)

Perquè us faceu una idea de com van aquestes coses, vos en contaré un:

Antoini Esteva acaba de presentar una proposta per arreglar unes aturades de l'EMT realment perilloses al Camí Nou de Son Cladera.

Diu en Gijón que sí, que no estan en condicions però que, com que ja ho tenen en compta, votaran que no.

14,55 h

Després que el PP rebutji una proposta del PSOE per llevar unes antenes de telefonia mòbil a S'Indioteria, aturam per dinar

17,50 H

Fa vint minuts que ha recomençat el plenari. Ja no hi ha públic però sí en Joan Carles Palos, Pep Capó i una periodista d'Efe. La raó és la proposta sobre les "Torres den Grande" que duim EU-EV i PSM

Fa vint minuts que ha recomençat el plenari. Ja no hi ha públic però sí en Joan Carles Palos, Pep Capó i una periodista d'Efe. La raó és la proposta sobre les "Torres den Grande" que duim EU-EV i PSM

La proposta diu:

1.- No als projectes presentats pel Mallorca

2.- Desenvolupar a Son Moix les previsions del PGOU i del Pla d'Equipaments Esportius

3.- Estudiar fòrmules per incrementar la rendabilitat social de la zona de Son Moix però sense renunciar mai a la propietat de l'estadi ni dels terrenys

El PP planteja una alternativa plena de trampes: el rebuig desapareix, es fa una comissió tècnica per estudiar les propostes i es deixa la porta oberta a la modificació del PGOU, preferentment a Son Moix (es a dir, deixant la porta oberta a actuacions a d'altres indrets). En canvi, accepten el punt tercer

El PSOE es manifesta en contra dels projectes però proposa deixar el tema damunt la taula i cercar una proposta de consens. De tota manera diu que "si ens obliguen a votar", votaran a favor de la proposta del Bloc i així mateix queda obert a seure's amb el PP i cercar acords

EU-EV i PSM mantenim la proposta

... PSOE i PP forcen que la nostra proposta quedi sobre la taula i no es voti res i que, durant el proper mes, es cerqui una fòrmula consensuada

Crec que el PSOE ha comés una errada important i a un moment on n'Aina Calvo ha dit que no i na Cirer ha dit que si el PSOE deia que no no es farien les torrres, deixar el tema en stand by un mes a la recerca de consens és donar-li un important baló d'oxígen al projecte de Grande.

Es igual, al final tots ens retratarem d'aquí un mes i els electors ens retrataram dia 27 de maig

17,40 h

Hem vista la proposta d'EU-EV sobre les Torres del Temple. Resum: dos anys d'obres il.legals a un bé catalogat davant la negligència municipal i del Consell. La renyada al govern municipal no ha colat, òbviament, però, com a mínim, el PP accepta una cosa que sembla mentida que estigués contemplada a un conveni entre l'Ajuntament i el Sr. Palazuelo: que fós aquest promotor qui efectuàs noves obres al Temple per adaptar-lo al seu eventual ús com a equipament. El colmo!

18,10 h Compareixença del Sr. Sierra sobre la necessitat de demanar o no autorització al Ple per exercir la seva activitat empresarial com a representant de futbolistes professionals

Ho va destapar El Mundo fa unes setmanes. El Sr. Sierra va crear una empresa Soccer Mallorca consulting dedicada "a la explotación de centros deportivos, organización  de todo tipo de eventos y espectáculos deportivos y asesoramiento en la gestión de centros, instalaciones y clibs deportivos"

Va obrir una web oferint-se com a representant de futbolistes professionals i prometent atenció continuada als seus representats i on, per cert, donava com a mòbil el de l'Ajuntament

Va firmar contractes on preveia el cobrament del 10% de la "venda" dels futbolistes que representa i ha intervengut  - així hi ha reconegut - en les negociacions de l'eventual tra`pàs de n'Arango al Betis.

No obstant això nega que la seva activitat sigui remunerada i que ho fa per afició.

Proposam que es demani un informe al Secretari i es neguen.

Ha estar només una compareixença. Veurem que feim amb aquest tema

18,45 h

Entram en el torn de preguntes.

El PSM en presenta una d'urgència relativa a la connexió d'una empresa contratista de l'Institut Municipal de l'Esport , "Consultors Esportius de Balears S.L." , amb una empresa lligada a l'Operació Vora Mar d'Andratx: Prollamp Ponent SL" (comparteixen seu social i administrador: Jorge Fuster Rosselló). Rafa Duran diu que no passa res però hi haurà que mirar amb lupa el contracte de l'IME amb aquesta empresa

Si no hi ha res de nou aquí deix la "transmissió"

I recordau:

Y para cenar, qué hay?

La Ponderosa, qué guay! 

o

 

 

AVUI, A LES 10, PLE ON LINE

Les Torres den Grande, la façana marítima, els tamborers de la Sala, la suposada dedicació exclussiva den José Manuel Sierra (compatible, segons ell, amb la representació de jugadors de fútbol), el preu de l'aigua i les medalles d'or de la ciutat (pol.lèmiques, com sempre) són algunes de les coses que es tractaran al Ple municipal d'avui.

"Sopilcados la Ponderosa. Su sopa, la más sabrosa" tornarà a patronitzar la retransmissió on line del Ple a través d'aquest bloc.

Estau atents a les pantalles 

ELS JUTGES M'ENVIEN A FISCALIA PEL TEMA DE SON BANYA

Ho acaba de penjar a la portada mallorcadiario.com. Per tant, sembla ser que he afegit una cinquena denúncia a les quatre de les quals vos parlava a un post recent.

No sé perquè però em fa l'efecte que, en contra del seu costum, la Fiscalia no arxivarà aquesta denúncia i que, per tant, l'assumpte durà coa.

En els tres posts que he publicat darrerament sobre el tema de Son Banya i, en concret, al que podeu llegir clicant aquí, he explicat clarament la meva posició. A mí m'ha irritat profundament que, quan s'ha sabut de la presumpta corrupció d'un alt comandament de la policia en relació amb Son Banya hi hagi gent que s'hagi sorprés. M'ha semblat un exercici d'hipocresia social que s'afegeix a l'exercici d'hipocresia social que ha suposat i suposa el manteniment d'un santuari del narcotràfic a Son Banya - controlat per un clan mafiós - durant aprop de vint anys.

Les partides entre la màfia i la societat mai no acaben en empat: o guanya la societat o guanya la màfia i, quan guanya la màfia, un dels gols que afica sempre és la corrupció - en major o menor mesura, per suvorn o per amenaces - dels funcionaris encarregats de combatir-la. Això no és una injúria o una calumnia, com asseguren els jutges, és una constatació estadística respecte de la qual em sembla ingenu - per no dir hipòcrita - que qualcú pensi que el cas que ens ocupa hagi estat una excepció.

 Ja en parlarem 

SON BANYA... i 3. ENTREVISTA AMB EL GORDO

Entrevista publicada a UH 061119

 Entrevista Son Banya publicada a UH 051119 2a part

Si qualcú vol saber què passa a Son Banya ha de llegir la Ultima Hora i els treballs d'un periodista excepcional a l'hora de tenir i facilitar informació sobre el tema: Pep Matas

He vist al meu darrer post sobre el tema comentaristes que continuen perduts per les bardisses i que, evidentment, no són asidus de les col.laboracions den Pep. Els recoman una entrevista magnífica a doble plana i publicada ahir a UH. Allà el Gordo, ex-narco i malalt terminal, parla del vot captiu, dels avisos selectius abans de les famoses "redadas" i de detencions per no voler pagar proteccions. Naturalment, sempre queda el consòl de pensar que només és una invenció

Com que l'entrevista no va sortir a l'edició digital d'UH (fallo!), l'he escanejada en dos arxius corresponents a la primera i segona plana. Si entrau a aquesta adreça de la web de A.EU-EV de Palma i a aquesta entrareu a les pàgines on estan els retalls de premsa com a arxius adjunts.

LA PACA EL JUTGE DEGA I JO

El jutge degà s'ha sentit en l'obligació de protestar per les meves declracions on deia que "tenc el convenciment que hi ha gent de la judicatura en complicitat amb el narcotràfic". Avui el DM, fa una "llama la atención", amb el malestar que han creat en medis judicials les meves "frívoles" declaracions.

Els poders mafiosos sempre cerquen corrompre la policia i el poder judicial. Amb suvorns o amenaces intenten aconseguir un tracte de favor i és estadísticament improbable que ho facin sense cap tipus de resultat. I això és així perquè la simple existència d'un poder mafiós conegut, identificat, consolidat i impune és la prova mateixa que les institucions han perdut la batalla... i, en aquest ambient de derrota, a qui li pot estranyar que algúns funcionaris - malgrat que sigui amb caràcter molt minoritari -  caiguin en la tentació del propi benefici o cedeixin a la por de l'amenaça?. A aquesta obvietat estadística em referia jo amb les meves declaracions

El clan de la Paca es dedica al narcotràfic fa un munt d'anys, està identificat, té el quarter general a un poblat també perfectament identificat que es diu Son Banya, té segrestades i en règim de "protecció" (en el sentit mafiós de la paraula) aquelles famílies de Son Banya que no es dediquen al narcotràfic i que es limiten a servir-li de coartada per a l'existència del poblat  i, cada dia, especialment els caps de setmana, es munten coes de cotxes per anar a comprar droga a Son Banya com si fós el Carrefour. El clan de la Paca té xalets, pisos, quadres de cavalls i cotxes de superluxe i tenen fotos als seus prestatges on representants institucionals lliuren premis als seus cavalls quan han guanyat una carrera... davant aquesta realitat, a mí el que em sembla frívol és mirar cap a un  altra banda o pensar que el cas de l'alt comandament de la policia que està ara mateix detingut és un "succeït" del que no hem d'extreure cap tipus de conclusió.

Quan a un post anterior reclamava el desmantellament de Son Banya no és perquè sigui tan ingenu de pensar que això solucionarà el problema de les màfies o el problema del narcotràfic.   Això ens conduiria a a un altre debat molt més complexe i profund

El desmantellament de Son Banya "només" servirà per acabar amb un escandalós fenòmen de discriminació racial, amb una font permanent i escandalosa de marginació social, amb l'escàndol de criar centenars d'infants, generació rera generació, en un ambient on les lleis del poblat són les úniques que conten realment  i també servirà per acabar amb l'escandalosa existència d'un santuari del narcotràfic que, en estar tolerat per les institucions, desmoralitza els funcionaris encarregats de combatir-lo i  converteix en objecte d'escarni tot el discurs oficial sobre l'imperi de la llei  

EL BLOC A SES FONTANELLES, EL PSOE NO

 Passejada de 17 nov 2006 per ses fontanelles

Avui matí la Plataforma de Ses Fontanelles, que reclama un Parc Natural a la darrera zona humida de Palma, ha organitzat una passejada "in situ". Vos recoman la visita a la web de la Plataforma

Hi érem gent del Bloc i cantava molt l'absència del PSOE perquè no és una absència casual. EU-EV i PSM varem sol.licitar al Ple de l'Ajuntament la paralització del projecte i el PSOE es va abstenir; tampoc la Ministra de Medi Ambient ha fet allò necessari per protegir Ses Fontanelles i, durant el pacte de progrés, el PSOE també va estar enredant l'expedient de protecció  iniciat per la Conselleria de Medi Ambient. No ho dic amb ànim de polèmica; ho dic perquè és veritat i perquè estic convençut que, si hi ha canvi a Cort, aquesta és una de les coses per a les quals la força del Bloc es demostrarà més útil i necessària 

EL DESBARAT URBANISTIC DE GRANDE

Avui maí hem presentat un estudi tècnic de la proposta urbanística de Grande. El resultat és l'esperable: quan es fa urbanisme per treure duros el que surt és un pelotazo i,a més, un xurro urbanístic.

Vos adelant algunes dades:

1.- L'edificabilitat prevista per en Grande a Son Moix és VUIT VEGADES superior a la mitja dels urbanitzables actualment prevists al PGOU, és a dir, un vertader desbarat 

2.- Això vol dir que es vol crear un àre super-densa que generarà un important problema de trànsit a la zona.

3.- La concentració de sòl comercial, aprop de 50.000 m2 en alguna proposta, perjudica clarament al petit comerç tal com ja ha manifestat PIMECO

4.- Hi ha un impacte paisatgístic molt negatiu amb unes torres que modificaran el skyline de la ciutat

5.- Torres de més de 30 plantes com les proposades plantegen problemes seriosos de seguretat en cas de sinistre

6.- La proposta es surt clarament de les previsions del PGOu i del Pla Territorial, instruments que caldria modificar per permetre l'execució del projecte: urbanisme a la carta en estat pur

7.- Le propostes alternatives a Son Moix empitjoren la qüestió, bàsicament en edificabilitat, impacte paisatgístic i trànsit, a més de facilitar la infrautilització de l'estadi d Son Moix.

En definitiva, un pelotazo urbanístic (apropiació privada de les plusvalúes generades pels poders públics) i, a més, un impacte urbanístic molt negatiu per a la ciutat.

Nosaltres deim no, clarament, i ens agradaria que la resta de partits clarificassin la seva posició abans del mes de maig: la gent té dret a saber el que vota

LA FAÇANA MARITIMA I EL TALANTE DEL PP A CORT

Es només una anècdota però no puc deixar de ressenyar-la perquè és molt significativa.

Avui s'ha fet un seminari organitzat per Cort sobree la façana marítima. Com a membre de l'oposició només han deixat participar com a ponent al PSOE. La resta, d'espectadors.

Marisol Fernandez, regidora d'EU-EV, ha intentat intervenir, EN EL TORN DEL PUBLIC, i na Marina Sans, regidora d'Infraestructures,  l'ha tallat i li ha dit que les seves opinions polítiques no interessaven i que, si volia, podia formular una pregunta. Ele er talante!.

Els nirvis del PP es deriven d'haver convertit la façana marítima - un projecte consensuat en un 80% a l'anterior legislatura - en un naufragi absolut on successives reformes han suposat que:

- El recinte firal ha desaparegut i no se sap on anirà a parar

- L'execució del Palau de Congressos s'ha retrassat tres anys i presenta problemes tècnics greus per dur-la endavant

-  Han desaparegut 50.000 metres2 destinats a habitatges

- El problema del trànsit està sense resoldre i pendent d'ulteriors estudis

- El projecte s'ha divorciat del Polígon de Llevant i ja no servirà com a element dinamitzador de la barriada

- Les expectatives de comptar amb una zona verda que doni continuitat al Parc de la Mar no són satisfetes

La veritat és que jo també estaria nerviós

NANDA RAMON

Nanda Ramon serà la número dos de la candidatura del Bloc a l'Ajuntament de Palma. Crec sincerament que el PSM no podia haver fet una aposta millor pel canvi polític a Palma i per l'èxit electoral del Bloc.

Nanda és una persona seriosa, capaç i, alhora, extremadament propera i simpàtica que, en el seu paper de candidata de Progressistes per les Illes Balears, es va guanyar l'afecte i el respecte de tothom

Digau-me immodest per la part que em toca però crec que el Bloc anirà a les eleccions amb una magnífica candidatura i amb una magnífica oferta programàtica.

Hem perdut massa temps concretant els detalls però esper que la setmana qui vé es signi formalment l'acord entre PSM-EN i A.EU-EV, que en aquest acord el Bloc ja tengui nom i que comencem a fer feina cap a defora de manera immediata

LES TORRES DEN GRANDE

Avui matí ens han mostrat durant una hora i mitja un power point amb els projectes urbanístics del Reial Mallorca/Vicente Grande. L'estudi econòmic - ni més ni manco que l'estudi econòmic -no l'han duit però diuen que ens el faran arribar.

Bàsicament, són tres torres de 34, 22 i 16 plantes a Son Moix més una zona comercial i de serveis i una ampliació i millora de l'estadi. Al final tot el patrimoni immobiliari generat més els terrenys i el propi estadi (que ara són de propietat municipal) passarien a ser propietat de la Societat Anònima Esportiva Reial Mallorca.

Hi ha una segona variant amb una sola torre però que implicaria construir la resta del complexe a un altra zona Una tercera variant passa per construir-ho tot "ex novo", fins i tot l'estadi, a un altra zona  Han proposat tres: Son Brotad (a la cantonada de la Carretera Vella de Sineu i el Camí Salard), Son Rossinyol (al Coll den Rabassa, aprop de l'autopista) i Son Sardina. Els tres terrenys són propietat de Vicente Grande però diuen que un altre també els vendria bé.

Per al Mallorca és un negoci fabulós... però, què guanya la ciutat? Jo crec que perd.

Perd la propietat d'un estadi i d'uns terrenys a Son Moix o, cas de construir-se el complexe a un altre banda, es queda amb un estadi molt infrautilitzat.

Perd amb l'impacte visual de les torres Perd amb la construcció d'un complexe estranyíssim on s'apleguen equipaments esportius, una zona comercial (un altra zona comercial!), habitatges tutelats, establiments d'oci i fins i tot s'ha parlat d'una residència per a la tercera edat, de centres de dia i escoletes. Què és això, un nou model de barri?, un macropolígon de serveis habitat els vespres pels residents als habitatges tutelats i a la residència de la tercera edat? Necessitam centres de dia als barris o aïllats del teixit urbà?, necessitam els habitatges tutelats integrat en la trama urbana o enmig de polítgons de serveis?

Això és el problema de fer urbanisme com una manera de treure doblers i no per organitzar racionalment la ciutat. Aquí, a més, els doblers són per a una entitat privada i no per al conjunt dels ciutadans

PALAZUELO, PERSEGUIT PER EU-EV I PROTEGIT PER NA CIRER

Avui hem anat al jutjat de guàrdia a denunciar en Fernando Palazuelo per delicte contra el Patrimoni. Confirmam així parcialment una divertides declaracions del promotor, publicades al DM, que, a un judici recent, es considerava perseguit per "anarquistas, la izquierda radical (IU) y el movimiento vecinal"

L'any 2002 Fernando Palazuelo va comprar les Torres del Temple, una joia arquitectònica de la nostra ciutat, i va decidir fer pisos de luxe. Per això necessitava fer dues coses: obres il.legals a les Torres i treure un parell de llogaters que hi habitaven.

Per la segona qüestió ja ha estat recentment condemant per "mobbing" immobiliari; per la primera és molt probable que també li caigui el pèl perquè la mateixa sentència sobre el "mobbing" afirmava que, del sumari, es desprenia un possible delicte contra el patrimoni.

Als qui, lamentablement, no els caurà el pèl és a la Sra. Cirer i al Sr. Rodrigo de Santos, vertaders responsables d'haver tolerat aquesta malifeta. Algunes dades: Hi ha informes sobre obres il.legals al Temple dels zeladors municipals de l'Octubre del 2002, el maig del 2003 i el novembre del 2003 i també un de la policia local de setembre del 2003. EU-EV començà a denunciar el tema públicament i al Ple el novembre del 2003... què va fer l'Ajuntament?: res. Només un any i pico després, el desembre del 2004, va dictar un decret de paralització d'obres... quan el 98% de les obres ja estaven realitzades.

Avui hem denunciat al promotor perquè aixo és el que dóna de sí la llei però, realment, als qui hauriem de demanar responsabilitats és als responsables polítics del PP que, una vegada més, s'han posat en contra de la llei i a favor dels infractors

SOR SUSANNA I SALVADOR ALLENDE

Avui surt na Cirer molt contenta ella inaugurant la placa del carrer que li ha dedicat a una monja franciscana: Sor Susanna ¿Morro?

Res a dir contra aquesta monja molt probablement adornada amb tot tipus de virtuds, però no he pogut deixar d'enrecordar-me de la proposta d'EU-EV de dedicar-li un carrer de Palma a Salvador Allende. La va aprovar el Ple per unanimitat el setembre del 2003; era, com podeu veure, poc després de les eleccions i poc abans d'esclatar el pelotazo de Son Espases: un curt periode de "calma chicha" on el PP procurava tenir una mica de talante

Que l'heu vist mai el carrer Salvador Allende?.

Na Cirer està educada en l'escola den Gabriel Cañellas: "governar per als nostres". Ho simbolitza bé el non nato carrer Salvador Allenda i la inviolata Plaça del Caudillo.

Es una manera de governar que dóna rèdits però que té molts de punts febles  que es podrien aprofitar. Llàstima que n'Aina Calvo estigui tan enredada en la confecció de la seva candidatura i que el Bloc estigui tan enredat en el pas anterior: l'elecció dels caps de llista

INSUBMISSIO D'EU-EV

Avui hem dit basta! i no hem anat al debat de Pressuposts del 2007,

Entenc que és una mesura forta i vulnerable a la crítica però afrontarem la crítica amb gust si aconseguim que així s'en parli d'allò que ens ha motivat: tenir davant un Ajuntament que es passa sistemàticament la legalitat per l'"arco del triunfo".

Enlloc d'anar al Ple hem anat a denunciar davant la Fiscalia del Menor la situació dels infants del carrer Brotad. I aquí rau el problema: ens hem passat la punyetera legislatura de jutjats i de fiscalies i no hem guanyat per missers. Aquesta és la tercera vegada que hem hagut d'anar a instàncies extramunicipals per denunciar menors visquent sense aigua ni llum i enmig del fems (una cosa taxativament "prohibida" per la Llei del Menor). També hem hagut d'anar al jutjat per la urbanització il.legal de Son Olivaret, per aconseguir que ens contestassin preguntes, per aconseguir que ens deixassin veure papers, per denunciar l'esbucament del pont del tren i un llarg etcètera. Podeu veure una relació més complerta i exhaustiva a la web d'Alternativa.EU-EV de Palma.

Jo estava preparat per un debat dreta-esquerra, per discutir sobre propostes, sobre valors, sobre prioritats... no estava preparat per topar-me contra la paret del "xoriceo" institucional

CAS TAMBORERS: CIRER CREU QUE CORT VE DE CORTIJO

Na Cirer torna a demostrar que va una mica fluixa de comportaments i hàbits democràtics i torna a comportar-se com si l'Ajuntament fos el seu "cortijo" particular.

L'Ajuntament ha decidit prescindir dels serveis de dos tamborers de la sala perquè varen participar a la manifestació en contra de la batllessa a la Romeria de la Real de l'any 2004.

Prescindir de serveis per exercir el dret a  manifestar-se!!!???

Diu el mestre cerimònies - que no sé perquè s'afica en aquests lios de ser el portaveu del govern municipal - que els tamborers - que estaven a la mani a títol particular - varen dir bruixa i mala puta a la batllessa. Això no canvia res. La Sra. Cirer té dret a presentar una denúncia per injúries si algú li diu mala puta al carrer però mai de la vida  pot reaccionar acomiadant o trencant una relació mercantil amb l'Ajuntament

No és la primera vegada que na Cirer monta un número d'aquests: l'any passat la Sra. Cirer es va adreçar al Delegat del Govern per demanar-li la filiació dels policies locals que, fora de servei, es manifestaren contra ella el dia de la visita dels Prínceps i ho va fer amb la intenció expressa d'instruir expedients disciplinaris!!!???. El Delegat del Govern , amb molt bon criteri, la va enviar a porgar fum.

Que passin aquestes coses a l'Ajuntament de Palma l'any 2006 (Franco morí fa 31 anys) resulta realment vergonyós.

Naturalment, això no quedarà aixi i exigirem que es rectifiqui aquesta nova cacicada de la batllessa

PLE DE L'AJUNTAMENT ON LINE (OCTUBRE 2006)

Sopicaldos la Ponderosa. Su sopa, la más sabrosa torna a patrocinar la retransmi´ssió on line del ple de l'Ajuntament a través d'aquest bloc 

10,10 H

Comença el Ple. Absència d'Aina Gelabert, regidora del PSM, per malaltia. Que es recuperi ben aviat!!

Quatre teles, un grapat de periodistes i tres persones de l'A.VV de Santa Catalina amb en Pere Felip a l'enfront

Els assessors de l'equip de govern que solen fer de claque de les intervencions de l'equip de govern no hi són... perdó, ja en veig un parell.

10,15 h

El primer debat important és sobre l'aprovació inicial del "Pla municipal sobre la immigració i la convivència". Que això estigui en marxa ja és, en sí mateix, una bona notícia. El contingut no està mal orientat i hi ha hagut un procés de participació ciutadana important malgrat que insuficient.

Nosaltres ens abstindrem per una raó que consideram substantiva: no hi ha pressuposts. Un pla d'actuació sense compromisos pressupostaris és mig pla. Esperem que es corregeixi a l'aprovació definitiva del Pla, després de la informació pública

Tota l'oposició opta per l'abstenció

Repàs l'ordre del dia i veig coses interessants: la proposta del PSOE sobre Bookcrossing, la conjunta EU-EV/PSM sobre gratuïtat dels llibres de text,k'escàndol de l'edifici del carrer Brotad (EU-EV), les irregularitats en la concessió de subvencions a l'àrea de joventut (EU-EV/PSM), la protecció de les cases de Son Oms Vell (EU-EV), la implicació de l'Ajuntament en la violència de gènere (EU-EV), els pressuposts de gènere (EU-EV), el desenvolupament de la participació ciutadana a l'Agenda Local 21 (PSOE), la millora dels accessos a Palma (EU-EV), actuacions al Parc de les Vies (PSM-EN), paralització expedient d'adjudicació de Son Espases (PSOE), la paralització de l'expedient de disciplina urbanística per l'enderrocament del pont del tren (EU-EV), la sol.licitud de compareixença de Sierra per les seves activitats empresarials privades (EU-EV/PSM-EN) o la pregunta d'EU-EV sobre perquè no es va remetre la documentació sobre Son Olivaret a Fiscalis arrel de la denúncia d'EU-EV... Uf!!. Serà un ple llarg, com sempre

Veig que han vengut els de la Plataforma Salvem La Real.

10,45 h

Cristina Ferrer ha presentat la proposta sobre el Bookcrossing. En trobareu informació a bookcrossing.com. Es el tema aquest de deixar i recollir llibres al carrer per part dels ciutadans per fomentar la lectura i l'intercanvi de llibres

La implicació de l'Ajuntament amb aquesta experiència és pràcticament gratis però a nosaltres ens semblaria imaginatica i interessant

Araujo anuncia el vot en contra.

M'he emprenyat i li he dit que si això  es fes seria el més interessant que hagués fet culturalment l'Ajuntament després - de conya clar - del concert de Los Pecos i que no entenia la seva negativa. Araujo també s'ha picat amb jo

A la fi, na Cristina Ferrer, regidora del PSOE, que és molt bona persona, retira la proposta i mirarà d'arribar a un acord amb n'Araujo de cara al proper Ple 

11 h

EU-EV i PSM-EN plantejam el debat sobre la grauïtats dels llibres de text. Trobareu la nostra posició aqui

Electoralisme, abast equivocat i errades en el contingut però, a la fi, una passa endavant en la implicació de les institucions en la gratuïtat dels llibres de text. Ara els Ajuntaments que no s'impliquen en el tema ho tenen una mica més difícil

L'electoralisme de la mesura és evident per diverses raons: tres anys sense fer res i "pluja de xecs" set mesos abans de les eleccions i,el que és encara més significatiu, als pressuposts del 2007 no estan contemplades les ajudes del curs 2007/2008.

Després del debat, continua sense explicar-se perquè famílies modestes amb nins a l'ESO no rebran ajudes i famílies benestants amb nins a primària de col.legis privats NO concertats si rebran ajudes.

El PP vota en contra de la nostra proposta

11,50 h

Es veu una proposta del PSM demanant que l'Ajuntament supervisi les obres de reconstrucció del pont del tren i que es mantengui la promesa de construir un  gran parc central sobre les antigues vies

Es parlar a una paret. El PP vota en contra

12,20 h

Es debat les irregularitats i els criteris en la política de subvencions de l'àrea de joventut. Trobareu aquí els detalls de l'affaire

Com si res. L'Ajuntament dóna a dit l'execució de nou campaments d'estiu i convoca el concurs  públic al BOIB quan ja s'han fet els campaments i ni una disculpa ni un res. La culpa, en tot cas, és dels funcionaris

12,40 h

Carrer Brotad. Un edifici abandonat, fora condicions de seguretat i salubritat que, des de fa un munt d'anys està habitat per famílies amb infants. Demanam reallotjament de les famílies, que es tapii l'edifici i que es faci net el solar. Res de res. El PP aprova "continuar treballant" en el tema. Fastigós. Trobareu més detalls a la pàgina de Palmalternativa

13,10 h

Marisol Fernandez defensa una proposta molt interessant sobre confecció dels pressuposts amb perspectiva de gènere, no només per controlar la despesa efectiva en polítiques d'igualtat duita a terme pels diferents departaments sinó perquè els programes i actuacions d'aquests departaments es facin amb perspectiva de gènere.

Es una proposta innovadora iniciada a l'Ajuntament de Bilbao i la Junta d'Andalucia. El PP vota en contra però s'ho estudiarà... avorreixen les pedres! 

14,05

Defensam una prroposta per canviar la orientació en la política d'accessos a Palma. Recordam el col.lapse de la ciutat provocat per un simple accident a la carretera de Sóller

Deim que cal reorientar les polítiques, potenciar la xarxa ferroviària, millorar el transport públic per carretera, copnstruir aparcaments dissuassoris a la perifèria conectats amb el centre amb línies d'autobús molt freqüents... a la fi, ser conscients que Mallorca funciona de cada cop més com un àrea metropolitana i que no hi ha cap àrea metropolitana que pugui funcionar sense un transport públic potent

16,30 h

Em sap greu , me n'he anat a dinar sense acomiadar-me

Ara tornam a reprendre el plenari

 17 h

Tema del pont del tren. Ho trobareu resumit aquí i també aquí.

L'explicació den Rodrigo de Santos és realment divertida. La cosa és més o manco així (transcripció no literal)

R d S: no hi ha manca de transparència per no informar que s'havia incoat un expedient a la Conselleria d'Obres Públiques per l'esbucament del tren perquè, en realitat, no s'ha incoat cap expedient

EU-EV: però aquí hi ha un escrit que vé remet a la Conselleria que diu que sí que l'ha incoat i que té l'efecte de paralitzar que el Consell tramiti la nostra denúncia per inactivitat de l'Ajuntament

R d S:és que aquest escrit està equivocat

EU-EV: Ah! i ha advertit al Consell que l'escrit estava equivocat perquè el Consell vegi que no s'ha fet res i pugui tramitar la nostra denúncia

R d S: No

EU-EV Total, que fa onze mesos que vàrem presentar la denúncia davant el propi Ajuntament i encara no han mogut un paper

R d S La culpa és seva per polititzar el tema

!!!???...

17,30 h

S'aprova la compareixença de Sierra davant el Ple per la se va empresa privada incompatible (al nostre entendre) amb cobrar dedicació exclussiva.

La compareixença es produirà l'any qui vé

 17,50 h

Li deman a Rodrigo de S perquè no es va remetre a Fiscalia la documentació sobre la urbanització il.,legal de Son Olivaret que el Fiscal havia sol.licitat. m respon que perquè havien perdut el paper. No m'ho crec, és clar, però cal reconèixer que el Fiscal ajudà molt a aquesta tropelia: enlloc de reiterar-li a l'Ajuntament la sol.licitud de documentació, va arxivar la denúncia d'EU-EV "perque l'Ajuntament no havia complimentat la sol.licitud de documentació" Manda huevos!

Només queden un parell de preguntes més d'altres grups i ja no hi ha urgències. El plenari és a punt d'acabar. La gent està com sempre a aquestes hores: feta pols, sense premsa i sense ciutadans entre el públic.

M'acomiad doncs fins al proper ple amb un missatge del nostre patrocinador:

Qué hay para cenar?

La Ponderosa!, qué guay!

s

 

PERE MUÑOZ, LA SALVE I JO

En Pere diu avui a l'Ultima Hora: "EU propugna un candidat a Palma (Grosske) que ha de pactar amb el PSM i que, per exemple, té odi a la celebració de festes fonamentals al corpus ideològic nacionalista, com la Festa de l'Estandard (mai ha assistit ni a l'ofrena floral a un rei que considera genocida, a la col.locació del penó a la Plaça de Cort, a la Salve, etc.)"

Es obvi que en Pere ha decidit utilitzar els seus darrers moments com a militant del PSM per intervenir un altre cop en el debat intern del seu partit des del seu nou rol de "cronista independent". Ell sabrà.

Sobre el que diu, només tres precisions

1.- Si el test nacionalista per excel.lència és la Festa de l'Estandard, jo crec que, realment, la millor candidata del Bloc podria ser la Sra. Cirer: no es perd una ofrena floral, ni un penó ni un Te Deum ni una Salve ni que la matin

2.- Jo no tenc "odi" per la Festa de l'Estandard com fabula el Sr. Muñoz i, de fet, EU-EV assisteix puntualment a l'acte institucional de la Festa organitzat per l'Ajuntament. Es cert, en canvi, que, per principi, no assistim mai, com a regidors, a actes religiosos i que tampoc no assistim a una ofrena floral que no té res de tradicional, que respectam però amb la qual no ens identificam 

3.- Jo em pensava que això del nacionalisme anava, bàsicament, de defensar el dret a l'autodeterminació dels pobles (una qüestió sobre la qual ningú ens pot donar lliçons) i que tenia molt a veure amb defensar que el català no estigui discriminat respecte al castellà en el nostre Estatut  i amb tota las resta de posicions respecte a l'Estatut d'Autonomia en les quals PSM i EU-EV hem coincidit al 100%. Ara, si la cosa va de Salves, la veritat és que anam més aviat perduts

1.000.000 D'EUROS I PALMALTERNATIVA

L'Ajuntament de Palma té previst pagar l'any qui vé gairebé 1.000.000 d'euros en indemnitzacions per danys a tercers. L'increment respecte a l'any anterior és d'un 132%

Es evident que l'Ajuntament necessita consultar més sovint la pàgina Palmalternativa i posar-hi mà als múltiples desperfectes i perills amb els quals, quotidianament, topen els ciutadans.

 No sembla que aquesta hagi de ser la política: la partida d'indemnitzacions per l'any qui vé puja, com s'ha dit, un 132% però la de reparacions a la via pública puja un 0%. Qualcú ho entén?

AINA CALVO, EL BLOC I CIRER

M'han dit que aquesta setmana Aina Calvo deixarà Madrid i aterrarà a la campanya electoral. Ho esper ben sincerament  perquè l'arrós comença a estar una mica passat.

També esper que el Bloc compleixi les seves pròpies previsions i que, la setmana qui vé (com a màxim) tenguem nom i candidats (entre d'altres coses el/la de la batlia de Palma).

Cirer té una bona imatge personal que fa que quan afica la pota  sempre sembli que ha estat sense voler, però també té dos grans inconvenients.

El primer, és que ha aficat molt la pota i ha generat una gestió desordenada i esquitada de massa notícies en negatiu.

El segon és que na Cirer és de tot menys centrista. La barreja de Mararet Tatcher i Sor Tomasseta no és massa atractiva per un electorat moderat que pot tenir en n'Aina Calvo un referent més raonable.

Tot plegat vol dir que, com expressen moltes enquestes, Palma és l'esglaó feble del PP i que, si PSOE i Bloc ens posam les piles, el 2007 pot ser l'any del canvi a la nostra ciutat

CIRER I ELS LLIBRES DE TEXT: TARD I MALAMENT EN LA BONA DIRECCIO

La Sra Cirer, a set mesos de les eleccions, ha decidit avançar tard i malament en una bona direcció: la d'extendre la gratuïtat de l'ensenyament als llibres de text.

Però ho fa tard i malament per diverses raons:

1.- Perquè li hem demanat des de principis de legislatura i no s'ha enrecordat fins ara ("curiosament", a set mesos de les eleccions)

2.- Perquè exclou de les ajudes l'ensenyament secundari obligatori

3.- Perquè les ajudes no cobriran el 100% de les despeses en matèria de llibres de text

4.- Perquè no contempla el sistema de biblioteques d'aula i prèstec de llibres, el més econòmic i, pedagògicament, el més adequat

5.- Perquè inclou els centres privats NO concertats on, per definició, hi van famílies que han renunciat a la gratuïtat de l'ensenyament. Dit amb altres paraules: amb el sistema Cirer, una família modesta amb dos fills a ESO rep 0 euros i una família benestant amb dos fills a primària i que duu els seus fills a Sa Cayetano rep 300 euros: superguai, oye!

I una reflexió final:

Els centres privats concertats no són, en realitat. gratuïts per molts d'altres conceptes que no són els llibres. Depenent del centre i de la seva imaginació a l'hora de passar factures als pares aquests estan obligats a pagar per dur un infant a un centre concertat: un vertader contrasentit. Quina llàstima que s'hagi reformat la llei orgànica de l'ensenyament i no s'hagi aprofitat per aficar-li mà a aquesta qüestió!!

JOSE MANUEL SIERRA HA DE DIMITIR

El Mundo ha agafat a José Manuel Sierra amb les mans a dues masses.

En primer lloc, crear el febrer d'enguany una empresa de representació d'esportistes, de la qual és administrador únic, incomplint així la promesa de la Sra. Cirer de tenir un govern amb dedicació exclussiva que no compatibilitzàs la seva activitat amb cap altra. A més El Mundo va comprovar una detall bastant "chusco": que el Sr. Sierra utilitzava el mòbil de l'Ajuntament per a la seva activitat empresarial

Quan ho vàrem saber, EU-EV denuncià públicament que aquesta activitat empresarial exigia un acord plenari d'autorització de la mateixa que no s'havia produit i, fent gala de molta moderació, ens vàrem limitar a exigir que el Sr. Sierra regularitzés la seva situació.

Sierra reaccionà dient que feia això per hobby, per amor al futbol i que no cobrava "ni un duro" pert les tasques de representació.

Avui El Mundo agafa a Sierra amb les mans a una segona massa: la de mentider. Avui el diari reprodueix contractes de Sierra amb els seus representats on es fixa una comissió del 10% per al regidor.

Quina serà la reacció de la Sra. Cirer?

La nostra és evident: demanar formalment la seva dimissió i, si pot ser, de manera concertada amb la resta de portaveus de l'oposició

UN CAMIO COL.LAPSA PALMA

Avui matí, un accident a la carretera de Sòller ha col.lapsat les carreteres de Soiller, Valledemossa i Establiments, la Via de Cintura, les carreteres de Manacor i Sineu i les autopistes d'Inca i l'Arenal. Això no ha estat més que l'expressió exacervada d'un  problema que , en menor mesura, es repeteix de manera quotidiana 

La política de mobilitat del Govern Balear i de l'Ajuntament de Palma és un fracàs cada cop més evident. Palma ja té 400.000 residents, 50.000 palmesans - que han anat a cercar un habitatge més econòmic fora del terme municipal - entren i surten cada dia de la nostra ciutat... la resposta del PP ha estat: més infrastructures perquè la gent vagi en cotxe privat fins al mateix centre de la ciutat. Una política que està fracassant de manera estrepitosa

El metro és l'excepció que confirma la regla: ni més kilòmetres de xarxa ferroviària, ni tramvies, ni potenciament del transport públic per carretera.

Quant a l'Ajuntament, on són els aparcaments a la perifèria - enllaçats amb transport públic - que recomanava el Pla de Mobilitat? Enlloc. Tots els aparcaments s'han construit a la corona de les avingudes per poder complir un somni il.lusori: que tots poguem anar al centre de Palma en cotxe i que la ciutat i la illa funcionin

SERE CANDIDAT A LA BATLIA DE PALMA?

Avui matí m'he barenat amb aquesta notícia d'Ultima Hora encapçalada pel titular "Voces del PSM cuetionan a Grosske como 'número uno' del Bloc para Palma"

Hores després era al IV Congrés del PSM com a convidat en nom d'A-EU-EV. Destacar que no m'han xiulat (de fet m'han aplaudit com a la resta de convidats) i que m'he sentit molt a gust entre gent que, minuts abans, havia apostat per extendre l'experiència del bloc a Palma i havia aprolvat una ponència política d'anàlisi sobre la nostra ciutat que compartesc en un 99%.

També m'ha agradat veure en Tomeu Carrió - antic company de files quan jo era militant del PSM - accedint a la Secretaria General de la Federació de Palma

Però allà on volia anar: seré o no seré candidat a la batlia?. Idò no se sap igual que no se sap cap altra cosa concreta relativa a les llistes del Bloc.

El que sí es tenen clars són algúns criteris que pas a exposar-vos:

1.- Volem tenir els millors candidats possibles i per això éstam oberts a que persones independents ocupin llocs destacats a les llistes

2.- Les llistes hauran de respectar  un  equilibri pel que fa a la representació dels partits. Amb flexibilitat i sense mecanicismes però sense que ningú passi per damunt l'altre (és el criteri d'"allò raonable" que us explicava als posts sobre l'eventual integració d'Esquerra Republicana)  

Així és la cosa  i no hi ha cap acord que vafi més enllà d'això.  Abar més enllà d'això no són més que especulacions.

En sortir del Congrés, Tomeu Martí, que hi havia anat en representació de l'OCB, m'ha passat una fulla d'afiliaciíó a l'Obra- Serà un senyal?

PLE DE L'AJUNTAMENT ON LINE. OCTUBRE 2006

Mitja entrada i una mica de retràs

Començam amb un minut de silenci per la mort den Francesc Quetglas

 Pren possessió del seu càrrec n'Aina Gelabert, la nova regidora del PSM, una dona menuda, que va per la cinquantena, professora, de tracte amable i fa l'efecte que amb moltes ganes de "fer-se" amb la seva nova tasca i fer les coses bé

10,15 h

Abordam l'aprovació del Reglament del Consell Escolar Municipal.

Nosaltres tenim bastant d'emperons (excessiu poder de la presidència, excessiva presència de l'administració, poc pes de pares i alumnes...) però ens abstenim perquè també és cert que s'han acceptat moltes esmenes de les entitats socials.

El PSOE també s'ha abstés , en canvi el PSM ha votat a favor... No, no és cap mal presagi sobre el Bloc, malpensants!, el PSM comparteix també els emperons però això d'haver de concentrar una posició política matisada en una sola paraula (sí, no o obstenció) té la seva complicació. En tot cas, procurarem no fer-ho més

10.30

Abordam una "declaració institucional sobre el pla de normalització lingüística". Supós que s'aprovarà per unanimitat perquè no diu res dolent però he fet constar el mateix que ha dit el representant de l'OCB: que aquesta declaracoió és la resta d'un naufragi d'un Pla de Normalització Lingüística que n'Araujo va impulsar i que na Cirer va retallar en el seu contingut fins deixar-ho en aquesta simple "Declaració". Per a més informació, podeu veure el comunicat que vàrem fer ahir al respecte

Al final no hi ha hagut unanimitat i el PSOE s'ha abstés. Veis com  és c omplicat això de resumir-ho tot en tres paraules?

11 h

Abordam una proposta conjunta de l'oposició sobre les pistes d'skteboard

Es un tema més que recurrent per dues raons: perquè l'equip de govern no fa els deures ni compleix els seus compromisos i perquè hi ha una Associació de Patinadors que tot el temps marca l'oposició i l'equip de govern. Quantes coses no s'areglarien si la societat civil fos més activa a tots els nivells!!.  

11,50 h

Comença un dels punts importants del Plenari. La petició conjunta de EU-EV i PSM per protegir Ses Fontanelles.

Ses Fontanelles és la darrera zona homida de Palma.

Què hauriem de fer? Protegir-la, vessiar-la, convertir-la en un autèntic santuari que pogués ser visitat per residentas i visitants.

Què vol fer na Cirer? Un macrocentre comercial de més de 90.000 m2 i un parc urbà que no té res a veure amb l'espai natural protegit que hauria de ser.

Ara intervé Pere Ferrer de  PIMECO per explicar l'impacte negatiu del projecte sobre el petit comerç i aprofita per oposar-se a d'altres projectes com... les torres den Grande.

Ara intervé el representant de la Plataforma de Ses Fontenelles, que agrupa les entitats socials de Can Pastilla

Rodrigo de Santos s'en va per les bardisses i na Marisol Fernández l'acusa de fer urbanisme anant darrera els promotors. En Rodrigo s'empipa i li demana que ho retiri... crec que ho faci.

El PSOE s'absté a la votació perquè considera irreversible el tema de Ses Fontanelles. Crec que és un greuíssim error i ara sí que no és una qüestió de què votar tenint un mateix discurs: és una visió diferent de les coses   

12,40

Parlam de gratuïtat dels llibres de text.

La nostra posició és clara:

1) la gratuïtat és un dret i un fet a la majoria de països del nostre entorn  

2) la gratuïtat ha de venir un  acord institucional entre ajuntaments, autonomies i Estat però, mentres això arriba, cal banyar-se i donar passes envant: no val amagar-se darrera la barrera i dir que la culpa és de les altres institucions

3) cal cercar maneres d'abaratir el cost dels llibres i, en aquest sentit, sistemes de prèstec, la constitució de biblioteques d'aula, etc. és una via molt adient i, a més, molt emprada 

Cirer no està d'acord i s'estima més donar-li la culpa a Zapatero. Al proper Ple, nosaltres i el PSM durem una proposta sobre el tema de la gratuïtat dels llibres de text en la línia que hem explicat

13 40 h

Monestir de La Real. Vé una proposta conjunta de l'oposició que defensa el dret de les entitats ciutadanes a organitzar les seves festes així com vulguin.

Com vaig explicar a aquest mateix bloc, tothom (des de na Cirer fins al darrer regidor o ciutadà) tenia dret a assistir a les festes a títol individual però l'Ajuntament no té dret a organitzar un acte institucional solapat als actes populars i que els organitzadors d'aquests actes no desitgen.

Es com si a una festa de barri convidassin durant uns anys a una colla de castellers i, a un moment donat, els organitzadors decidissin que ja no volien castellers... i els castellers fort i no et moguis seguissin anant a la festa. Si això fos així i els organitzadors s'hi aposassin, ningú no estaria vulnerant el dret individual dels castellers a assistir a les festes (com absurdament argumenta el PP): s'estaria defensant el dret dels organitzadors de les festes a organitzar-les com ho estimin més pertinent  

14 10 h

Es veu una proposta d'EU-EV per regular la publicitat institucional i evitar abusos com el de les postaletes. Fonamentam la proposta en una llei estatal del 2005 que ha aficat mà per primera vegada a aquest tema.

El PSOE proposa directament que la campanya de les postals es retiri

El PP vota en contr

En Gijon ens retreu abusos del pacte de progrés en aquesta matèria i té raó. No conec gairebé cap govern del color polític que no els hagi comés. Per això es imprescindible aquesta reglamentació 

15 00

Descans per dinar

16 30

Recomença el plenari amb el tema dels habitatges socials del Camp Redó (vulgo Corea). Proposam, per enèssima vegada, que, mentres refloten la naufragada operació de rehabilitació integral del barri, facin net, al manco, la quantitat immensa de brutor i les situacions d'inseguretat objectiva que pateixen els veïnats.

El PP vota en contra perquè ja fan el que poden... angelets

17 10 h

Es veu la proposta d'EU-EV per habilitar un microbús gratuït per als usuaris del tren amb mobilitat reduïda i que enllaci l'estació provisional amb la Plaça d'Espanya

Gijon em demana que retiri la proposta i, a canvi, es compromet a presentar, en un termini de temps breu, una proposta a la Conselleria que vagi en aquesta línia.

Ho fem així i ja veurem que dòna de sí la gestió

17 25

Es veu una proposta d'EU-EV per arreglar diversos temes de Can Pastilla, entre d'altres el tancament i adecentament d'una autèntica porcellera que hi ha voramar

El PP vota en contra perquè volia que ens adrecessim al propietari, a la Demarcació de Costes... és a dir, que ens sumàssim a la roda inacabable de papers que tenen en marxa fa anys

17 50

Igual sort li ha esperat a un altra proposta d'EU-EV sobre El Terreno 

18 20 h

Toni Esteva defensa una proposta sobre els renous que pateixen els veïnats del Camp Redó per les obres del velòdrom, unes obres que vulneren l'ordenança municipal de manera sistemàtica davant la indiferència municipal

Diu na Tarrassa que no li consta que es vulneri l'ordenança i que té medicions fetes per la constructora que estan dins la normativa (sorpresa, sorpresa)

El PP vota en contra de la proposta

18 30 h

Compareixença den Veramendi i en Rodrigo de Santos pel fet que l'Ajuntament hagi mantingut un dipòsit municipal il.legal de vehicles al carrer Miquel dels Sants Oliver, durant cinc anys!!

Es igual que hi hagi sentències condemnant en costes a l'Ajuntament i un auto amenaçant amb deduir responsabilitats penals el Sr Veramendi em diu que ho han fet amb la màxima celeritat!!??

19 10

Estam al torn de preguntes i després venen les urgències.

19 25 h

A les urgències ve documentació relacionada amb la façana marítima. Sembla ser que Ajuntament i Consell (PP i UM) han arribat a un acord per desbloquejar el tema. Haurem de mirar els papers detingudament. 

Llevat d'això no sembla que hi hagi res relevant llevat d'una proposta del PSOE per millorar l'estació Jacinto Verdaguer que, evidentment, caurà a mans de la majoria

L'ambient està relaxat, la premsa absent, els regidors i regidores amb mal d'esquena i jo amb mal de cap. Sempre acab amb mal de cap després de 10 hores d'altaveus. Una amiga mig bruixa que tenc s'ha oferit per llevarme'l amb reiki a distància. No ha servit de res però, des d'aqui, li agraesc la intenció

Deix aquí la crònica però si passa res d'espectacular ho inclouré.

Bon vespre a tots i totes  i gràcies per estar aquí

 

A LES 10 H, PLE DE L'AJUNTAMENT ON LINE

"Sopicaldos La Ponderosa. Su sopa, la más sabrosa" repren avui el patrocini de la retransmissió on line dels plenaris de l'Ajuntament a través d'aquest bloc.

Mentres tant, el grup d'EU-EV continua donant-li voltes a la possible retransmissió del ple en directe per Internet, una proposta quie, com recordareu, l'Ajuntament ha rebutjat per "massa costosa"

AMB AIXO SEGUR QUE CIRER NO FARA UNA POSTAL

 

 

 

 

Avui surt bastant bé a la premsa i, per suposat, també trobareu informació a Palmalternativa, una pàgina de lectura imprescindible, però no em puc estar de fer aquí un petit comentari.

Ahir vaig fer una roda de premsa al carrer Brotad (entre La Soledad i el Polígon de Llevant): trenta famílies, amb molts de menors, visquent a un edifici abandonat, sense aigua ni llum, sense condicions de seguretat ni de salubritat, literalment entre el fems.

Fa molts d'anys que això dura i es tracta d'una situació obertament il.legal des del punt de vista de la salut pública, des del punt de vista urbanística i, el més important, des del punt de vista de la llei de protecció dels menors. L'Ajuntament ho sap, el departament de menors del Consell també... però s'en fan quatre trons.

Un dia, quan hi hagi una actuació urbanística a fer, vendran les màquines i ho arrassaran tot: llavors sí que hi haurà decisió i empenta.

A l'Arenal, a principis de legislatura, varem denunciar un cas semblant. Tant vàrem donar la tabarra que al final ho varen arreglar. Veurem què passa amb això...

EL QUE PAGUES PEL FEMS: INJUST I EXCESSIU

Fa uns dies escrivia un post sobre la taxa de residus que empreses i famílies pagam cada any.

Aquí teniu algunes dades sobre el tema i vosaltres mateixos jutjareu:

1.- Una família paga a Palma un 160 euros anuals pel tractament i la recollida del fems.

2.- La incineració ens costa un ull de la cara. Des de l'any 1996 fins ara (els darrers 10 anys) el cost del tractament de residus s'ha incrementat un 281% (era de 32,51€ /tonelada el 1996 i ara és de 90,96 €/tonelada). En els propers 5 anys està previst que els cost s'incrementi en un 162% MES, arribant als 146,5 €/tonelada

3.- Les política de taxes de l'Ajuntament fa que les empreses paguin en funció del seu tamany i volum de negoci (cosa lògica); en canvi, les famílies paguen, pràcticament, de manera lineal. Es a dir que una senyora que viu tota sola i fa una bossa cada dos dies paga el mateix que un xalet a Son Vida habitat per cinc persones, amb centenars de metres de jardí i que produeix dues bosses industrials de fems cada dia. Tenint en compta que, estadísticament, la producció de fems i el nivell de vida van lligats vos podeu imaginar la lectura social de l'assumpte

4.- D'altra banda, he dit que la tarifa de les empreses era progressiva... però ho és fins a un tope màxim. A partir d'aquest tope sempre es paga el mateix per grossa que sigui l'empresa. Això vol dir, amb altres paraules, que estam subvencionant les grans grans empreses que poden arribar a pagar fins a 2000 € anuals menys del que les correspondria pel seu tamany

 Dijous, EU-EV demanarà al Ple que es modifiquin aquests criteris i que es subvencioni la taxa a pagar per les famílies més modestes. Segur que no ens fan ni punyetero cas

LA PALMA OBLIDADA: CAN PASTILLA

Això de la foto no és a cap barri perifèric: està a Can Pastilla , a vuit metres de la mar i són 1800 m2 d'enderrocs i  brutor

Trobareu més material gràfic a Palmalternativa.

Això és al carrer Pagell (cantonada carrer Pins) i és una piscina abandonada i les restes d'un bar i d'algunes construccions sense acabar. Sobre el planejament ha de ser ¡una zona verda!

Fa dos anys hi va morir una persona major que va caure per una enclentxa ... i el varen trobar 40 dies després!!

Els veïns s'han queixat mil vegades, EU-EV també, malgrat això encara no han tengut nassos d'anar a fer net i de vallar el recinte - com a primeríssimes mesures d'urgència - per mirar d'evitar una nova desgràcia- Ho demanarem un altre cop al proper Ple municipal, veurem amb quins resultats

 

CALCUTA ES AQUI

Ahir EU-EV va denunciar per enèssima vegada la penosa situació dels habitatrges socials del Camp Redó també coneguts com a "Corea". Un suburbi de Calcuta no tendria res que envejar a aquest bocí de Palma que Cirer i el seu equip té condemnat a ser un indret invivible per a veïnats i passejants.

No vos pos fotos perquè les trobareu a Palmalternativa, un bloc fantàstic d'obligada visita per a tots aquells que vulguin acostar-se a la realitat en imatges de la nostra ciutat. Si una imatge val que mil paraules aquestes són més que eloqüents.

N'hi ha que diu que són els veïnats que embruten. Vaja un descobriment!: com a la resta de Palma i a tota la resta del món. Elk problema és que si la brutor no es fa net, si no hi ha vigilència d'inspectors mediambientals i de la policia local, si els educadsors familiars i de carrer són escasos, si es permet que la brutor s'acumuli, si es tolera que la convivència es degradi, el resultat és aquest que podreu observar a les imatges

CIRER ANIRA A LA REAL

Malgrat que, públicament, llenci missatges ambigus, tot indica que, d'aquí uns dies, Cirer repetirà el numeret de la Romeria de La Real de l'any 2004.

Li agrada la imatge de Juana de Arco malgrat que, en aquest cas, la cosa té una mica de "truco". Si torna a haver incidents, ella sap que les bufetades - com va passar l'altre pic - se les enduran els altres (els manifestants i algúns policies).

No tornaré a repetir els arguments que ja vaig exposar a un post recent. Però ha de quedar clar que la Sra. Cirer té dret a participar als actes de La Real ... com a qualsevol altra ciutadana . El que no té dret és a organitzar un acte paral.lel que surt des de la Plaça de Cort i aterra sobre les festes de La Real en contra del criteri dels organitzadors d'aquestes festes.

Es una qüestió de matís però és un matís molt important.

I una pregunta directa al Sr. Socias, Delegat del Govern com a encarregat de mantenir l'ordre públic. Què és més important:  salvaguardar el dret de la Sra. Cirer a arribar en comitiva a La Real (enlloc de fer-ho com qualsevol altre mortal) o evitar incidents com els de l'any 2004?

CARTA OBERTA A LA BATLLESSA SOBRE LA ROMERIA DE LA REAL

Excma Senyora:

Ahir vàreu manifestar als mitjans de comunicació que reivindicau el vostre dret a anar a la Romeria de La Real, que vos agrada molt anar-hi i que no sabeu si anireu  perquè no sabeu com tendreu la vostra agenda.

Ara fa dos anys, protagonitzàreu els incidents més lamentables que es recorden a una festa de barriada de la nostra ciutat i sembla, per les vostres declaracions, que no heu avançat gens ni mica en la comprensió del problema. Ignor si és incapacitat o si continuau fent el mateix discurs per tal de no reconèixer l'errada que vàreu cometre a la Romeria del 2004. Tant m'és. Com que estic convençut que el tema és important i que, si tornau a cometre el mateix error, es tornaran a reproduir els mateixos incidents, permeteu-me que vos expliqui des d'aquí, i públicament, les dues qüestions bàsiques  i necessàries per entendre el problema

En primer lloc, convé aclarir que ningú no vos nega el dret d'assistir a la Romeria com a qualsevol altra ciutadana. Vos ho sabeu i, pere tant, em sembla molt malintencionat que faceu declaracions com si fós d'un altra manera. Els organitzadors de les festes i els Missioners de La Real no vos neguen - ni podrien negar-vos - assistir a un acte públic en un lloc públic 

Però el que ni vós ni ningú teniu dret a fer és organitzar una desfilada institucional i irrompre dins les festes de La Real com a Ajuntament en contra del parer dels organitzadors. Dit amb altres paraules: podeu participar a títol individual a un acte públic organitzat per una entitat ciutadana, però no teniu dret a organitzar un acte paral.lel i imposar la vostra presència, com a batllessa i com a institució, a un acte públic on els organitzadors han manifestat expressament que no desitgen aquesta presència institucional d'un Ajuntament que consideren que els maltracta.

Estic segur que ho enteneu i que, si no, tendreu gent al vostre costat que vos ho explicarà.

No faceu la mateixa errada que el 2004. Jo enguany tornará a ser-hi. Si voleu assistir com a una persona més, vos convidaré a prendre qualque cosa; si voleu tornar a assistir com a Corporació municipal, en comitiva, envoltada de regidors del vostre partit i de policies, jo seré dels que estaran asseguts sobre l'asfalt intentant barrar-vos el pas

RAPADA AL PLA MUNICIPAL DE NORMALITZACIO LINGUISTICA

El Pla de Normalització Lingüística que , el març d'enguany, va aprovar una "Comissió de Planificació Lingüística" era un bon pla. Així ho vàrem entendre la majoria dels grups municipals de Cort i les entitats (OCB, UIB, Joves per la Llengua...) que varen participar en la seva elaboració. De fet, aquell Pla era qualque cosa més que un Pla Estratègic a l'ús: era un intent de coordinar les actuacions del propi Ajuntament amb la d'altres institucions i la de les entiutats ciutadanes.

Després vengueren les crítiques de El Mundo i, com va passar amb les Guies d'Educació Sexual, Cirer va pagar peatge pel fet que El Mundo la consideri (només des de fa un any i pico) una batllessa immillorable: el Pla tornar a la cuina, va ser convenientment plomat i, avui matí, ens l'han tornat mostrar.

Ara és, només, un Pla d'actuacions municipals i, a més, devaluat en els seus termes. Però, així i tot, des d'EU-EV, podriem fer un esforç i donar-li suport si es tramita com un Pla Estratègic, es fa una memòria participativa i es concreten terminis, mesures i pressuposts.

No sembla anar per aquí el Sr. Araujo quan ens ha proposat tramitar-lo com una DECLARACIO INSTITUCIONAL!! per al proper mes de setembre. Es a dir, pretenen que el Pla no sigui més que una declaració d'intencions aprovada 8 mesos abans de les eleccions. Lògicament, per a aquesta pres de pèl no ens trobaran

AINA CALVO, BON COMENÇAMENT

Fa pocs dies, vaig escriure un post amb el meu parer sobre la previsible (aleshores) candidatura d'Aina Calvo a Cort pel PSIB

Avui publiquen sengles entrevistes amb la ja candidata el Balears, el Diario de Mallorca i El Mundo.

No diu res de particular però no es desvia ni mig milímetre del guió; no comet errades i sorteja bé les preguntes més compromeses. Ja està bé així

Més endavant vendrà el moment de pujar el to. Ara, sobre tot, es tracta de no començar malament perquè, a 10 mesos de les eleccions, una trebucada d'una nouvinguda és irrecuperable.

Sort i bona feina a la candidata perquè, si volem que Palma canvii, aqui ningú no pot cometre errors ni malbaratar possibilitats

ELS PLENARIS ON LINE, ENTRE ELS ARTICLES MES LLEGITS

Ahir al bloc només vaig penjar la crònica del ple on line i vaig rebre gairebé 800 visites (xifra gens ni mica menspreable tenint en compta que estam a les acaballes del mes de juliol) . Això demostra la potencialitat d'una eventual retransmissió en directe dels plens per part de l'Ajuntament a través de la xarxa

L'Ajuntament - vos ho contava ahir - va posar emperons econòmics a uns proposta del PSIB en aquest sentit però tan clar ho veig que estam mirant la manera de fer aquesta retransmissió pel nostre compte.

Si qualque "cerebrito" d'aquestes coses té qualque idea solvent al respecte que es posi en contacte amb el grup al 971225912 i demani per mi o per na Marisol Fernandez

JULIOL 2006. PLE DE L'AJUNTAMENT ON LINE

Al seu comentari Illenc em demana l'ordre del dia d'aquest Ple. El nostre amable patrocinador Sopicaldos la Ponderosa (tu sopa, la más sabrosa) respon d'immediat la seva demanda clikant senzillament Ordre del dia ple 270706.pdf

10,07

Comença el Ple. En Tomeu Carrió pren possessió com a nou regidor del PSM en substitució den Pere Muñoz. Vaig coincidir amb en Tomeu quan jo també militava al PSM fa un munt d'anys. Es ensenyant i viu a Sant Jordi i és també  una peça clau en els magnífics resultats del PSM a aquest barri/poble de Palma. 

Ha vengut elegant "com un lladre" - traje fosc i corbata - i ha promés el seu càrrec amb un recordatori al dret d'autodeterminació. L'ha acompanyat en Biel Barceló, Secretari General del partit

Al final del Ple na Maria Costa presentarà la seva dimissió. Una nova llàstima

10,20

Es debat una proposta conjunta de l'oposició - enèssima  - per tal d'empènyer  l'equip de govern a complir els seus compromisos per construir equipaments per a la pràctica de l'skate i... primera sorpresa:

apareixen diverses persones del Parc de les Vies amb un "sac de paciència" i diverses  pancartes i reclamant l'execució de les promeses electorals del PP de construir un parc central sobre les vies del tren. Són tres joves vestits de manera cridanera amb ulleres de sol i capells. Estan molt graciosos. Em sap greu no disposar encara de la càmara de fotos

La proposta sobre l'skate és rebutjada però en Duran diu que tot anirà bé i que tot es farà en temps i forma. L'Associació de Patinadors, que ha intervengut al Ple, no sembla massa convençuda

10, 30

S'aproven diverses qüestions de tràmit i un nou mercadet artesanal al Molinar

10,50

Cotorreo de passadís: em diu un regidor dels que més pinten dins el grup socialista que demà s'anunciarà quin serà el (apostau que serà la) cap del llista del PSOE a Palma l'any qui vé. Es una bona notícia: l'arrós ja s'està passant

Al seu comentari Illenc em demana l'ordre del dia d'aquest Ple. El nostre amable patrocinador Sopicaldos la Ponderosa (tu sopa, la más sabrosa) respon d'immediat la seva demanda clikant senzillament Ordre del dia ple 270706.pdf

11,15

Comença el debat conjunt de tres propostes de l'oposició relatives a memòria històrica, condemna del franquisme i retirada de la medalla d'or de la ciutat a Francisco Franco.

El PP ha presentat una d'alternativa on es posa al mateix nivell la vaga general revolucionària del 34 i el cop d'estat del 36 i la repressió del règim franquista

Davant la proposta del PP pens repetir els arguments que ja vaig manifestar a un post recent

Duran (PP) diu que això no interessa a ningú, que no és el moment ni és bó reobrir velles ferides i que ETA (al.ludint a l'argument del meu post) no és comparable al franquisme

Jo li he dit que la clau del tema és que ells encara tenen un president del partit que va ser un  ministre den Franco, que es poden comptar amb els dits els seus dirigents que estavan en la resistència democràtica contra el franquisme i, sobre tot, que ells volen representar políticament el segment de franquisme sociològic  més o manco difús(al voltant del 15% de la població) que, com és natural, vota PP i no vota a cap altre partit de l'Estat 

 12,00

Proposta del PSM sobre política lingüística del govern. Vota en contra el PP i a favor la resta

12,15

Ara venen les propostes del PSOE per la retransmissió del ple a través de la web municipal, unificació de números de telèfon d'atenció al públic i millora de la pàgina web. Que no els passi res

Efectivament, el PP diu que ells "van en la mateixa línia" que el PSOE però que  les retransmissions són molt cares perquè tenguin qualitat i les veu poca gent així que no voten a favor

La resta de propostes no corren millor sort

13,30

Ara s'està veient una proposta del PSOE per comprar més vehicles per a l'EMT. En Gijón diu que clar que s'han de comprar més vehicles però que votarà en contra.

El plenari ha decaigut un poc

Gairebé no hi ha públic. Només un petit grup de persones nucleades entorn a una assessora del PP que no es perd un ple i que, pagada amb els meus doblers, es dedica a organitzar una petita "claque" d'aplaudiments després de les intervencions de l'equip de govern

També hi ha alguna gent del PSM entre els quals Aina Gelabert  la que serà nova regidora en substitució de Maria Costa.

Fa un moment he defensat una proposta sobre manteniment que vos convid a mirar. Bàsicament són deficiències de Médico Darder que duen 45 dies sense arreglar i de Son Cladera que duen 10 mesos! sense arreglar. La proposta simplement demana a manteniment diligència en la reparació però han votat en contra perquè ja són diligents. He demanat que pengin l'assumpte amb les fotos al bloc de Palmalternativa

Ara li està passant el mateix a Maria Costa que duu una proposta sobre mal manteniment del passeig del Carnatge. La cosa va bé, diuen, i voten en contra

14,10

Ara comença l'assumpte número 35, el qual té importància política i és un bon exponent de com funciona la regidoria d'urbanisme. El que duen a aprovació és dur al BOIB l'adaptació del PGOU al Pla Territorial de Mallorca. El problema és que el Consell, l'òrgan competent per a l'aprovació definitiva d'aquesta adaptació, diu que no l'ha aprovada i que no es pot dur al BOIB. L'Ajuntament doiu que sí està aprovat per silenci administratiu positiu. Estam davant un problema plantejat en termes jurídics i que té com a evident rerafons les pèssimes relacions Cirer/Munar.

Per a nosaltres, emperò, el problema més important és com duu Rodrigo de Santos la proposta; no la signa ni un sol tènic, no l'acompanya un informe dels serveis jurídics ni ve informada pel Secretari. En definitiva el que ens duen a aprovació és el fruit d'una escena que acab de descriure en la meva intervenció del plenari: encalentiment polític a Gerència d'Urbanisme; "esta Munar se va a enterar, lo vamos a llevar al BOIB y punto; a ver, Pepus (malnom d'un dels membres de l'staff polític que signa la proposta), fes-me una proposta i ho duim al plenari"... I ho duen al plenari. Informe de serveis jurídics? , informe del secretari?... vaja un emprenyo!... i si no diuen el que jo vull?

15.00

aturada per dinar

16,30

major soledat en el plenari. Només dues persones i membres del PSM que venen a acomiadar-se de na Maria Costa, entre els quals en Pere Muñoz, Barbara Bujosa, etc. La premsa ha desaparegut. Pens que necessit unes vacacions

Ara parlam d'un deute que Llucmajor i Calvià tenen amb EMAYA i que puja a 1,7 milions d'euros. Na Rosa Marqués del PSOE dona canya amb el tema i na Terrassa li lleva ferro (normal si pensam qui governa a aquests dos municipis)

16,45

Defensam una proposta que és una reprovació a la política urbanística. Vos deix el document per consultar-ho. L'exposició de motius s'explica per sí sola. Com ens va passar amb la sol.licitud de dimissió de Rodrigo de Santos que varem presentar a principis d'any, el PP ha votat en contra i  PSOE i PSM s'han abstés.

Com que ja ens ho veiem venir, fa dies que els vaig oferir que m'esmenassin la proposta si no els agradava, que llevassin això de la persona de perfil tècnic i que ho enfocassin aixi com volguessin, que allò més important era fer una crítica global de la política urbanística... no hubo caso, com diuen als culebrons. A mí, les petites competències entre grups de l'oposició no em preocupen, el que em fot, i molt, és que es tradueixin en balons d'oxígen per al Sr. Rodrigo de Santos

17,15

Defensam la proposta relativa a la campa il.legal en sòl rústic del camí Salard. Només vos donaré algunes dades: setembre del 2003, primera denúncia que arriba a l'Ajuntament  per aquesta tasca. Què fa l'Ajuntament? res. El denunciant va als jutjats i el jutge condemna l'Ajuntament a tancar la campa i a pagar les costes judicials per la seva "manifesta negligència" en la tramitació de la denúncia. La sentència és de novembre del 2005. La campa encara funciona... En Rodrigo de Santos m'ha hagut de reconèixer que les coses no s'havien fet bé

 17,40

En Gijon compareix per donar comptes dels resultats de la seva política en relació amb els guardacotxes. Demà avaluarem les dades i vos farem peça apart amb aquesta qüestió

18,00

Maria Costa ha dimitit. Na Barbara Bujosa i qualque membre del personal del grup han plorat. Un moment trist, sempre. En Rodrigo de Santos hem diu que ell també s'ha emocionat.

18,10

Després dels precs i preguntes, acomiats personals a Maria Costa que està realment molt emocionada

18,15

Acaba el Ple

AVUI, A LES 10, PLE ON LINE

Avui, a les 10, comença el plenari de l'Ajuntament de Palma d'aquest mes.

Com ja és costum i per gentillesa del nostre patrocinador "Sopicaldos La Ponderosa" (su sopa, la más sabrosa) en faré una retransmissió "on line" a través del blog. El PSIB duu una proposta perquè els plenaris es puguin veure en directe a través de la pàgina web municipal (tal i com fan d'altres Ajuntaments). Es una idea que s'ha reiterat en diverses ocasions durant aquest mandat amb l'èxit que podreu comprovar si obriu la pàgina web municipal (és a dir, cap ni un). Fins després

1 2 3  Següent»
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS