Administrar


Estadisticas de visitas

CORRUPCIO URBANISTICA A PALMA

grosske | 14 Desembre, 2006 18:17

 

Avui la gent del Bloc per Palma hem presentat un informe sobre la corrupció urbanística a Palma i onze compromisos perquè, si els electors així ho volen, aquest desastre s'acabi l'any qui vé

Aquí vos deix el text amb un resum dels casos més sonats i amb els comproimisos adquirits. Comn que el programa és encara obert, s'agrairien suggeriments sobre el tema dels compromisos per desenvolupar-los, ampliar-los o matisar-los.

A PALMAL’HONESTEDAT POLÍTICA, UNA ASSIGNATURA PENDENT

Corrompre vol dir pervertir. Corromput és qui s’aparta de la rectitud moral, però també qui canvia el sentit correcte de les coses, qui les devalua, qui les degrada o les contamina.Per això, un comportament municipal honest vol dir alguna cosa més que “no robar”. Esser honest –a més de “no ficar la mà al calaix”– implica necessàriament un compromís ferm amb la protecció de la ciutadania, amb el bon aprofitament dels recursos públics, amb la transparència i amb l’equitat. Una gestió municipal honesta vol dir, sobretot, tenir el zel especial en el compliment de la llei.Aquest és el compromís del BLOC PER PALMA, una nova forma de fer política: honesta, transparent, participativa, amb totes les garanties i tots els controls. Perquè si no, no val la pena fer política.

LA CORRUPCIÓ POLÍTICA A PALMASón moltes les ocasions en què l’Ajuntament de Palma ha abandonat la seva obligació de complir i fer complir la llei.Ho ha fet per amiguisme, perquè pensava que en podia treure profit electoral o perquè cedia a poders econòmics amb els quals li convenia estar bé. En altres ocasions, ha estat directament l’Ajuntament el que ha vulnerat normes i procediments per afavorir els seus propis interessos polítics Les víctimes de tot això som els ciutadans, el nostre territori, el patrimoni cultural i les empreses i els particulars que intenten complir la llei.Vegem-ne alguns exemples:

SON OLIVARETÉs una urbanització en sòl rústic a prop de Sant Jordi. Ja fa anys que s’hi començaren a construir cases, però sota el mandat de la Sra. Cirer s’han duplicat… ara la urbanització és més gran que s’Aranjassa.Per què tolera el govern del PP aquesta situació? Per raons electorals, naturalment. El PP espera obtenir vots a canvi de la seva tolerància.L’any passat vàrem denunciar el cas al jutjat, s’han iniciat les diligències i veurem com acaba tot això.

MEGAPARKMegapark és una gran discoteca a l’Arenal amb espectacles a l’aire lliure que destorben el descans dels veïnats i dels clients d’un hotel proper.El més escandalós és que, malgrat les nombrosíssimes denúncies rebudes, tant polítiques com particulars, durant cinc estius aquesta macrodiscoteca ha funcionat sense tenir ni tan sols llicència municipal. Per aconseguir-ho s’han ficat denúncies als calaixos, s’han deixat d’executar decrets de tancament i, en definitiva, els polítics han interferit permanentment en la feina dels funcionaris. Arran d’una decisió judicial, ara s’ha legalitzat la seva situació però els problemes amb els renous han continuat.Per què el govern municipal té aquesta actitud? Una pista: el propietari de Megapark és Bartomeu Cursach –un dels empresaris més importants de Mallorca– i el seu advocat, Gabriel Cañellas –expresident del Govern Balear.

SON ESPASESEl nou hospital per a Balears estava previst fer-lo a l’actual solar de Son Dureta i les obres ja estaven adjudicades abans de les eleccions del 2003.Incomprensiblement, el PP anul•là l’adjudicació i decidí ubicar el nou hospital a Son Espases. Això ha significat endarrerir vuit anys la construcció del nou hospital, un sobrecost de 138 milions d’euros, destruir 250.000 m2 de sòl rústic i perjudicar greument tant el Monestir de la Real com el poble que l’envolta.Els grans beneficiaris de l’operació són les clíniques privades –que veuen com s’endarrereix un important hospital públic– i els promotors urbanístics que havien comprat terrenys a la zona de la Real. Un d’aquests promotors és precisament el Sr. Cursach –recordau el nom?–, que aspirava a construir un geriàtric privat al costat de l’hospital.Com que l’elecció de Son Espases és purament política, l’expedient administratiu d’adquisició és un autèntic despropòsit dirigit a justificar aquesta decisió: manca d’informes tècnics essencials, informes afectats per incompatibilitats, una negociació de compra dels terrenys sense informes valoratius previs... només en la compra del solar s’han tudat 5 milions d’euros.

L’ENDERROCAMENT DEL PONT DEL TRENSobren les explicacions. La normativa era clara respecte al pont del Tren: només es podien autoritzar obres de “consolidació, conservació, restauració i rehabilitació”.Contràriament, el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Palma el varen enderrocar completament. La causa? Només les presses del Govern de les Illes Balears per fer les obres de soterrament de les vies del tren. La mateixa causa que l’ha duit –també amb la complicitat de l’Ajuntament– a vulnerar sistemàticament la normativa sobre renous i a privar així els veïnats de la zona del seu dret al descans.Aquesta actuació també ha estat denunciada i, malgrat les maniobres de l’Ajuntament per paralitzar la denúncia, la durem fins al final.

SON DAMETO DE DALT Hansa Urbana és una promotora del País Valencià que ha urbanitzat Son Dameto de Dalt. Allà hi ha un geriàtric privat i un centre comercial que tendran dues plantes més de les permeses pel Pla General de Palma. Com ha estat possible fer-li aquest regal milionari –en euros– a la promotora en qüestió? Hi havia informes desfavorables de tres tècnics de planejament de l’Ajuntament de Palma, del Consell de Mallorca i de quatre lletrats dels serveis jurídics municipals… però la Sra. Cirer va trobar un misser d’Urbanisme disposat a informar favorablement la proposta… i la va dur al plenari i la va aprovar.La decisió està recorreguda per la via del contenciós administratiu.Un cas semblant d’Urbanisme a la Carta es va produir a Son Ximelis, 135.000 m2 propietat de Vicente Grande per als quals va ser aprovada una modificació del PGOU només per permetre-li una major edificabilitat

EL PREMI ALS RENT A CARS IL.LEGALS Durant molts anys l’Ajuntament ha tolerat que algunes empreses de rent a cars utilitzassin il.legalment sòl rústic al camí de Son Fangos per ubicar els seus cotxes.Les altres empreses – a les quals les il.legals fan competència deslleial - han posat denúncies i amenaçats amb querelles. Això ha fet reaccionar a la Sra. Cirer que ha optat... per reclassificar els terrenys ocupats il.legalment i passar-lo de rústic a polígon de serveis. Es a dir, la resposta a la il.legalitat ha estat un pelotasso de més de 40 milions d’euros

LES TORRES DEL TEMPLE Aquest edifici dels segles X i XI és una de les joies arquitectòniques de la nostra ciutat i, a més, està a pocs metres de les oficines d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma.Així les coses, no semblava possible que el propietari hi pogués fer obres il•legals, però les ha fetes durant dos anys.Malgrat les denúncies dels zeladors municipals, de la policia local, dels veïnats i de les nostres com a grup polític, s’hi han fet obres il•legals entre el 2002 i el 2004.

Tot i que l’Ajuntament no hi veia res d’anormal, un jutge hi ha percebut indicis de delicte contra el patrimoni i s’ha iniciat un procediment de caràcter penal.

UNA DISCOTECA SENSE SORTIDA D’EMERGÈNCIA Què pensaríeu d’una discoteca molt gran que tapàs la seva sortida d’emergència amb una barra de bar? Que cal posar una multa exemplar als (ir)responsables d’aquesta perillosa il•legalitat, no? Evidentment, no és aquest el parer del govern municipal del PP.Dia 6 d’abril del 2005 vàrem denunciar que una important discoteca de la plaça del Vapor tenia la sortida d’emergència inutilitzada.Sabeu què va fer l’Ajuntament? No va inspeccionar la discoteca fins que va acabar la temporada d’estiu i, finalment, dia 17 d’octubre hi va anar per constatar que la sortida d’emergència estava arreglada i que la denúncia havia de ser arxivada.És a dir, l’Ajuntament opta per protegir l’infractor en lloc de protegir els usuaris de la discoteca.

EL PELOTASSO DE LES MONGES La Congregación de las Hermanas Celadoras del Culto Eucarístico ha decidit deixar de gestionar una residència per a persones grans de la seva propietat i ubicada a sa Calatrava.Segons el Pla General l’edifici tenia un ús assistencial. És evident que la defensa de l’interès públic passava per mantenir l’ús assistencial de l’immoble, a través de la seva adquisició o a través d’un acord amb la Congregació.No obstant això, el govern del PP ha optat per canviar l’ús de l’edifici que passa a ser un “equipament d’oficines”. Palma perd un equipament assistencial i la Congregació fa un negoci redó.

URBANISME A LA CARTATots coneixen el projecte de Vicente Grande de construir 3 gratacels i 40.000 m2 de zona comercial per finançar el Mallorca, un projecte dolent per la ciutat però que estam segurs que el PP aprovarà si continúa governant el 2007. Hi ha precedents: al propi Vicente Grande se li ha fet una ordenança edificatòria especial per a uns terrenys seus a Son Ximelis que li permet triplicar l’edificabilitat prevista per a la resta de la ciutat.

ARXIU DE DENÚNCIES En nombroses ocasions, el govern del PP ha decidit protegir les il•legalitats comeses per alguns ciutadans, especialment en el cas d’empreses sense llicència d’activitats.Al llarg d’aquests anys hem trobat més de deu casos en què han estat els tribunals els que han hagut d’intervenir per obligar l’Ajuntament a complir les seves obligacions.Entre aquests casos lamentables trobam les oficines del grup empresarial de Vicente Grande, una campa de cotxes en sòl rústic de 5.000 m2 i –encara més increïble– un depòsit de vehicles de la grua municipal, també il•legal, que estava ubicat al carrer de Miquel dels Sants Oliver.

EL COMPROMÍS DEL BLOC: UN AJUNTAMENT HONEST I TRANSPARENTONZE COMPROMISOS CONTRA LA CORRUPCIÓ URBANÍSTICA

PUBLICITAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PRIMER: Publicar a la pàgina web de l’Ajuntament tota la informació relativa als expedients urbanístics en tramitació, en la mesura que ho permeti la llei.

SEGON: Establir els mecanismes de consulta adequats perquè les entitats socials i els veïnats puguin accedir a la informació sobre les decisions urbanístiques que els afecten.

TERCER: Crear del Consell Social de la Ciutat, previst a la llei i que el PP no ha volgut constituir.

QUART: Sotmetre qualsevol modificació del Pla General a l’informe preceptiu de les entitats socials més representatives.

UNA GESTIÓ D’ACORD AMB ELS INTERESSOS GENERALS

CINQUÈ: No s’aprovaran modificacions del Pla General –com les anomenades “Torres d’en Grande”– que tenguin com a únic objectiu satisfer interessos particulars. La planificació urbanística ha d’obeir sempre els interessos generals. Ens oposam rotundament a l’”Urbanisme a la Carta”.

SISÈ: Respectar la independència dels funcionaris i garantir que els expedients administratius es tramitin d’acord amb els procediments i els criteris tècnics més adequats. S’ha d’acabar amb la ingerència permanent del govern municipal en la tramitació dels expedients políticament més “sensibles”. Els funcionaris municipals han de recuperar la capacitat de fer la seva feina, és a dir,. Aquest criteri general s’ha d’aplicar de manera especialment escrupolosa en els expedients sancionadors.

SETÈ: Garantir el compliment de la normativa vigent. Quan algú incompleix una norma, els perjudicats són la resta dels ciutadans. És per això que l’Ajuntament s’ha de dotar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les normes urbanístiques, de seguretat en els establiments públics, etc.

VUITÈ: Aplicar la dedicació exclusiva i els criteris d’incompatibilitat amb el màxim rigor. El Govern de l’Ajuntament de Palma ha d’estar lliure d’hipoteques personals a l’hora de prendre decisions urbanístiques.

 MODIFICACIONS EN LA NORMATIVA I LES POLÍTIQUES GENERALS

NOVÈ: Modificar la Llei del sòl per tal d’evitar les revaloritzacions especulatives dels terrenys.

DESÈ: Reforçar els mitjans humans i materials del poder judicial, fiscals, inspecció tributària i forces i cossos de seguretat.

ONZÈ: Reformar del Codi Penal per tal de perseguir amb més facilitat i rigor els comportaments corruptes. Recuperar la figura del delicte de prevaricació per omissió.

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS